پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۸) ۲۸ سوالی

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۸) ۲۸ سوالی Psychological Well-being Questionnaire 28 items  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی در سال (۱۹۸۸) توسط ریف برای سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال  و ۶ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (آیا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و کریستنسن ۱۹۸۳

    پرسشنامه استاندارد رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن ۱۹۸۳ Relationship Events Scale (RES) King & Christensen 1983 پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی به منظور برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد. این پرسشنامه دارای ۱۹ سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی

    پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی در سال (۱۳۹۲) توسط خسروی برای سنجش نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه طلاق عاطفی نخعی و ثمری (۲۰۱۸)

پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی نخعی و ثمری (۲۰۱۸) پرسشنامه طلاق عاطفی توسط نخعی و ثمری در سال (۲۰۱۸) برای سنجش طلاق عاطفی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱ سوال می باشد و بر اساس طیف دو گزینه ای لیکرت به سنجش طلاق عاطفی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه طلاق عاطفی  روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی کانزاس

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی کانزاس Kansas Marital Satisfaction Scale پرسشنامه رضایت زناشویی توسط کانزاس  برای سنجش رضایت زناشویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عرب دوستی، نخعی و خانجانی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال و می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و اشمیت ۴۶ سوالی

پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود اسکورن و اشمیت ۴۶ سوالی Differentiation of self-inventory 46 items skowron and Schmitt 2003 پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود یک ابزار ۴۵ سوالی است که توسط اسکورن و فریدلندر در سال ۲۰۰۳ به منظور سنجش تمایزیافتگی افراد طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه استاندارد تمایز یافتگی خود بر ارتباطهای مهم…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) آبرامسون و همکاران (۱۹۸۷)

پرسشنامه استاندارد سبک اسنادی (ASQ) آبرامسون و همکاران (۱۹۸۷) پرسشنامه سبک اسنادی، توسط آبرامسون و همکاران در سال (۱۹۸۷) برای اندازه گیری اسنادی افراد برای وقایع غیرقابل‌کنترل (خوشایند و ناخوشایند) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال و شامل ۱۲ موقعیت فرضی (شش موقعیت مثبت و شش موقعیت منفی) است و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهره وری ۳۲ سوالی

پرسشنامه استاندارد بهره­ وری ۳۲ سوالی پرسشنامه بهره ­وری اچیو ، توسط هرسی و گلد اسمیت به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن استرتژهای تغییر، طرح ریزی گردید. این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران ۲۰۰۵

پرسشنامه استاندارد حساسیت اضطرابی فلوید و همکاران ۲۰۰۵ Anxiety Sensitivity Index Floyd and et al 2005 پرسشنامه حساسیت اضطرابی، توسط فلوید و همکاران (۲۰۰۵) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و ۳ مؤلفه ترس از نگرانی­های بدنی، ترس از نداشتن کنترل شناختی و ترس از مشاهده شدن اضطراب توسط دیگران می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه های طراحی سوال

پرسشنامه استاندارد استانداردهای طراحی سوال پرسشنامه استانداردهای طراحی سوال در آزمون های مرحله ای و پایانی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که به منظور بررسی استانداردهای طراحی سوال در آزمون های مرحله ای و پایانی از دیدگاه دبیران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای…

ادامه مطلب