پرسشنامه تاخير لذت كودكان (1399)

پرسشنامه تاخير لذت كودكان (1399) Delay gratification children (DGC) پرسشنامه تأخير لذت توسط شمسي و قمراني (1399) با استفاده از مباني و تئوری های موجود و همچنين مقياس های تاخير لذت بزرگسال نظير مقياس تاخير لذت هورگر، كوئرک و وید (2011) به منظور سنجش تأخير لذت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه تربیت هنری (1396)

پرسشنامه تربیت هنری (1396) Art Education questionnaire پرسشنامه تربیت هنری توسط انتظامی، نراقی و نادری (1396) به منظور سنجش تربیت هنری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تربیت هنری دارای 18 سوال و 3 مولفه پرورش حواس، حس زیبایی –شناسی و قدرت تخیل و خلاقیت می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل والد – كودک پيانتا (1994)

پرسشنامه تعامل والد – كودک پيانتا (1994) Child-Parent Relationship Scale (CPRS) پرسشنامه تعامل والد – كودک توسط پيانتا (1994) به منظور سنجش تعامل والد – كودک طراحی و تدوین شده است. این مقياس برای سنجش تعامل والد- كودک در تمام سنين استفاده شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل والد – كودک دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه امید تحصیلی سهرابی و سامانی (2011)

پرسشنامه امید تحصیلی سهرابی و سامانی (2011) Academic Hope Scale پرسشنامه امید تحصیلی توسط صادقی و سامانی (2011) به منظور سنجش پرسشنامه امید تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پرسشنامه امید تحصیلی دارای 12 سوال و 2 مولفه گذرگاه و عاملیت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی پری (2004)

پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی پری (2004) Marital Quality questionnaire پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی توسط پری (2004) به منظور سنجش کیفیت روابط زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت روابط زناشویی دارای 8 سوال و 5 خرده مولفه شادکامی(خشنودی) گذراندن زمان با یکدیگر، مدیریت تعارض (تعارض ناسازگاری)، پیش بینی جدایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت جنسی پینی (1978)

پرسشنامه رضایت جنسی پینی (1978) Pinney Sexual Satisfaction Inventory پرسشنامه رضایت جنسی توسط پینی (1970) به منظور سنجش رضایت جنسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت جنسی دارای 24 سوال و 2 مولفه رضایت جنسی و رضایت از همسر در روابط جنسی باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرخوردگی زناشویی کایرز (1996)

پرسشنامه سرخوردگی زناشویی کایرز (1996) Marital disaffection questionnaire پرسشنامه سرخوردگی زناشویی توسط کارن کایرز (1996) به منظور سنجش سرخوردگی زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرخوردگی زناشویی دارای 21 سوال و 3 مولفه دلبستگی، بیگانگی هیجانی و حمایت هیجانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترومای كودكی برنستین و همکاران (2003)- 28 سوالی

پرسشنامه ترومای كودكی برنستین و همکاران (2003)- 28 سوالی Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) پرسشنامه ترومای کودکی توسط برنستین و همکاران (2003) به منظور سنجش ترومای کودکی طراحی و تدوین شده است. اين مقیاس قابل استفاده برای بزرگسالان است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترومای کودکی دارای 28 سوال و 5 مولفه سوء استفاده جسمی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بخشش (گذشت) هارتلند (HFS) تامپسون و همکاران (2005)

پرسشنامه بخشش (گذشت) هارتلند (HFS) تامپسون و همکاران (2005) Heartland Forgiveness Questionnaire (HFS) پرسشنامه بخش(گدشت) توسط تامپسون و همکاران (2005) به منظور سنجش بخش(گدشت) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بخش(گدشت) دارای 18 سوال و 3 مولفه بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش شرایط می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006)

پرسشنامه همدلی اساسی جولیف و فارينگتون (2006) Basic empathy scale پرسشنامه همدلی اساسی توسط جولیف و فارينگتون (2006) به منظور سنجش همدلی اساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه همدلی اساسی دارای 20 سوال و 2 مولفه عاطفی – هیجانی و شناختی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب