پرسشنامه استاندارد رسالت شغل و حرفه  دیک و همکاران (۲۰۱۲)

      پرسشنامه استاندارد رسالت شغل و حرفه  دیک و همکاران (۲۰۱۲) (calling and vocation questionnaire (CVQ پرسشنامه رسالت شغل و حرفه توسط دیک و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش رسالت شغل و حرفه فرد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال و ۶ مولفه  می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵ Thought Control Ability Questionnaire پرسشنامه توانایی کنترل فکر توسط لوچیانو و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش توانایی کنترل فکر دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ ۲۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ ۲۰ سوالی پرسشنامه انگیزش شغلی توسط هرزبرگ به منظور سنجش انگیزش شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۲ مولفه انگیزش و بهداشتی  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من از شغل فعلی خودم راضی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد

      پرسشنامه استاندارد ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (Valuing Questionnaire in Acceptance and Commitment Therapy (ACT پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمان پذیرش و  تعهد توسط اسموت و همکاران در سال (۲۰۱۴) به منظور سنجش وضعیت ارزش های برگزیده فرد در طول هفته گذشته  در موقعیت های بالینی و پژوهشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A)

      پرسشنامه استاندارد سبک زندگی کرن و همکاران ۱۹۹۳ (BASIS-A) پرسشنامه سبک زندگی توسط کرن و همکاران در سال (۱۹۹۳) به منظور سنجش سبک زندگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال و شامل پنج خرده مقیاس اصلی تعلق – علاقه؛ کنار آمدن؛ مسئولیت پذیری؛ نیاز به تایید و  محتاط…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد فرهنگ مدرسه الساندر و ساد ۱۹۹۸ – ۲۵ سوالی school culture questionnaire Higgins-D’Alessandro & Sadh 1988 پرسشنامه فرهنگ مدرسه توسط الساندر و ساد (۱۹۸۸) به منظور سنجش فرهنگ مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۴ مولفه روابط دانش آموزان، روابط دانش آموزان و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی (Irrational Belief questionnaire (IBQ پرسشنامه باورهای غیر منطقی توسط جونز در سال (۱۹۶۹) به منظور سنجش باورهای غیر منطقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و شامل ۴ مولفه درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد کنترل اضطراب راپی و همکاران ۱۹۹۶ (Anxiety Control Questionnaire (ACQ پرسشنامه کنترل اضطراب توسط راپی و همکاران (۱۹۹۶) به منظور سنجش کنترل اضطراب طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شامل ۲ مولفه واکنش ها و رویدادها می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد خود گزارشی تجربه ها فرسکو و همکاران ۲۰۰۷ experiences questionnaire پرسشنامه خودگزارشی تجربه ها توسط فرسکو و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش توانایی فرد برای فاصله گرفتن طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال و شامل ۲ مولفه عدم واکنش منفی و آگاهی و مهربانی با خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا ( ۱۹۹۶) ۴۶ سوالی

      پرسشنامه استاندارد پنج عامل بزرگ شخصیت مک کری و کاستا ( ۱۹۹۶) ۴۶ سوالی The Big Five Factor of Personality پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت توسط مک کری و کاستا (۱۹۹۶) به منظور سنجش فردگرایی اقتصادی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و شامل ۵ مولفه روان نژندی؛…

ادامه مطلب