پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07)

  دریافت پکیج پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نسخه اولیه DCD-Q شامل ۱۷ سوال بوده و برای شناسایی کودکان ۸ تا ۸/۱۴ ساله پیشنهاد شده است (ویلسون و همکاران، ۲۰۰۰). نسخه تجدیدنظر شده (DCD-Q’۰۷) برای دامنه سنی وسیع تری (۵ تا ۱۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۲۹ گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۲۹ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل ۲۹ ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت ۷ درجه ای و از ۱ تا ۷ می باشد.حس انسجام یک تجربه ی درونی است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-۱۳ گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-۱۳ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل۱۳  ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت ۷ درجه ای و از ۱ تا ۷ می باشد.حس انسجام است که توسط آرون آنتونووسکی مطرح شد.وی حس انسجام…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی از ۴۳ گویه و ۲ خرده مقیاس نگرش معنوی (۲۴ سوال) و توانایی معنوی (۱۹ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش سطح معنویت و رشد معنویت بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی هورن و استبرگ (MEQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه صبحگاهی – شامگاهی (MEQ) توسط هورن و استبرگ در سال ۱۹۷۶ ساخته شده است که از ۱۹ گویه و ۳ خرده مقیاس ترجیح بیداری (۷ سوال)، ترجیح خواب (۴ سوال) و ترجیح عملکرد بهینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (۲۰۰۸) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی

  دریافت پکیج پرسشنامه ذهن آگاهی کنتاکی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ ماده می‌باشد و برای اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون…

ادامه مطلب

مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-۲۴ گویه ای

  دریافت پکیج مقیاس خودکارآمدی معلم اسچانن، موران و وولفولک-۲۴ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس خودکارآمدی معلم توسط اسچانن، موران و وولفولک در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۳ خرده مقیاس درگیر کردن فراگیر (۷ سوال)، راهبردهای آموزشی (۹ سوال) و مدیریت کلاس (۸ سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T)

  دریافت پکیج پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشاهده حرکتی برای آموزگاران (PMOQ-T) از ۱۸ گویه و ۲ خرده مقیاس عملکرد حرکتی عمومی (۱۴ سوال) و نوشتن (۴ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی عملکرد حرکتی درشت و ظریف کودکان سنین ۵ تا…

ادامه مطلب

مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS)

  دریافت پکیج مقیاس وسواس مرگ عبدالخالق (DOS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس وسواس مرگ توسط عبدالخالق در سال ۱۹۹۸ در مصر ساخته شده است که از ۱۵ گویه و ۳ خرده مقیاس نشخوار مرگ (۸ سوال)، سلطه مرگ (۴ سوال) و عقاید تکراری مربوط به مرگ (۳ سوال) تشکیل شده…

ادامه مطلب