پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational learning Questionnaire پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اعتقادات مدیران ما این می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993

        پرسشنامه استاندارد سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 (The Defense Style Questionnaire (DSQ; Andrews et al., 1993 پرسشنامه سبک های دفاعی توسط اندروز و همکاران (1993) به منظور سنجش سبک های دفاعی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و سه بعد رشد یافته،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحلیل رفتگی آموزشی برسو  و همکاران (2007)

    پرسشنامه استاندارد تحلیل رفتگی آموزشی برسو  و همکاران (2007) پرسشنامه تحلیل رفتگی آموزشی توسط برسو(1997)، به نقل از برسو، سالانووا و شافلی، (2007) براي سنجش تحلیل رفتگی آموزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و سه مولفه  يعنی خستگی آموزشی(هیجانی)، بدبینی آموزشی، و ناکارآمدی آموزشی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

    پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه  پرسشنامه ارتباط با مدرسه در سال (1391) توسط پناغی  و همکاران برای ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن، وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 4 بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری خود راهبر ویلیامسون 2007

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر ویلیامسون 2007 پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط ویلیامسون (2007) ساخته شده است. این مقیاس دارای 60 گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من مسئول شناسایی حیطه هایی که در…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی

  دریافت پکیج پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی براساس نظرها و پیشنهادهای استادان دانشگاه، معلمان زبان انگلیسی، زبان آموزان و پرسشنامه ی سواندی درباره ی معلم موفق، تنظیم شده است.این پرسشنامه شامل 47 سوال درباره عملکرد معلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی (Q-Les-Q) توسط اندیکت و همکاران در سال 1993 ساخته شده است که از 14 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایت و لذت…

ادامه مطلب

مقیاس رجحان های زود یا دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (PS)

  دریافت پکیج مقیاس رجحان های زود یا دیر خوابیدن اسمیت و همکاران (PS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس رجحان های زود / دیر خوابیدن (PS) توسط اسمیت، فولکارد، اشمایدر، پارا، اسپیلتن و آلمیرال (1993) ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس فعالیت عمومی (5 سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش محیط آموزشی آکادمیک از 56 گویه و 6 خرده مقیاس جو کلی دانشکده (9 سوال)، یاددهی (10 سوال)، استادان (10 سوال)، دانشجویان (9 سوال)، تجهیزات و امکانات آموزشی (10 سوال) و محیط فیزیکی (8 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003)

  دریافت پکیج پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس (2003) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)  ﻓﺮﻡ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ تفکر انتقادی توسط ریتکس ساخته شده است. این مقیاس  ﺩﺍﺭﺍﻱ ۳۳ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ۳ ﺯﻳﺮﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ۹ ﺳﺌﻮﺍﻝ  ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻘﻴﺎﺱ…

ادامه مطلب