پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز

معرفی پرسشنامه پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز Green supply chain management questionnaire پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز به منظور سنجش مدیریت زنجیره تامین سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین سبز دارای 33 سوال و 3 مولفه شاخه ساختاری، شاخه رفتاری و شاخه زمینه می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه صدا بیزاری وو و همکاران 2014

معرفی پرسشنامه پرسشنامه صدا بیزاری وو و همکاران 2014 The Misophonia Questionnaire Wu & et al 2014 پرسشنامه صدا بیزاری توسط وو و همکاران (2014) به منظور سنجش وجود علایم صدا بیـزاری، هیجانـات و رفتارهـای ناشـی از آن و شــدت کلــی حساســیت های صوتــی طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران 2016- 24 سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران 2016- 24 سوالی Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری توسط آنتیادو و همکاران در سال (2016) به منظور سنجش تجربه قلدری – قربانی سایبری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت و اندرسون 1981- 57 سوالی

      پرسشنامه  استرس شغلی (مدیریت استرس) گری تافت و اندرسون 1981- 57 سوالی Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) gray- toft and anderson 57 items پرسشنامه استرس شغلی پرستاران توسط گری تافت و اندرسون در سال (1981) به منظور سنجش استرس شغلی پرستاران طراحی و تدوین شده است   سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن 2009

      پرسشنامه استاندارد سبک و اختلال شخصیت (PSDI-S) کوهل و کازن 2009 پرسشنامه سبک و اختلال شخصیت توسط کوهل و کازن (2009) به منظور سنجش تمامی ابعاد اختلالات شخصیت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 56 سوال و 14 نوع اختلال می باشد. این پرسشنامه در ایران توسط اعتباریابی شده و…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد (PFAI)

        پکیج پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی شکست در عملکرد (PFAI) این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد ارزیابی شکست در عملکرد می باشد. تعریف مفهومی ارزیابی شکست در عملکرد ارزیابی شکست در عملکرد: رسيدن به موفقيت براي همة افراد خوشايند و لذت بخش است، اما برخي افراد با قرار گرفتن در موقعيت هاي جديد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات رفتاری هورنر 1974

    پرسشنامه استاندارد مشکلات رفتاری هورنر 1974 پرسشنامه مشکلات رفتاری توسط هورنر (1974) به منظور سنجش میزان مشکلات رفتاری کودکان طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان ابزار خود گزارش دهی والدین است. این پرسشنامه دارای 108 سوال و 8 بعد نشانگانِ اضطراب/ افسردگي، گوشه گيري/ افسردگي، شكايات – جسماني، مشكلات اجتماعي،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ناامیدی کودکان کازدین و همکاران 2005

    پرسشنامه استاندارد ناامیدی کودکان کازدین و همکاران 2005 Children’s Hopelessness scale پرسشنامه ناامیدی کودکان توسط کازدین و همکاران (2005) به منظور سنجش ناامیدی کودکان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط حبیبی و همکاران (1394) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال می باشد و بر اساس طیف دو گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هیجان آگاهی ریف و همکاران 2008- تجدید نظر شده (30 سوالی)

    پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران 2008- تجدید نظر شده (30 سوالی) Emotion Awareness Questionnaire revised پرسشنامه هیجان آگاهی توسط ریف و همکاران (2008) به منظور شناسایی و ارزیابی نحوه احساس و تفکر دانش آموزان در باره هیجان های خودشان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یوسفی و طغیانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جرات ورزی کاتلر و گیورا

    پرسشنامه استاندارد جرات ورزی کاتلر و گیورا Cutler & Guria assertiveness Scale پرسشنامه جرات ورزی توسط کاتلر و گیورا  به منظور سنجش رفتارهای جراتمندانه در موقعیت های مختلف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (آیا داراي روحیه انتقادي در…

ادامه مطلب