مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹

    مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین وویسچکی و همکاران، ۲۰۰۹ مقیاس چندبعدی انتظارت از پیامدهای تمرین در سال (۲۰۰۹) توسط وویسچکی و همکاران برای ارزیابی ابعاد مختلف انتظارت از پیامدهای تمرین (جسمانی، اجتماعی، خودارزیابی) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۳ بعد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی

    مقیاس عزت‌نفس روزنبرگ ۱۰ سوالی پرسشنامه عزت نفس توسط روزنبرگ برای ارزیابی عزت نفس افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند ( با در نظر گرفتن همه‌چیزها ، معمولاً فکر می‌کنم شکست‌خورده‌ام .) به سنجش عزت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱)

    پرسشنامه استاندارد موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان هوبارد و منل (۲۰۰۱) پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان در سال (۲۰۰۲) توسط هوبارد و منل برای ارزیابی موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان (موانع درون فردی، موانع بین فردی، موانع ساختاری) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها

    پرسشنامه استاندارد موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها پرسشنامه موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها در سال (۱۳۹۳) برای ارزیابی موانع خصوصی‌سازی امکانات ورزشی دانشگاه‌ها (موانع سیاسی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع مدیریتی – اجرایی، موانع برنامه‌ریزی – راهبردی، موانع کلان سرمایه‌گذاری، موانع اقتصادی، موانع قانونی، موانع بازاریابی)طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

    پرسشنامه استاندارد موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی پرسشنامه موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی در سال (۱۳۹۲) برای ارزیابی موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع دولتی، موانع رسانه‌ای، موانع مدیریتی و سازمانی، موانع تماشاگران و اماکن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

    پرسشنامه استاندارد موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال پرسشنامه موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال در سال (۱۳۹۵) برای شناسایی و اولویت‌بندی موانع اقتصادی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی

    پرسشنامه استاندارد موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی پرسشنامه موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی موانع جذب و توسعه هواداران ورزشی (روابط عمومی، مکان، قیمت‌گذاری، کانال‌های توزیع، قدرت‌های بازار، محصول، کیفیت و فرآیند، تشویق‌کننده‌ها، مدیریت هوادارن، برنامه‌ریزی جهت جذب، ترویج)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

    پرسشنامه استاندارد منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی در سال (۱۳۹۳) برای  ارزیابی میزان اثربخشی منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (فدراسیون، اماکن و تأسیسات کافی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان

    پرسشنامه استاندارد محدودیت ناشی از درد در سالمندان پرسشنامه محدودیت ناشی از درد در سالمندان در سال (۱۳۹۳) برای بررسی محدودیت ناشی از درد در سالمندان (محدودیت در کارهای روزمره درون خانه، محدودیت در کارهای روزمره بیرون از خانه، محدودیت‌های زمانی)  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال و ۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (DBAS)

    پرسشنامه استاندارد باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (DBAS) پرسشنامه باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب در سال (۲۰۰۱) برای ارزیابی باورها و نگرش‌های ناکارآمد خواب (کنترل و پیامدهای خواب، انتظارات و عادات خواب) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و ۲ بعد می باشد و بر اساس طیف ده گزینه…

ادامه مطلب