پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990)

پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990) Spann and Fisher codependency scale (1990) پرسشنامه هم وابستگی توسط اسپن و فیشر (1990) به منظور سنجش هم وابستگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺮف (1389) ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هم وابستگی دارای 16 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب مک کالو و همکاران (1998)

پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب مک کالو و همکاران (1998) Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale–12-Item Form (TRIM-12) McCullough & et al (1998) پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب توسط مک کالو و همکاران (1998) به منظور سنجش انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب طراحی و تدوین شده است. در ایران…

ادامه مطلب

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983)

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983) Batson Empathy Adjectives (1983) پرسشنامه صفات همدلی توسط باتسون و همکاران (1983) به منظور سنجش صفات همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صفات همدلی دارای 8 سوال می باشد و فهرستی از احساسات همدلانه مانند همدردی کردن و نگران بودن را در بر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397)

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397) Ethical Education questionnaire پرسشنامه تربیت اخلاقی توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش تربیت اخلاقی در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تربیت اخلاقی دارای 39 سوال و 5 مولفه شامل عفت، شرم و حیا، غیرت، وقار و متانت؛ و کرامت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی Trait Forgivingness Scale Berry & et al (2005) پرسشنامه گذشت صفت توسط بری و همکاران در سال (2005) به منظور سنجش گذشت صفت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در سال (2015) توسط بارکاچیا و همکاران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997)

پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997) The Psychosocial Inventory of Ego Strength (PIES) پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) توسط مارکستروم و همکاران (1977) به منظور سنجش  نیرومندی من طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیرومندی من دارای 32 سوال و 8 مولفه شامل امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004)

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004) Curiosity and Exploration Inventory Kashdan & et al (2004) پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف توسط کشدان و همکاران (2004) به منظور سنجش کنجکاوی و اکتشاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف دارای 7 سوال و دو مولفه شامل اکتشاف و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران (2000)- فرم والدین

پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران (2000)- فرم والدین The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)Gioia& et al 2000 پرسشنامه کارکردهای اجرایی توسط جیویا و همکاران (2000) به منظور سنجش کارکرد اجرایی طراحی شده است. این ارزیابی دارای دو فرم والدین و معلمین می باشد که با توجه به شرایط حادث شدن وضعیت برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج و همکاران (2002)- فرم والدین

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج و همکاران (2002)- فرم والدین  Inventory of Executive Function Coolidge & et al (2002) پرسشنامه کارکردهای اجرایی توسط کولیج و همکاران (2002) به منظور سنجش چندین اختلال عصب روانشناختی و رفتاری را در کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۷ ساله طراحی شده است. در واقع این پرسشنامه نقایص کارکردهای اجرایی را…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابرازگرایی هیجان کینگ و امونز (1990)

پرسشنامه ابرازگرایی هیجان کینگ و امونز (1990) Emotional Expressiveness Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه ابرازگرایی هیجان توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش ابرازگرایی هیجان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ابرازگرایی هیجان دارای 16 سوال و 3 مولفه شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمت و ابراز هیجان…

ادامه مطلب