پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017) The commitment-Based Human Resource Management Questionnaire Ko & Ma (2017) پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور توسط کو و ما (2017) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی تعهد محور  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه Parenting Stress Index- short form (PSI-SF) Abidin 1995 پرسشنامه استرس والدینی توسط آبدین (1995) به منظور سنجش استرس والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس والدینی دارای 36 سوال و 3 مولفه شامل آشفتگي والديني، تعاملات ناکارآمد والد- فرزند و ويژگي‌هاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001)

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001) Psychological Strain Questionnaire (PSQ) Osipow (2001) پرسشنامه تنش روانی توسط اسپیو (2001) به منظور سنجش تنش روانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط محمدی و روشن زاده (1393) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنش روانی دارای 10 سوال و 4 مولفه شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994)

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994) Moral Sensitivity Questionnaire Lützén, Nordin & Brolin (1994) پرسشنامه حساسیت اخلاقی توسط لوتزن، نوردین و برولین (1994) به منظور سنجش حساسیت اخلاقی در پرستاران در هنگام ارائه خدمات بالینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسیت اخلاقی دارای 25 سوال و 6 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر (1993)

پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر (1993) Lusir ethical behavior questionnaires (1993) پرسشنامه رفتار اخلاقی توسط لوزیر (1993) به منظور سنجش رفتار اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار اخلاقی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من در مسافرت های بازرگانی و تجاری همسر…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعال ساز رفتاری – بازداری رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری کارور و وایت (1994) Carver and White BIS/BAS Scales (1994) پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری دارای 20 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني ريتسچر و همکاران (2003)

پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني ريتسچر و همکاران (2003) Internalized Stigma Mental Illness Ritsher et al 2003 پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني توسط ريتسچر و همکاران (2003) به منظور سنجش استيگماي دروني بيمار رواني طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني دارای 17 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لونسون و همکاران (1995)

پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لونسون و همکاران (1995) Levenson (1995) self-reported psychopathy scale پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی توسط لونسون و همکاران (1995) به منظور سنجش خودسنجی سایکوپاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سایکوپاتی دارای 26 سوال و 2 عامل اصلی سایکوپاتی اولیه و سایکوپاتی ثانویه می باشد. سایکوپاتی اولیه تمایل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان لی نام (1977)

پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان لی نام (1977) Child and Adolescence Psychopathy Scale Lynam (1977) پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان توسط لی نام (1977) به منظور سنجش صفات شخصیتی سایکوپاتیک در کودکان و نوجوانان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان دارای 58 سوال و 14 مولفه…

ادامه مطلب