پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004)

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004) The Character strengths Questionnaire Peterson & Seligman (2004) پرسشنامه توانمندی های منش توسط پترسون و سیگلمن (2004) به منظور سنجش توانمندی های منش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی های منش دارای 24 سوال و 6 مولفه دانش و خرد، شجاعت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020) Systems Thinking Scale Dolansky & et al (2020) پرسشنامه تفکر سیستمی توسط دولانسکی مور، پالمیری و سینگ (2020) به منظور سنجش تفکر سیستمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر سیستمی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ کارآفرینی (1385)

  پرسشنامه فرهنگ کارآفرینی (1385) The entrepreneurship culture Questionnaire پرسشنامه فرهنگ کارآفرینی بر اساس ابعاد و شاخص های فرهنگ کارآفرینی توسط فخرایی (1385) به منظور سنجش فرهنگ کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ کارآفرینی دارای 20 سوال و 4 مولفه شامل فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت، فرهنگ…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه Parenting Stress Index- short form (PSI-SF) Abidin 1995 پرسشنامه استرس والدینی توسط آبدین (1995) به منظور سنجش استرس والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس والدینی دارای 36 سوال و 3 مولفه شامل آشفتگي والديني، تعاملات ناکارآمد والد- فرزند و ويژگي‌هاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978)

پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) Dysfunctional Attitude Scale Weissman, & Beck (1978) پرسشنامه نگرش های ناکارآمد (DAS-26) توسط وایزمن و بک (1978) به منظور سنجش نگرش های ناکارآمد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش های ناکارآمد دارای 26 سوال و 4 مولفه موفقیت – کامل طلبی، نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران (2011)

پرسشنامه تفکر ارجاعی  اهرینگ و همکاران (2011) The Perseverative Thinking Questionnaire Ehring & et al (2011) پرسشنامه تفکر ارجاعی توسط اهرینگ و همکاران (2011) به منظور سنجش تفکر ارجاعی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر ارجاعی دارای 15 سوال و 3 مولفه شامل ناکارآمدی ادراک شده، تسخیر ظرفیت روانی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009)

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) questionnaire Schmidt & et al (2009) پرسشنامه تلفیق فناوری توسط اشمیت و همکاران (2009) به منظور سنجش تلفیق فناوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تلفیق فناوری دارای 55 سوال و 7 مولفه دانش فناوری، دانش پداگوژی، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تقلب علمی (1393)

پرسشنامه تقلب علمی (1393) Academic Cheating Questionnaire پرسشنامه تقلب علمی توسط عمرانی دهکهان (1393) بر مبنای مطالعات (وایتلی و اسپیگل، 2002؛ مک کیب و همکاران،2006؛ کلزبلیکر ، 2007؛ آکبولوت و همکاران، 2008؛ مگی و همکاران، 2008) به منظور سنجش تقلب علمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تقلب علمی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی (1393)

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی (1393) The cooperative decision making questionnaire پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در سال (1393) به منظور سنجش تصمیم گیری مشارکتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی دارای 26 سوال و 3 مولفه علاقه کارکنان، اطلاعات کارکنان و  اثربخشی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب