پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (2008) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی

  دریافت پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون…

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-24 گویه ای

  دریافت پکیج مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-24 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک در سال 2001 ساخته شده است که از 24 گویه و 3 خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر (7 سوال)، راهبردهای آموزشی (9 سوال) و مدیریت کلاس (8 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)

  دریافت پکیج پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از 18 گویه و 2 خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (14 سوال) و نوشتن (4 سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین 5 تا…

ادامه مطلب

مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

  دریافت پکیج مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس وسواس مرگ توسط عبدالخالق در سال 1998 در مصر ساخته شده است که از 15 گویه و 3 خرده مقیاس نشخوار مرگ (8 سوال)، سلطه مرگ (4 سوال) و عقاید تکراری مربوط به مرگ (3 سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

  دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان 28 ماده دارد که شات،مانس و مالوف در سال 2009 برای بررسی و سنجش راهبردهای نظم جویی هیجانی مطرح شده در الگوی جان و گروس(203) تدوین کرده اند.پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ

  دریافت پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال 1391 توسط زرنگ معرفی شد. زرنگ(1391) در پژوهش خود برای اندازه گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی،درگیری شناختی،درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه های متناسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی

  دریافت پکیج پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) حسین چاری و دهقانی زاده در سال 1391 پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با 9 گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش-2006 که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی ابتدا یک متخصص…

ادامه مطلب

پرسشنامه توصیف مشکلات افراد خوانش پریش بزرگسال(17-40 ساله)

  دریافت پکیج پرسشنامه توصیف مشکلات افراد خوانش پریش بزرگسال(17-40 ساله) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مشکلات خوانش پریشی عنوان پرسشنامه ای است که شامل 66 گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی وجود مشکلات خوانش پریشی در افراد طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 4درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران به همراه پرسشنامه لاتین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم تجدیدنظر شده نگرش نسبت به مرگ توسط وونگ،پیکر و گیسر در سال 1994 ساخته شده است . این پرسشنامه یک مقیاس 32 سوالی است که 5 بعد نگرش به مرگ را…

ادامه مطلب