پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)

پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا (1394)  Perceptions of Constructivist Learning Environments questionnaire پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا توسط حقایقی و کارشکی (1394) به منظور سنجش ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک از محیط یادگیری سازنده گرا دارای 45 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005)

پرسشنامه انگیزش یادگیری توان و همکاران (2005) Students’ Motivation towards Science Learning questionnaire پرسشنامه انگیزش یادگیری توسط توان، شین و شی (2005) به منظور سنجش انگیزش یادگیری در یادگیری علوم مختلف  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش یادگیری دارای 35 سوال و 6 مولفه خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری فعال، ارزشمندی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986)

پرسشنامه سكون زدگی باردويک (1986) Career plateau questionnaire پرسشنامه سكون زدگی توسط باردويک (1986) به منظور سنجش سكون زدگی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سكون زدگی دارای 15 سوال و سه مولفه عدم ارتقا و رشد سازماني، فقدان یادگيری و عدم احساس لذت و روزمرگي می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004)

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی بزرگسالان دیتوماسو و همکاران (2004) Adult Socio-Emotional Feeling Questionnaire پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی توسط دیتوماسو، برانن و بست (2004) به منظور سنجش احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی – عاطفی دارای 14 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015)

پرسشنامه سبک دلبستگی لتر و همکاران (2015) Attachment style questionnaire پرسشنامه سبک دلبستگی توسط لتر و همکاران (2015) به منظور سنجش سبک دلبستگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سبک دلبستگی دارای 10 سوال و دو مولفه دلبستگی اضطرابی و دلبستگی اجتنابی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان لیو و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان لیو و همکاران (2010) Employees voice behavior questionnaire پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان توسط لیو و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای مبتنی بر آوای کارکنان دارای 15 سوال و دو مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007)

پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر سیمونز و همکاران (2007) Leader’s behavioral integrity questionnaire پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر توسط سیمونز و همکاران (2007) به منظور سنجش یکپارچگی رفتاری رهبر  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (زمانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای توانمندسازی رهبری آرنولد و همکاران (2000)

پرسشنامه رفتارهای توانمندسازی رهبری آرنولد و همکاران (2000) Leadership empowering behaviors questionnaire پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر توسط آرنولد و همکاران (2000) به منظور سنجش یکپارچگی رفتاری رهبر  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یکپارچگی رفتاری رهبر  دارای 23 سوال و سه مولفه مربیگری، تصمیم گیری مشارکتی و آگاهی رسانی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه آوای پیروان ونداین و لن پاین (1998)

پرسشنامه آوای پیروان ونداین و لن پاین (1998) Followers voice questionnaire پرسشنامه آوای پیروان توسط ونداین و لن پاین (1998) به منظور سنجش آوای پیروان  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آوای پیروان دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در کلاس در مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خودشیفته جونز و پائول هاوس (2014)

پرسشنامه رهبری خودشیفته جونز و پائول هاوس (2014) Narcissistic leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خودشیفته توسط جونز و پائول هاوس (2014) به منظور سنجش رهبری خودشیفته  طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه خود گزارشی است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خودشیفته  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب