پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008)

پرسشنامه پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008) – 6 سوالی Academic Buoyancy questionnaire   پرسشنامه پایستگی تحصیلی توسط مارتین و مارش (2008) به منظور سنجش پایستگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پایستگی تحصیلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من در قابله…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی بوفارد و همكاران (1995) Self- Regulated Learning questionnaire Bouffard & et al (1995) پرسشنامه خودگردانی تحصیلی توسط بوفارد و همكاران (1995) به منظور سنجش خودگردانی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودگردانی تحصیلی دارای 14 سوال و 2  مولفه راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399)

  پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399) Teachers’ organizational cynicism پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان توسط (1399) با استفاده از مدل نجاتی حاتمیان و همکاران (1398) به منظور سنجش بدبینی سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان دارای 24 سوال و 5  مولفه همکاران، طرح ها و برنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی

پرسشنامه رهبری تبادلی باس و آولیو (2000) – 10 سوالی (Exchange Leadership questionnaire bass & Avolio (2000  پرسشنامه رهبری تبادلی توسط باس و آولیو (2000) به منظور سنجش رهبری تبادلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تبادلی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی Organizational Innovation Questionnaire (2007) پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط زارعی (2007) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه شامل فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی

پرسشنامه یادگیری سازمانی (1398) – 5 سوالی The organizational learning Questionnaire پرسشنامه یادگیری سازمانی توسط داودی بهنمیری (1398) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اعتقادات مدیران ما این می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993

        پرسشنامه استاندارد سبک های دفاعی (DSQ) اندروز و همکاران 1993 (The Defense Style Questionnaire (DSQ; Andrews et al., 1993 پرسشنامه سبک های دفاعی توسط اندروز و همکاران (1993) به منظور سنجش سبک های دفاعی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 40 سوال و سه بعد رشد یافته،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحلیل رفتگی آموزشی برسو  و همکاران (2007)

    پرسشنامه استاندارد تحلیل رفتگی آموزشی برسو  و همکاران (2007) پرسشنامه تحلیل رفتگی آموزشی توسط برسو(1997)، به نقل از برسو، سالانووا و شافلی، (2007) براي سنجش تحلیل رفتگی آموزشی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 15 سوال و سه مولفه  يعنی خستگی آموزشی(هیجانی)، بدبینی آموزشی، و ناکارآمدی آموزشی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط با مدرسه

    پرسشنامه استاندارد ارتباط با مدرسه  پرسشنامه ارتباط با مدرسه در سال (1391) توسط پناغی  و همکاران برای ارزیابی ارتباط دانش آموزان با مدرسه و ابعاد آن، وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه و روابط با همسالان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال و 4 بعد می…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری خود راهبر ویلیامسون 2007

پرسشنامه استاندارد یادگیری خود راهبر ویلیامسون 2007 پرسشنامه یادگیری خود راهبر توسط ویلیامسون (2007) ساخته شده است. این مقیاس دارای 60 گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا موافق تا کاملا مخالف) که هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (من مسئول شناسایی حیطه هایی که در…

ادامه مطلب