پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987) Libowitz Social Anxiety Scale پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط لیبو ویتز (1987) به منظور سنجش اضطراب اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب اجتماعی دارای 24 سوال و 2 مولفه اضطراب عملکرد و اضطراب موقعیت اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008)

پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) The Fear of Positive Evaluation Scale پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت توسط ویکز، هیمبرگ و رودباگ (2008) به منظور سنجش ترس از ارزیابی مثبت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت دارای 10 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390)

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (1390) Body dysmorphic disorder questionnaire پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن توسط ربیعی، صلاحیان، بهرامی و پالاهنگ (1390) به منظور ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن دارای 31 سوال و 4 مولفه راهبردهای کنترل فراشناختی، عینیّت بخشیدن به…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983)

پرسشنامه اختلال خوردن گارنر، المستد و پولیوی (1983) Eating disorder questionnaire Garner, Olmsted & Polivy (1983) پرسشنامه اختلال خوردن توسط گارنر، المستد و پولیوی (1983) به منظور سنجش اختلال خوردن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اختلال خوردن دارای 64 سوال و 8 مولفه ناکارآمدی، ترس های بلوغ، کمال گرایی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981)

پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981) Caregiving burden family Papi & kapour (1981) پرسشنامه بار مراقبت خانواده توسط پاپی و کاپور (1981) به منظور سنجش بار مراقبت خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بار مراقبت خانواده دارای 24 سوال و 6 مولفه  فشار اقتصادی، اختلال در فعالیت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي لاگوارديا و همکاران (2000)

پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي لاگوارديا و همکاران (2000) Educational Alienation questionnaire Legaylt et al (2000) پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي توسط لاگوارديا و همکاران (2000) به منظور سنجش نيازهای اساسي روانشناختي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي دارای 21 سوال و 3 مولفه نياز به استقلال، شايستگي و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ازخودبيگانگي تحصيلي ديلون و گروات (1976)

پرسشنامه ازخودبيگانگي تحصيلي ديلون و گروات (1976) Educational Alienation questionnaire Diloun & Gwrvath (1976) پرسشنامه از خودبیگانگی تحصیلی توسط ديلون و گروات (1976) به منظور سنجش از خودبیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه از خودبیگانگی تحصیلی دارای 17 سوال و 3 مولفه انزوای اجتماعی، ناتوانی و بی هنجاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000)

پرسشنامه  بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) Emotional maturity questionnaire پرسشنامه بلوغ عاطفی توسط شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) به منظور سنجش بلوغ عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ عاطفی دارای 48 سوال و 5 مولفه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه گونه های خانواده (1397)

پرسشنامه گونه های خانواده (1397) Family Species questionnaire پرسشنامه گونه های خانواده از ترکیب دو ابزار خودگزارشی فرایندهای خانواده سامانی ( 1382) که شامل 43 سوال و پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده سامانی (2008) که شامل 38 سوال می باشد، به منظور سنجش گونه های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) – 10 سوالی Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی (1996) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(می دانم که سازمان…

ادامه مطلب