پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (۲۰۱۴) فرم کوتاه ۱۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد کامیابی سو و همکاران (۲۰۱۴) فرم کوتاه ۱۰ سوالی Inventory of Thriving پرسشنامه کامیابی توسط سو همکاران در سال (۲۰۱۴) به منظور سنجش کامیابی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال  می باشد و ۱۰ جنبه از عملکردهای مثبت انسان از جمله رضایت از زندگی، احساسات…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۲۰۰۲) ۵۴ سوالی

      پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۲۰۰۲) ۵۴ سوالی Ryff Scales of Psychological Well-Being 2002 پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (۲۰۰۲) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و شامل ۶ مولفه خودمختاری، تسلط برمحیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ نسخه ۲۵ سوالی

      پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ نسخه ۲۵ سوالی The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش استرس ناباروری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۵ مولفه نگرانی­های اجتماعی، نگرانی­های جنسی، نگرانی­های ارتباطی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صمیمت زوجین ۸۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد صمیمت زوجین ۸۷ سوالی پرسشنامه صمیمت زوجین پرسشنامه ای محقق ساخته است که توسط اولیاء در سال (۱۳۸۵) طراحی و تدوین شده است. . این پرسشنامه ۸۷ سوال دارد و ۹ خرده مقیاس را می سنجد که عبارتند از: صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقلانی، صمیمیت بدنی، صمیمیت اجتماعی- تفریحی، صمیمیت ارتباطی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰

      پرسشنامه استاندارد راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دی­گروت ۱۹۹۰ (Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری توسط پینتریچ و دی گروت (۱۹۹۰) به منظور سنجش راهبردهای انگیزشی برای یادگیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی(جهت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE)

      پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) پرسشنامه استرس شغلی توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۷ مولفه نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و تغییرات می باشد. و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آسیب ثانویه موتا و همکاران (۱۹۹۷)

      پرسشنامه استاندارد آسیب ثانویه موتا و همکاران (۱۹۹۷) (Secondary trauma questionnaire (STQ پرسشنامه آسیب ثانویه توسط موتا و همکاران (۱۹۷۷) به منظور سنجش آسیب ثانویه پس از سانحه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط رضاپور میرصالح و احمدی در جامعه همسران جانبازان در سال ۱۳۹۶ اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد افکار تکرار شونده مک اوی و همکاران ۲۰۱۰ Repetitive Thinking Questionnaire McEvoy et al 2010 پرسشنامه افکار تکرار شونده توسط مک اوی و همکاران در سال  (۲۰۱۰) به منظور سنجش افکار تکرار شونده طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد احساس انسجام فلسنبرگ ۲۰۰۶

      پرسشنامه استاندارد احساس انسجام فلسنبرگ ۲۰۰۶ پرسشنامه احساس انسجام در سال (۲۰۰۶)  توسط فلسنبرگ برای سنجش احساس انسجام طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال و متشکل از سه زیر مقیاس فهم پذیری )توانایی درک(، توانایی مدیریت و معناداری می باشد و بر اساس طیف سه گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

آزمون هوشی موزاییک ژیل

آزمون هوشی موزاییک ژیل این آزمون به دانش آموزان مدارس ابتدائی اختصاص دارد و به صورت گروهی اجرا می شود .  اجرای آن با حضور معلم انجام می گیرد و تمام ویژگی های یک کلاس معمولی را دارد. بنابراین لازم است پیش بینی هایی به عمل آید تا نتایج  به دست آمده معتبر باشند. دستورالعمل…

ادامه مطلب