پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از دوچرخه پرسشنامه میزان استفاده از دوچرخه در سال (1392) برای ارزيابي میزان استفاده از دوچرخه از ابعاد مختلف (تفریحی، کاری)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 19 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به دوچرخه

    پرسشنامه استاندارد نگرش به دوچرخه پرسشنامه نگرش به دوچرخه در سال (1392) برای ارزيابي نگرش به دوچرخه از ابعاد مختلف (شناختی، احساسی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (حوادث ناشی از دوچرخه‌سواری نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعيت مراقبت از خود

    پرسشنامه استاندارد وضعيت مراقبت از خود پرسشنامه وضعیت مراقبت از خود برای ارزیابی میزان مهارت‌های مراقبت از خود و انجام فعالیت‌های روزمره زندگي طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (شانه زدن موها ،توانايي به‌کارگیری پول) به…

ادامه مطلب

مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح 1988

    مقیاس سبک های رهبری در ورزش (LSS) چلادورای و صالح 1988 پرسشنامه سبک های رهبری در ورزش در سال (1988) توسط چلادواری و صالح برای بررسی ادراک رفتار رهبری مربی (تمرین و دستورالعمل، رفتار دموکراتیک، رفتار استبدادی، حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ 2010

    پرسشنامه استاندارد فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر و مونته آ 2010 پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت در سال (2010) توسط بیر و مونته آ برای ارزیابی باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز (اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار، اعتماد به تفسیر هیجانات خود به‌عنوان…

ادامه مطلب

مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، 2014

    مقیاس ذهن آگاهی ورزشی (MIS) دینات و همکاران، 2014 پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی در سال (2014) توسط دینات و همکاران برای ارزيابي ذهن آگاهی در محیط ورزشی از ابعاد مختلف (آگاهی، عدم قضاوت، تمرکز مجدد) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و 3 بعد می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران 1988

    پرسشنامه استاندارد منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران 1988 پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی در سال (1988) توسط ویلی و همکاران برای ارزیابی منابع اعتماد به نفس در ورزش (تسلط بر مهارت، نمایش توانایی، آمادگی بدنی و روانی، خود ابرازی بدنی، حمایت اجتماعی، رفتار رهبری، تجربه جایگزین، آسایش محیطی، موقعیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ)

    پرسشنامه استاندارد مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی (SCTQ) پرسشنامه مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی توسط صالحی و همکاران در سال (1393) برای ارزيابي مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی از ابعاد مختلف (مشکلات شغلی، مشكلات روانی- اجتماعی، مشکلات شخصیتی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و 3 بعد می باشد…

ادامه مطلب

   پرسشنامه محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (1988)

       پرسشنامه استاندارد محیط گروهی در ورزش (GEQ) کارن و همکاران (1988) پرسشنامه محیط گروهی در ورزش توسط کارن و همکاران (1988) برای ارزیابی انسجام گروهي در دو بعد انسجام تكليف و انسجام اجتماعي طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 18 سوال و 2 بعد می باشد و بر اساس طیف نه…

ادامه مطلب

مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  1988 (PPBS)

    مقیاس رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی کوپلن و رابین  1988 (PPBS) پرسشنامه رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی در سال (1988) توسط کوپلن و رابین برای ارزیابی رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی (بازی فعال، بازی انفرادی هدفمند، بازی منفعل) طراحی و تدوین شده است و توسط مربی تکمیل می‌گردد. این پرسشنامه دارای 13 سوال…

ادامه مطلب