پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018)

پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید چنگ و یانگ (2018) Performance of new product development questionnaire پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید توسط چنگ و یانگ (2018) به منظور سنجش عملکرد توسعه محصول جدید طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد توسعه محصول جدید دارای 6 سوال و دو مولفه عملکرد مالی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی

پرسشنامه خودشکوفایی دانش آموزان اهواز (1380) – 15 سوالی Self-actualization questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی اهواز توسط اسماعیل خانی و همکاران (1380) به منظور سنجش خودشکوفایی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من می توانم احساساتم را…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998)

پرسشنامه خودآگاهی ریلو و الیک (1998) (Self-Consciousness Scale (SCS پرسشنامه خودآگاهی توسط ریلو و الیک (1998) به منظور سنجش خودآگاهی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی دارای 24 سوال و 3 مولفه خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(گاه…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) – 14 سوالی

پرسشنامه پرسشنامه انگیزش شغلی مازلو (1943) Job Motivation questionnaire Maslow (1943) پرسشنامه انگیزش شغلی  توسط مازلو (1943) به منظور سنجش انگیزش شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی  دارای 14 سوال و پنج بعد نیاز به احساس امنیت ، نیاز به تعلق اجتماعی، نیاز به احساس احترام، نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009)

پرسشنامه خودشیفتگی مرضی پینکس و همکاران (2009) Pathological Narcissism Inventory پرسشنامه خودشیفتگی مرضی توسط پینکس و همکاران (2009) به منظور سنجش خودشیفتگی مرضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشیفتگی مرضی دارای 52 سوال و 7 مولفه عزت نفس مشروط، بهره کشی ارتقا خود با ازخودگذشتگی، پنهان سازی خود، خیال…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودشکوفایی (1396)

پرسشنامه خودشکوفایی (1396) Human Flourishing Questionnaire پرسشنامه خودشکوفایی توسط سلیمانی و همکاران (1396) به منظور سنجش خودشکوفایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودشکوفایی دارای 28 سوال و 4  مولفه هیجان مثبت، روابط، معنایابی و پیشرفت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(طرح ها یا اهداف شخصی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014)

پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه تیان و همکاران (2014) Brief adolescents’ subjective well-being in school scale Tian & et al (2013) پرسشنامه نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش نیازهاي روان شناختی بنیادي نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014)

پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تیام و همکاران (2014) Brief Adolescents’ Subjective Well-being in School Scale Tian & et al (2014) پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه توسط تیان و همکاران (2014) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی ذهنی نوجوانان…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی

پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی شراو و دنیسون (1994) – 52 سوالی Metacognition self-awareness questionnaire Schraw & Dennison (1994) پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی توسط شراو و دنیسون (2003) به منظور سنجش خودآگاهی فراشناختی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودآگاهی فراشناختی دارای 52 سوال و 2 مولفه دانش فراشناختی (دانش بیانی، دانش روشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995) Self- Regulated Learning questionnaire Bouffard & et al (1995) پرسشنامه خودگردانی تحصیلی توسط بوفارد و همكاران (1995) به منظور سنجش خودگردانی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودگردانی تحصیلی دارای 14 سوال و 2  مولفه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی می باشد…

ادامه مطلب