پرسشنامه استرس دوران دانشجویی گادزلا 1994

      پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا 1994 Student-life stress inventory پرسشنامه استرس دوران دانشجویی توسط گادزلا در سال (1994) به منظور سنجش استرس دوران دانشجویی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 51 سوال و حاوی 9 مولفه، که شامل 5 بخش تنش­گر های تحصیلی (ناکامی ها، تعارضات، فشارها، تغییرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1969) 40 سوالی

      پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی جونز (1969) 40 سوالی (Irrational Belief questionnaire (IBQ پرسشنامه باورهای غیر منطقی توسط جونز در سال (1969) به منظور سنجش باورهای غیر منطقی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و شامل 4 مولفه درماندگی در برابر تغییر، توقع تایید از دیگران، اجتناب از…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت پردازش حسی آرون و آرون 1977

      پرسشنامه استاندارد حساسیت پردازش حسی آرون و آرون 1977 Sensitive Sensory Processing Scale پرسشنامه حساسیت پردازش حسی توسط آرون و آرون (1977) به منظور سنجش حساسیت پردازش حسی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و شامل 3 مولفه  سهولت تحریک، حساسیت زیبایی شناختی و آستانه حسی پایین می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE)

      پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مؤسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) پرسشنامه استرس شغلی توسط موسسه سلامت و ایمنی انگلستان (HSE) به منظور سنجش استرس شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 35 سوال و شامل 7 مولفه نقش، ارتباط، حمایت مسئولین، حمایت همکاران، کنترل، تقاضا و تغییرات می باشد. و…

ادامه مطلب

پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994)

      پرسشنامه استاندارد جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1994) Organizational Socialization Inventory base on Taormina (1994) model پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی بر پایه مدل تائورمینا در سال (1994) توسط بیگلیاردی و همکاران (2005)  به منظور سنجش جامعه پذیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال و شامل 4 مولفه دریافت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت 1998

    پرسشنامه استاندارد هماهنگی خود با هدف شلدون و الیوت 1998 (Self-Concordance Scale (SCS  پرسشنامه هماهنگی خود با هدف در سال (1998) توسط شلدون و الیوت براي سنجش هماهنگی خود با هدف طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی Psychological Well-being Questionnaire 28 items  پرسشنامه بهزیستی روانشناختی در سال (1988) توسط ریف براي سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال  و 6 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (آیا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و کریستنسن 1983

    پرسشنامه استاندارد رویدادهای رابطه نامزدی کینگ و  کریستنسن 1983 Relationship Events Scale (RES) King & Christensen 1983 پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی به منظور برای سنجش میزان پیشرفت آشنایی یا نامزدی تدوین شده است و میزان رشد صمیمیت، اتکاء متقابل، و پایبند بودن به رابطه را می سنجد. این پرسشنامه دارای 19 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی

    پرسشنامه استاندارد نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی پرسشنامه نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی در سال (1392) توسط خسروی براي سنجش نقش رسانه‌های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتاب‌خوانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 14 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه طلاق عاطفی نخعی و ثمری (2018)

پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی نخعی و ثمری (2018) پرسشنامه طلاق عاطفی توسط نخعی و ثمری در سال (2018) برای سنجش طلاق عاطفی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 1 سوال می باشد و بر اساس طیف دو گزینه ای لیکرت به سنجش طلاق عاطفی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه طلاق عاطفی  روایی…

ادامه مطلب