پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 2015

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 2015 (Student Engagement Scale (SES پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (2015) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (1398) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه چابکی سازمانی

        پکیج پرسشنامه چابکی سازمانی این پکیج حاوی 4 پرسشنامه در مورد چابکی سازمانی می باشد. تعریف مفهومی چابکی سازمانی چابکی سازمانی: سازمان چابک سازمانی فناور است که با ایجاد انسجام درونی و بیرونی مي‌تواند علی رغم تغییرات شدید بازار، رضایت مشتریان را با عرضه محصولات سفارشی تأمین نماید “. تعداد زیادی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا 2002

    پرسشنامه استاندارد نشانه های اضطراب درد مک کراکن و دینگرا 2002 Pain Anxiety Symptoms Scale پرسشنامه نشانه های اضطراب درد توسط مک کراکن و دینگرا (2002) به منظور سنجش نشانه های اضطراب درد طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قضایی و همکاران (1397) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 20…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش جوانان به مواد

    پرسشنامه استاندارد نگرش جوانان به مواد پرسشنامه نگرش جوانان به مواد توسط رفیعی و علی پور (1394) به منظور سنجش نگرش جوانان به مواد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و پنج مولفه تمایل به مواد، عدم تمایل به مشارکت فعال در پیشگیری، باور نادرست به آثار مثبت جسمی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری

        پکیج پرسشنامه راهبردهای انگیزشی یادگیری این پکیج حاوی 3 پرسشنامه در مورد راهبردهای انگیزشی یادگیری می باشد. تعریف مفهومی راهبردهای انگیزشی یادگیری راهبردهای انگیزشی برای یادگیری: راهبردهای انگیزشی شامل جهت گیری هدف پیشرفت ، خودکارآمدی، اضطراب امتحان و راهبردهای یادگیری شامل راهبردهای شناختی یادگیری و یادگیری از همتایان است. معرفی پرسشنامه ها…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اضطراب امتحان

        پکیج پرسشنامه اضطراب امتحان این پکیج حاوی 6 پرسشنامه در مورد اضطراب امتحان می باشد. تعریف مفهومی اضطراب امتحان  اضطراب امتحان: یعنی اینکه فرد، دانشجو، یا دانش آموزی، با شنیدن خبر شروع امتحان، دیدن برنامه امتحانی، یا در هنگام امتحان دادن، تشویش پیدا کند و از خود دلهره نشان دهد. اضطراب امتحان…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ 1972- فرم 12 سوالی

    پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گلدبرگ 1972- فرم 12 سوالی (General Health Questionnaire (GHQ-12 پرسشنامه سلامت عمومی توسط گلدبرگ (1972) به منظور سنجش سلامت عمومی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط یعقوبی و همکاران (1391) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 12 سوال و دو مولفه نشانه های سلامت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (1391) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 35 سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی سالمندان پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (1393) به منظور سنجش بهزیستی معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در این مرحله از زندگی ام، در زندگی احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران 2013

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران 2013 Student academic optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان توسط اسچنن- موران و همکاران (2013) به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط قدم پور و همکاران (1396) اعتباریابی…

ادامه مطلب