پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394)

پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان (1394) Teachers’ disciplinary strategies scale پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان توسط عظیم پور  و همکاران (1394) به منظور سنجش راهبردهای انضباطی معلمان طراحی و تدوین شده است. . سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه راهبردهای انضباطی معلمان دارای 28 سوال و 7 مولفه راهبرد قیمی (مستقیم)، راهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون گذاری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی

پرسشنامه رضایت شغلی دانت و همکاران (1996) – 25 سوالی (Job satisfaction questionnaire Dunett et al (1996  پرسشنامه رضایت شغلی توسط دانت و همکاران (1996) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 25 سوال و 7 مولفه مسئولیت پذیری، رضایت از همکاران، ماهیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه همسر آزاری (1384)

پرسشنامه همسر آزاری (1384) Spouse Abuse Questionnaire پرسشنامه همسر آزاری توسط قهاری، عاطف وحید و یوسفی (1384) به منظور سنجش میزان همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همسر آزاری دارای 44 سوال و 3 مولفه بد رفتاری عاطفی، بد رفتاری جسمی و بد رفتاری جنسی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و هیوی (1990) – فرم کوتاه

پرسشنامه الگوهای ارتباطی کریستنس و هیوی (1990) – فرم کوتاه (Communication Patterns Questionnaire Short-form Cristten & Heavy (1990 پرسشنامه الگوهای ارتباطی که توسط کریستنس و هیوی (1990) طراحی و تدوین شده است، رفتارهای زوجین را در طول سه مرحله از تعارض زناشویی برآورد می کند. این سه مرحله عبارتند از زمانی که در روابط زوجین…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی

پرسشنامه باورهای معنوی و دینی پرسشنامه باورهای معنوی موسسه ملی سلامت ایالت متحده (1999) Religious & Spiritual Inventory پرسشنامه باورهای معنوی و دینی برگرفته از پرسشنامه 39 گویه ای معنویت و دینداری است که در سال (1999)، توسط موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا با دعوت از کارشناسان تمامی ادیان، جامعه شناسان، متخصصین سلامت عمومی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور کو و ما (2017) The commitment-Based Human Resource Management Questionnaire Ko & Ma (2017) پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور توسط کو و ما (2017) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی تعهد محور  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی تعهد محور…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه Parenting Stress Index- short form (PSI-SF) Abidin 1995 پرسشنامه استرس والدینی توسط آبدین (1995) به منظور سنجش استرس والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس والدینی دارای 36 سوال و 3 مولفه شامل آشفتگي والديني، تعاملات ناکارآمد والد- فرزند و ويژگي‌هاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001)

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001) Psychological Strain Questionnaire (PSQ) Osipow (2001) پرسشنامه تنش روانی توسط اسپیو (2001) به منظور سنجش تنش روانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط محمدی و روشن زاده (1393) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنش روانی دارای 10 سوال و 4 مولفه شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994)

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994) Moral Sensitivity Questionnaire Lützén, Nordin & Brolin (1994) پرسشنامه حساسیت اخلاقی توسط لوتزن، نوردین و برولین (1994) به منظور سنجش حساسیت اخلاقی در پرستاران در هنگام ارائه خدمات بالینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسیت اخلاقی دارای 25 سوال و 6 مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر (1993)

پرسشنامه رفتار اخلاقی لوزیر (1993) Lusir ethical behavior questionnaires (1993) پرسشنامه رفتار اخلاقی توسط لوزیر (1993) به منظور سنجش رفتار اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار اخلاقی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من در مسافرت های بازرگانی و تجاری همسر…

ادامه مطلب