پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390)

پرسشنامه رضایت مشتریان مقیمی و رمضان (1390) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتریان  توسط مقیمی و رمضان (1390) به منظور سنجش رضایت مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتریان دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از تصمیم خود برای استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999) – 46 سوالی

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ (1999) – 46 سوالی (The Big Five Personality Questionnaire (BFPQ پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت توسط گلدبرگ (1999) به منظور سنجش ویژگی های شخصیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت دارای 46 سوال و 5 مولفه برون گرایی، توافق پذیري،…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995) Self- Regulated Learning questionnaire Bouffard & et al (1995) پرسشنامه خودگردانی تحصیلی توسط بوفارد و همكاران (1995) به منظور سنجش خودگردانی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودگردانی تحصیلی دارای 14 سوال و 2  مولفه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي (1399)

پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي (1399) Flourishing motivation scale   پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي توسط ضیایی و همکاران (1399) به منظور سنجش انگیزه ی شکوفایي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه ی شکوفایي دارای 14 سوال و 2 مولفه پتانسیل فردی و  تمایل به توسعه و بهزیستی خود و دیگران…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا کلارک و همکاران (1953) – 40 سوالی (Social adaption Questionnaire (1953 پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا توسط کلارک و همکاران (1953) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی کالیفرنیا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا دارای 40 سوال و 4  مولفه مهارت اجتماعی، روابط مدرسه ای،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981)

  پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981) Job exhaustion questionnaire Maslach and Jackson (1981) پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط مسلش و جکسون (1981) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی اورلی و گیردانو (1980)

پرسشنامه استرس شغلی اورلی و گیردانو (1980) (Job stress questionnaire Orly & Giordano (1980  پرسشنامه استرس شغلی توسط اورلی و گیردانو (1980) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس شغلی دارای 14 سوال و 4 مولفه عجله کاری، رقابتی بودن، حرص زدن و انجام کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394) Teachers’ disciplinary strategies scale پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط عظیم پور  و همکاران (1394) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه راهبرد قیمی (مستقیم)، راهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون گذاری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی (Job satisfaction questionnaire Dunett et al (1996  پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران (1996) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 25 سوال و 7 مولفه مسئولیت پذیری، رضایت از همکاران، ماهیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه همسر آزاری (1384)

پرسشنامه همسر آزاری (1384) Spouse Abuse Questionnaire پرسشنامه همسر آزاری توسط قهاری، عاطف وحید و یوسفی (1384) به منظور سنجش میزان همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همسر آزاری دارای 44 سوال و 3 مولفه بد رفتاری عاطفی، بد رفتاری جسمی و بد رفتاری جنسی می باشد و…

ادامه مطلب