پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها

   . دریافت پکیج پرسشنامه تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه 32 سوال داشته و هدف آن بررسي تاثير اسپانسرينگ ورزشي بر ارتباطات بازاريابي شركت ها (اهداف عمومي شركت، اهداف بازاريابي شركت، اهداف رسانه اي شركت، اهداف شخصي، موفقيت تجاري و مالي) مي…

ادامه مطلب