پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989)

پرسشنامه عزت نفس پوپ (1989) Self-Esteem Questionnaire Popup (1989) پرسشنامه عزت نفس توسط پوپ (1989) به منظور سنجش میزان عزت نفس طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عزت نفس دارای 20 سوال و 5 مولفه عزت نفس کلی، عزت خانوادگی، عزت اجتماعی، عزت تحصیلی و عزت کاری یا سازمانی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه همسر آزاری (1384)

پرسشنامه همسر آزاری (1384) Spouse Abuse Questionnaire پرسشنامه همسر آزاری توسط قهاری، عاطف وحید و یوسفی (1384) به منظور سنجش میزان همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همسر آزاری دارای 44 سوال و 3 مولفه بد رفتاری عاطفی، بد رفتاری جسمی و بد رفتاری جنسی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991)

پرسشنامه  ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991) (Fear of Intimacy Scale Descutner & Thelen (1991 پرسشنامه ترس از صمیمیت توسط دسکاتنر و تلن (1991) به منظور سنجش میزان ترس از صمیمیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از صمیمیت دارای 35 سوال و 2 مولفه ترس از صمیمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999)

پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دریگوتاس و همکاران (1999) (Drigotas tendency for extramarital relationships (1999 پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی توسط دریگوتاس و همکاران (1999) به منظور سنجش میزان تمایل به روابط فرازناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به روابط فرازناشویی دارای 11 سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی

پرسشنامه  سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1984) – 22 سوالی (Professional Adjustment Questionnaire Dawis & Lofquist (1984 پرسشنامه سازگاری شغلی توسط دیویس و لافکوایست (1984) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری شغلی دارای 22 سوال و 6 مولفه ارزش پیشرفت، ارزش راحتی، ارزش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003)

پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران (2003) The Religious Commitment Inventory Worthington & et al (2003) پرسشنامه تعهد مذهبی توسط ورتینگتون و همکاران (2003) به منظور سنجش میزان تعهد مذهبی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد مذهبی دارای 10 سوال و 2 مولفه تعهد مذهبی درون فردی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003)

پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان فرایبورگ و همکاران (2003) Faraiburg resilience Scale (2003) پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان توسط فرایبورگ و همکاران (2003) به منظور سنجش تاب آوری بزرگسالان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری بزرگسالان دارای 41 سوال و 5 مولفه شامل شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، انسجام خانوادگی، حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری کارور و وایت (1994) The brain/behavioral systems Inventory of white and carver (1994) پرسشنامه سیستم های مغزی فعال ساز و بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش سیستم های مغزی رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003) – 10 سوالی

پرسشنامه تنظیم هیجانی (EPQ) گروس و جان (2003)- 10 سوالی The Perseverative Thinking Questionnaire Gross & John (2003) پرسشنامه تنظیم هیجانی توسط گروس و جان (2003) به منظور سنجش تنظیم هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنظیم هیجانی دارای 10 سوال و 2 مولفه شامل سرکوبی هیجانی و ارزیابی…

ادامه مطلب