پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002)

پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای وانگ و چانگ (2002) Addiction to computer games Questionnaire Whang & Chang (2002) پرسشنامه اعتیاد به بازی های رایانه ای توسط وانگ و چانگ (2002) با ایجاد تغییراتی در پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ به منظور سنجش اعتیاد به بازی های رایانه ای طراحی و تدوین شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997)

پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن فلیپس و همکاران (1997) Body Dysmorphic Disorder questionnaire پرسشنامه اصلاح شده وسواس فکری عمل یل- براون برای اختلال بدشکلی بدن توسط فلیپس و همکاران (1997) به منظور سنجش اختلال بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال بدشکلی بدن دارای 12 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010)

پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی فواد و همکاران (2010) Family influence on career development scale پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه شغلی توسط شغلی فواد و همکاران (2010) به منظور سنجش  حمایت های خانواده بر توسعه شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت های خانواده بر توسعه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997)

پرسشنامه بیگانگی تحصیلی مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) Educational alienation Questionnaire پرسشنامه بیگانگی تحصیلی توسط مائو و روزالیند (1972) بورباچ ( 1972) و لانگ (1997) به منظور سنجش  مؤلفه های بیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  بیگانگی تحصیلی دارای 15 سوال  و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988)

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988) Family intrusiveness scale پرسشنامه  دخالت های خانواده توسط گاوازی و رسی (1988) به منظور سنجش  دخالت های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  دخالت های خانواده دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده به…

ادامه مطلب

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401)

پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری نخعی و خواجه (1401) The components affecting Childbearing Intention Questionnaire پرسشنامه مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری توسط نخعی و خواجه (1401) به منظور سنجش  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  مؤلفه های تاثیرگذار بر قصد فرزندآوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022)

پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی (همدلی) گلبابایی و همکاران(2022) Interpersonal Reactivity Index Golbabaei & et al نسخه کوتاه پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی  توسط گلبابایی و همکاران  (2008) به منظور سنجش همدلی بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه واکنش پذیری بین فردی دارای 16 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997)

پرسشنامه سوگیری شناختی وودی، چامبلس و گلس (1997) Woody, Chambless & Glass Cognitive Bias scale پرسشنامه سوگیری شناختی توسط وودی، چامبلس و گلس (1997) به منظور سنجش سوگیری شناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سوگیری شناختی دارای 10 سوال و 2 مولفه سوگیری متمرکز بر خود و سوگیری متمرکز…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) Libowitz Social Anxiety Scale پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط لیبو ویتز (1987) به منظور سنجش اضطراب اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب اجتماعی دارای 24 سوال و 2 مولفه اضطراب عملکرد و اضطراب موقعیت اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008)

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) The Fear of Positive Evaluation Scale پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت توسط ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) به منظور سنجش ترس از ارزیابی مثبت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت دارای 10 سوال می باشد و…

ادامه مطلب