پرسشنامه فرهنگ یادگیري سازمانی اسکرلاواج و همکاران (2011)

پرسشنامه فرهنگ یادگیري سازمانی اسکرلاواج و همکاران (2011) Organizational learning culture questionnaire پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی توسط اسکرلاواج و همکاران (2011) به منظور سنجش فرهنگ یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرهنگ یادگیری سازمانی دارای 42 سوال و 3 کسب اطلاعات، تفسیر دانش و تغییرات شناختی و رفتاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008)

پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008) Professional development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای توسط ديوس (2006) به منظور سنجش توسعه حرفه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای دارای 30 سوال و 6 مولفه مواد آموزشی، کار تیمی، مهارت سازمانی، توسعه مسیر شغلی، توسعه روابط بین فردی…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات ديوس (2006)

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات ديوس (2006) Information technology acceptance questionnaire پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات توسط ديوس (2006) به منظور سنجش پذیرش فناوری اطلاعات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دارای 19 سوال و 4 مولفه سودمندي ادراك شده، سهولت استفاده ادراك شده، نگرش به استفاده از فناوري…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007)

درباره وردپرس پرسشنامه تعهد سازمانی چانگ و چوی (2007) Organizational Commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط چانگ و چوی (2007) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من بسیار خوشحال خواهم شد…

ادامه مطلب

پرسشنامه فروتنی تیم اونس و همکاران (2013)

درباره وردپرس پرسشنامه فروتنی تیم اونس و همکاران (2013) Team humility questionnaire پرسشنامه فروتنی تیم توسط اونس و همکاران (2013) به منظور سنجش فروتنی تیم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فروتنی تیم دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(واحد کاری من علاقه مند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنیدگی تحصیلی زاژاکووا و همکاران (2005)

پرسشنامه تنیدگی تحصیلی زاژاکووا و همکاران (2005) Academic Stress Questionnaire   پرسشنامه تنیدگی تحصیلی توسط زاژاکووا، لینچ و اسپنشاد (2005) به منظور سنجش تنیدگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنیدگی تحصیلی دارای 27 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بر آوردن انتظارات خانواده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008)

پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) – 6 سوالی Academic Buoyancy questionnaire   پرسشنامه پایستگی تحصیلی توسط مارتین و مارش (2008) به منظور سنجش پایستگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پایستگی تحصیلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من در قابله…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995) Self- Regulated Learning questionnaire Bouffard & et al (1995) پرسشنامه خودگردانی تحصیلی توسط بوفارد و همكاران (1995) به منظور سنجش خودگردانی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودگردانی تحصیلی دارای 14 سوال و 2  مولفه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399)

  پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399) Teachers’ organizational cynicism پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان توسط (1399) با استفاده از مدل نجاتی حاتمیان و همکاران (1398) به منظور سنجش بدبینی سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان دارای 24 سوال و 5  مولفه همکاران، طرح ها و برنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی (Exchange Leadership questionnaire bass & Avolio (2000  پرسشنامه رهبری تبادلی توسط باس و آولیو (2000) به منظور سنجش رهبری تبادلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تبادلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب