پرسشنامه تحریف هاي شناختی (1389)

پرسشنامه تحریف هاي شناختی (1389) Cognitive distortions questionnaire   پرسشنامه تحریف هاي شناختی عبدالله زاده و سالار (1389) به منظور سنجش تحریف هاي شناختی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحریف هاي شناختی دارای 20 سوال و 10 تحریف می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011)

پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز موری و زوواک (2011) Murray and Zvoch’s (2011) revised teacher-student relationship questionnaire   پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز (فرم تجدید نظر شده) توسط موری و زوواک (2011) به منظور سنجش رابطه معلم- دانش  آموز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز دارای 17…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002) Addiction to computer games Questionnaire Whang & Chang (2002) پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای توسط وانگ و چانگ (2002) با ایجاد تغییراتی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ به منظور سنجش اعتیاد به بازی های رایانه ای طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997)

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997) Body Dysmorphic Disorder questionnaire پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عمل یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن توسط فلیپس و همکاران (1997) به منظور سنجش اختلال بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای 12 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010)

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010) Family influence on career development scale پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی توسط شغلی فواد و همکاران (2010) به منظور سنجش  حمایت های خانواده بر توسعه شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997)

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) Educational alienation Questionnaire پرسشنامه بیگانگی تحصیلی توسط مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) به منظور سنجش  مؤلفه های بیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  بیگانگی تحصیلی دارای 15 سوال  و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988)

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988) Family intrusiveness scale پرسشنامه  دخالت های خانواده توسط گاوازی و رسی (1988) به منظور سنجش  دخالت های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  دخالت های خانواده دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده به…

ادامه مطلب

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401)

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401) The components affecting Childbearing Intention Questionnaire پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری توسط نخعی و خواجه (1401) به منظور سنجش  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022)

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022) Interpersonal Reactivity Index Golbabaei & et al نسخه کوتاه پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی  توسط گلبابایی و همکاران  (2008) به منظور سنجش همدلی بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی دارای 16 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997)

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997) Woody, Chambless & Glass Cognitive Bias scale پرسشنامه سوگیری شناختی توسط وودی، چامبلس و گلس (1997) به منظور سنجش سوگیری شناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سوگیری شناختی دارای 10 سوال و 2 مولفه سوگیری متمرکز بر خود و سوگیری متمرکز…

ادامه مطلب