پرسشنامه ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و مدرسه رووای و همکاران (2004)

پرسشنامه ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و مدرسه رووای و همکاران (2004) The classroom and school community inventory پرسشنامه ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و مدرسه توسط رووای، ویتینگا و لاکینگ (2004) به منظور سنجش ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و مدرسه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد (2002)

پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه مختاری و ریچارد (2002) Metacognitive awareness of reading strategies questionnaire پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه توسط مختاری و ریچارد (2002) به منظور سنجش آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه  دارای 30 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودپنداره ریاضی (1396)

پرسشنامه خودپنداره ریاضی (1396) Mathematical Self-Concept questionnaire پرسشنامه خودپنداره ریاضی بر اساس مقیاس های خودپنداره ریاضی مارش (1990) و مقیاس تیمز، توسط صالح صدق پور و همکاران (1396) به منظور سنجش خودپنداره ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودپنداره ریاضی  دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم اسکالویک و اسکالویک (2013)

پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم اسکالویک و اسکالویک (2013) Teacher’s Perceived Support Scale پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم توسط اسکالویک و اسکالویک (2013) به منظور سنجش حمایت ادراک شده معلم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حمایت ادراک شده معلم دارای 12 سوال و دو مولفه حمایت عاطفی و حمایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی مای (2009)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی مای (2009) self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط مای (2009) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (فکر می کنم در صورت نیاز می توانم از ریاضیات در…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب ریاضی مای (2009)

پرسشنامه اضطراب ریاضی مای (2009) Mathematics anxiety questionnaire پرسشنامه اضطراب ریاضی توسط مای (2009) به منظور سنجش اضطراب ریاضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب ریاضی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من نگرانم نتوانم از ریاضیات در شغل آینده خود، زمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی کورتر (2005)

پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی کورتر (2005) Motivation to learn Mathematical questionnaire پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی توسط کورتر (2005) به منظور سنجش انگیزش به یادگیری ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی دارای 18 سوال و 3 مولفه علاقه به ریاضی، عزت نفس ریاضی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و همکاران (2004)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و همکاران  (2004) Self-efficacy in mathematics questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط میدلتن و همکاران  (2004) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من مطمئن هستم که می…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997) Mathematics Self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی توسط میدلتن و میگلی (1997) به منظور سنجش خودکارآمدی ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مطمئنم می توانم به مطالبی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)  Perceptions of Constructivist Learning Environments questionnaire پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا توسط حقایقی و کارشکی (1394) به منظور سنجش ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا دارای 45 سوال…

ادامه مطلب