پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان مور و همکاران (2009)

پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان مور و همکاران (2009) Physical Activity Enjoyment Scale پرسشنامه لذت فعالیت بدنی در کودکان توسط مور و همکاران (2009) به منظور سنجش میزان لذت فعالیت بدنی در کودکان 12 ساله و کمتر از 12 ساله طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه لذت فعالیت بدنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی تیمی از دیدگاه بازیکنان آلپر و همکاران (2000)

پرسشنامه اثربخشی تیمی از دیدگاه بازیکنان آلپر و همکاران (2000) Team Effectiveness Questionnaire  پرسشنامه اثربخشی تیمی از دیدگاه بازیکنان توسط آلپر و وان و وگت (2000) به منظور سنجش اثربخشی تیمی از دیدگاه بازیکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی تیمی از دیدگاه بازیکنان دارای 5 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود وایستد (2000)

پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان هارلود  وایستد (2000) Power in sport Questionnaire پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان توسط هارلود  وایستد (2000) به منظور سنجش شیوه های اعمال قدرت مربیان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شیوه های اعمال قدرت مربیان دارای 15 سوال و 5 مولفه قدرت مبتنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999)

پرسشنامه کارآمدی مربیگری فیلتز و همکاران (1999) Coaching efficacy Questionnaire پرسشنامه کارآمدی مربیگری توسط فیلتز و همکاران (1999) به منظور سنجش کارآمدی مربیگری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآمدی مربیگری دارای 24 سوال و 4 مولفه اثر انگیزش، اثر استراتژی بازی، اثر آموزش تکنیک و اثر شخصیت سازی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991)

پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991) Physical Activity Enjoyment Scale پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی توسط کینزرسکی و دکارلو (1991) به منظور سنجش میزان لذت از فعالیت بدنی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998)

پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران چلادورای و ریمر (1998) Athlete satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران توسط چلادورای و ریمر (1998) به منظور سنجش رضایتمندی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایتمندی ورزشکاران دارای 14 سوال و 4 مولفه رضایت از آموزش و تمرین مربی، رضایت از رفتار و تعامل مربی، رضایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012)

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012) Coaches ‘personal brand attitude questionnaire پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی توسط تسیوتسو (2012) به منظور سنجش برند شخصی مربی ورزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی دارای 24 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007) (Doping Use Belief scale Petróczi (2007 پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ توسط پتروزی (2007) به منظور سنجش باور به استفاده از دوپینگ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران در سال (2013) توسط منوچهری و دیگران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013 پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (2013) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 4 مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (2007) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار…

ادامه مطلب