پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان ۲۰۰۷

      پرسشنامه استاندارد آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان ۲۰۰۷ women’s career choices: The Career Aspiration Scale پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان توسط گری و اوبرایان (۲۰۰۷) به منظور سنجش آرزوهای مسیر شغلی زنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و ۲ مولفه عامل رهبری و آرزوهای آموزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵

      پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران ۲۰۰۵ Thought Control Ability Questionnaire پرسشنامه توانایی کنترل فکر توسط لوچیانو و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش توانایی کنترل فکر دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱

      پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران ۲۰۰۱ پرسشنامه خود راهبری در یادگیری توسط فیشر و همکاران در سال (۲۰۰۱) به منظور سنجش خود راهبری در یادگیری آموزشی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (۱۳۸۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۱ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران ۲۰۰۲ پرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط شافلی و همکاران در سال (۲۰۰۲) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال و شامل ۳ مولفه نیرومندی، وقف خود و جذب می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴

      پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۴ Student-life stress inventory پرسشنامه استرس دوران دانشجویی توسط گادزلا در سال (۱۹۹۴) به منظور سنجش استرس دوران دانشجویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۱ سوال و حاوی ۹ مولفه، که شامل ۵ بخش تنش­گر های تحصیلی (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی

      پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) ۴۰ سوالی (Irrational Belief questionnaire (IBQ پرسشنامه باورهای غیر منطقی توسط جونز در سال (۱۹۶۹) به منظور سنجش باورهای غیر منطقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال و شامل ۴ مولفه درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت پردازش حسی آرون و آرون ۱۹۷۷

      پرسشنامه استاندارد حساسیت پردازش حسی آرون و آرون ۱۹۷۷ Sensitive Sensory Processing Scale پرسشنامه حساسیت پردازش حسی توسط آرون و آرون (۱۹۷۷) به منظور سنجش حساسیت پردازش حسی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و شامل ۳ مولفه  سهولت تحریک، حساسیت زیبایی شناختی و آستانه حسی پایین می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE)

      پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) پرسشنامه استرس شغلی توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و شامل ۷ مولفه نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و تغییرات می باشد. و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (۱۹۹۴)

      پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (۱۹۹۴) Organizational Socialization Inventory base on Taormina (1994) model پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا در سال (۱۹۹۴) توسط بیگلیاردی و همکاران (۲۰۰۵)  به منظور سنجش جامعه پذیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و شامل ۴ مولفه دریافت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸

    پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت ۱۹۹۸ (Self-Concordance Scale (SCS  پرسشنامه هماهنگی خود با هدف در سال (۱۹۹۸) توسط شلدون و الیوت برای سنجش هماهنگی خود با هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴ سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب