پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012)

پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی تسیوتسو (2012) Coaches ‘personal brand attitude questionnaire پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی توسط تسیوتسو (2012) به منظور سنجش برند شخصی مربی ورزشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه برند شخصی مربی ورزشی دارای 24 سوال و 5 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ پتروزی (2007) (Doping Use Belief scale Petróczi (2007 پرسشنامه باور به استفاده از دوپینگ توسط پتروزی (2007) به منظور سنجش باور به استفاده از دوپینگ طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران در سال (2013) توسط منوچهری و دیگران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013

      پرسشنامه استاندارد تجارب هیجانی هوداران ورزشی پریاگ و همکاران 2013 پرسشنامه تجارب هیجانی هوداران ورزشی توسط پریاگ و همکاران (2013) به منظور تجارب هیجانی هوداران ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط الهی و مرادی (1399) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 4 مولفه لذت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (2007) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا 2002 (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (2002) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

    پرسشنامه استاندارد عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران پرسشنامه عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران توسط قلعه نوئی و همکاران (1398) به منظور سنجش و عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران طراحی و تدوین شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007

      پرسشنامه استاندارد تبلیغات دهان به دهان در ورزش جانگ 2007 Word of Mouth Advertising Questionnaire in Sport پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان در ورزش توسط جانگ (2007) به منظور سنجش تبلیغات دهان به دهان در ورزش طراحی و تدوین شده است و توسط کردلو و الهی در سال 1397 در ایران اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008

      پرسشنامه استاندارد خودگفتاری خودکار در ورزش تئودوراکیس و پاپائیانو 2008 Automatic Self-Talk Questionnaire پرسشنامه خود گفتاری خودکار در ورزش توسط تئودوراکیس و پاپائیانو در سال (2008) به منظور سنجش خود گفتاری خودکار در ورزش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال و شامل 8 بعد مجزا است که چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی

      پرسشنامه عملکرد استراتژیک توماس و همکاران (1999) 64 سوالی Test of performance strategies Scale (TOPS-8) 64 Items   پرسشنامه عملکرد استراتژیک در سال (1999) توسط توماس و همکاران براي سنجش عملکرد استراتژیک ورشکاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 64 سوال  دو مقیاس رقابت و تمرین می باشد که هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R 

      پرسشنامه استاندارد اضطراب حالتی رقابتی ایلی نویز  17 سوالی CSAI-2R  (The revised competitive state anxiety inventory–2(CSAI-2R پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی یا پرسشنامه خودسنجی ایلی نویز توسط ایلی نویز طراحی شده است و در سال (1990) توسط ماتینز و همکاران براي سنجش اضطراب حالتی رقابتی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و…

ادامه مطلب