پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان

  دریافت پکیج پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان ۲۸ ماده دارد که شات،مانس و مالوف در سال ۲۰۰۹ برای بررسی و سنجش راهبردهای نظم جویی هیجانی مطرح شده در الگوی جان و گروس(۲۰۳) تدوین کرده اند.پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم جویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ

  دریافت پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی- زرنگ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه درگیری تحصیلی در سال ۱۳۹۱ توسط زرنگ معرفی شد. زرنگ(۱۳۹۱) در پژوهش خود برای اندازه گیری درگیری تحصیلی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده کرد. بدین صورت که ابتدا مولفه های درگیری تحصیلی،درگیری شناختی،درگیری انگیزشی، درگیری رفتاری و گویه های متناسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده

  دریافت پکیج پرسشنامه سرزندگی تحصیلی-حسین چاری و دهقانی زاده (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) حسین چاری و دهقانی زاده در سال ۱۳۹۱ پرسشنامه سرزندگی تحصیلی را با ۹ گویه با الگوگیری از مقیاس سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش-۲۰۰۶ که چهار گویه داشت توسعه دادند. برای اجرای این مقیاس در فرهنگ ایرانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توصیف مشکلات افراد خوانش پریش بزرگسال(۱۷-۴۰ ساله)

  دریافت پکیج پرسشنامه توصیف مشکلات افراد خوانش پریش بزرگسال(۱۷-۴۰ ساله) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مشکلات خوانش پریشی عنوان پرسشنامه ای است که شامل ۶۶ گویه است و با هدف بررسی و ارزیابی وجود مشکلات خوانش پریشی در افراد طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۴درجه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه نیمرخ نگرش به مرگ وونگ و همکاران به همراه پرسشنامه لاتین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) فرم تجدیدنظر شده نگرش نسبت به مرگ توسط وونگ،پیکر و گیسر در سال ۱۹۹۴ ساخته شده است . این پرسشنامه یک مقیاس ۳۲ سوالی است که ۵ بعد نگرش به مرگ را…

ادامه مطلب

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)

  دریافت پکیج پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه، محیط زندگی، خود) در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلامت معنوی ۱۹۸۲

  دریافت پکیج پرسشنامه سلامت معنوی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سلامت معنوی در سال ۱۹۸۲ معرفی شد. این پرسشنامه ۲۰ سوال دارد که ۱۰ سوال آن سلامت مذهبی و ۱۰ سوال دیگر سلامت وجودی فرد را می سنجد.پاسخ سوالت بصورت لیکرت ۶ گزینه ای و از کاملا مخالف تا کاملا…

ادامه مطلب

مقیاس آخرت نگری ابراهیمی- بهرامی ۱۳۹۰

  دریافت پکیج مقیاس آخرت نگری ابراهیمی- بهرامی ۱۳۹۰ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس آخرت نگری توسط ابراهیمی و بهرامی در سال ۱۳۹۰ با استفاده از آیات و روایات استخراج شده از منابع دین مقدس اسلام ساخته شده است. این پرسشنامه ابتدا شامل ۷۷ سوال بود . که با اجرای تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ادارک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا ۲۰۰۲

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد ادارک از محیط کلاس جنتری گابل و ریزا ۲۰۰۲ (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک از محیط کلاس شامل ۳۱ سوال است . گویه های بکار رفته در این پرسشنامه برداشت فرد را از کلاس و فعالیت های کلاسی وی منعکس می کند. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،۱۹۹۵)

  دریافت پکیج پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس(فریزر،گیدینگز و مک روبی،۱۹۹۵) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو روانی اجتماعی کلاس در سال ۱۹۹۵ توسط فریزر،گیدینگز و مک روبی معرفی شد . این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد در ۴ خرده مقیاس که پاسخ دهی به گویه ها با روش لیکرت سه درجه…

ادامه مطلب