پرسشنامه فعال ساز رفتاری – بازداری رفتاری کارور و وایت (1994)

پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری کارور و وایت (1994) Carver and White BIS/BAS Scales (1994) پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری توسط کارور و وایت (1994) به منظور سنجش فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فعال ساز رفتاری- بازداری رفتاری دارای 20 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني ريتسچر و همکاران (2003)

پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني ريتسچر و همکاران (2003) Internalized Stigma Mental Illness Ritsher et al 2003 پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني توسط ريتسچر و همکاران (2003) به منظور سنجش استيگماي دروني بيمار رواني طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استيگماي دروني بيمار رواني دارای 17 سوال و 4 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لونسون و همکاران (1995)

پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی لونسون و همکاران (1995) Levenson (1995) self-reported psychopathy scale پرسشنامه خودسنجی سایکوپاتی توسط لونسون و همکاران (1995) به منظور سنجش خودسنجی سایکوپاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سایکوپاتی دارای 26 سوال و 2 عامل اصلی سایکوپاتی اولیه و سایکوپاتی ثانویه می باشد. سایکوپاتی اولیه تمایل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان لی نام (1977)

پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان لی نام (1977) Child and Adolescence Psychopathy Scale Lynam (1977) پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان توسط لی نام (1977) به منظور سنجش صفات شخصیتی سایکوپاتیک در کودکان و نوجوانان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سایکوپاتی کودکان و نوجوانان دارای 58 سوال و 14 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002)

پرسشنامه سازمان شخصیت کرنبرگ (2002) Kernberg (2002) personality organization questionnaire پرسشنامه سازمان شخصیت توسط کرنبرگ (2002) به منظور سنجش سازمان شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازمان شخصیت دارای 37 سوال و 3 مولفه شامل آزمونگری واقعیت، دفاع های روان شناختی نخستین و سردرگمی هویت می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیم های خودگردان (1391)

پرسشنامه تیم های خودگردان (1391) Self-management teams questionnaire پرسشنامه تیم های خودگردان توسط قریشی (1391) به منظور سنجش کار تیم های خودگردان کارکنان در سازمان ها طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیم های خودگردان دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هنگام کار…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود طرحواره جنسی- فرم زنان آندرسون و سیرانوسکی (1994)

پرسشنامه خود طرحواره جنسی- فرم زنان آندرسون و سیرانوسکی (1994) (Sexual – Self Schema questionnaire Andersen & Cyranowski (1994 پرسشنامه خود طرحواره جنسی– فرم زنان توسط آندرسون و سیرانوسکی (1994) به منظور سنجش خود طرحواره جنسی- فرم زنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خود طرحواره جنسی- فرم زنان دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992)

پرسشنامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992) Tendency to Addiction questionnaire پرسشنامه گرایش به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) به منظور سنجش گرایش به اعتیاد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه توسط زرگر و همکاران در سال (1385) در جامعه ایرانی هنجاریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی

پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی (1395) – 15 سوالی Resistance to gender stereotypes questionnaire پرسشنامه مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی توسط رسول زاده اقدم، عدلی پور و کوهی (1395) به منظور سنجش مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت در برابر…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی (1393)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی (1393) – 10 سوالی  Feeling freedom in virtual social networks questionnaire پرسشنامه احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی توسط کاروانی (1393) به منظور سنجش میزان احساس آزادی در شبکه های اجتماعی مجازی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه میزان…

ادامه مطلب