پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981)

پرسشنامه بار مراقبت خانواده پاپی و کاپور (1981) Caregiving burden family Papi & kapour (1981) پرسشنامه بار مراقبت خانواده توسط پاپی و کاپور (1981) به منظور سنجش بار مراقبت خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بار مراقبت خانواده دارای 24 سوال و 6 مولفه  فشار اقتصادی، اختلال در فعالیت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي لاگوارديا و همکاران (2000)

پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي لاگوارديا و همکاران (2000) Educational Alienation questionnaire Legaylt et al (2000) پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي توسط لاگوارديا و همکاران (2000) به منظور سنجش نيازهای اساسي روانشناختي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نيازهای اساسي روانشناختي دارای 21 سوال و 3 مولفه نياز به استقلال، شايستگي و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ازخودبيگانگي تحصيلي ديلون و گروات (1976)

پرسشنامه ازخودبيگانگي تحصيلي ديلون و گروات (1976) Educational Alienation questionnaire Diloun & Gwrvath (1976) پرسشنامه از خودبیگانگی تحصیلی توسط ديلون و گروات (1976) به منظور سنجش از خودبیگانگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه از خودبیگانگی تحصیلی دارای 17 سوال و 3 مولفه انزوای اجتماعی، ناتوانی و بی هنجاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (1982)

پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو (1982) Job involvement questionnaire پرسشنامه درگیری شغلی بر اساس کانونگو (1982) به منظور سنجش درگیری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه درگیری شغلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بیشتر اوقات مایلم آنقدردر شغلم غرق می شوم که خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000)

پرسشنامه  بلوغ عاطفی شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) Emotional maturity questionnaire پرسشنامه بلوغ عاطفی توسط شویر سینگ و ماهیش بهار گاوا (2000) به منظور سنجش بلوغ عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ عاطفی دارای 48 سوال و 5 مولفه عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382)

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382) Family proses questionnaire پرسشنامه فرایندهای خانواده توسط سامانی (1382) به منظور سنجش فرایندهای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای خانواده دارای 43 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چنانچه یکی از اعضای خانواده برای رفع نیازهای خانواده تلاش کند مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به مدیر مایر و گوین (2005)

پرسشنامه  اعتماد  به مدیر مایر و گوین (2005) Trust in principal questionnaire Mayer & Gavin’s (2005) پرسشنامه اعتماد به مدیر توسط مایر و گوین (2005) به منظور سنجش اعتماد به مدیر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به مدیر دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران

پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران Frailty Syndrome Checklist 5-Items in Frail Older Adults in Iran پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص سندروم فرتوتی در جمعیت سالمندان ایران توسط توان و اسدالهی در سال (2022) به منظور سنجش فرتوتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شاخص پنجگانه تشخیص…

ادامه مطلب

پرسشنامه شدت رقابتی کوهلی و جاورسکی (1993)

پرسشنامه شدت رقابتی کوهلی و جاورسکی (1993) Competitive Resistance questionnaire پرسشنامه شدت رقابتی توسط کوهلی و جاورسکی (1993) به منظور سنجش شدت رقابتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شدت رقابتی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(رقابت در بازار ما بسیار ناچیز است.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012)

پرسشنامه تشابه فرد با برند استوکبرگر و همکاران (2012) Brand-self similarity questionnaire پرسشنامه تشابه فرد با برند توسط استوکبرگر و همکاران (2012) به منظور سنجش تشابه فرد با برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تشابه فرد با برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب