پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی سالمندان پرسشنامه بهزیستی معنوی سالمندان توسط گل پرور و همکاران (1393) به منظور سنجش بهزیستی معنوی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در این مرحله از زندگی ام، در زندگی احساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران 2013

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران 2013 Student academic optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان توسط اسچنن- موران و همکاران (2013) به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط قدم پور و همکاران (1396) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران 2008

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی علمی مدرسه هوی و همکاران 2008 academic optimism of school’s questionnaire پرسشنامه خوش بینی علمی مدرسه توسط هوی و همکاران (2008) به منظور سنجش خوش بینی علمی مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بخشی پریخانی و همکاران (1396) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سطوح تفکر تاملی کمبر و همکاران 2000

        پرسشنامه استاندارد سطوح تفکر تاملی کمبر و همکاران 2000 The level of reflective thinking questionnaire پرسشنامه تفکر تاملی توسط کمبر و همکاران (2011) به منظور سنجش سطوح تفکر تاملی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عظیمی و تقی زاده (1398) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه رفتار نوآورانه معلمان

        پکیج پرسشنامه رفتار نوآورانه معلمان این پکیج حاوی 2 پرسشنامه در مورد رفتار نوآورانه معلمان می باشد. تعریف مفهومی رفتار نوآورانه معلمان رفتار نوآورانه مفهومی چند بعدی بوده و به رفتارهای اطلاق می شود که به فرایند نوآوری در سازمان کمک می کند. این رفتارهای نوآورانه شامل استفاده از فن آوری، روش ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسالت شغل و حرفه  دیک و همکاران (2012)

      پرسشنامه استاندارد رسالت شغل و حرفه  دیک و همکاران (2012) (calling and vocation questionnaire (CVQ پرسشنامه رسالت شغل و حرفه توسط دیک و همکاران (2012) به منظور سنجش رسالت شغل و حرفه فرد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 26 سوال و 6 مولفه  می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان 2007

      پرسشنامه استاندارد آرزوهای مسیر شغلی زنان گری و اوبرایان 2007 women’s career choices: The Career Aspiration Scale پرسشنامه آرزوهای مسیر شغلی زنان توسط گری و اوبرایان (2007) به منظور سنجش آرزوهای مسیر شغلی زنان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و 2 مولفه عامل رهبری و آرزوهای آموزشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران 2005

      پرسشنامه استاندارد توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران 2005 Thought Control Ability Questionnaire پرسشنامه توانایی کنترل فکر توسط لوچیانو و همکاران (2005) به منظور سنجش توانایی کنترل فکر دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 23 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران 2001

      پرسشنامه استاندارد خود راهبری در یادگیری فیشر و همکاران 2001 پرسشنامه خود راهبری در یادگیری توسط فیشر و همکاران در سال (2001) به منظور سنجش خود راهبری در یادگیری آموزشی طراحی و تدوین شده و در ایران توسط نادی و سجادیان در سال (1385) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 41 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران 2002

      پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران 2002 پرسشنامه اشتیاق تحصیلی توسط شافلی و همکاران در سال (2002) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 17 سوال و شامل 3 مولفه نیرومندی، وقف خود و جذب می باشد و بر اساس طیف پنج…

ادامه مطلب