پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996)

پرسشنامه تاب آوری کارکنان بلاک و کرمن (1996) Employee resilience questionnaire پرسشنامه تاب آوری کارکنان توسط بلاک و کرمن (1996) به منظور سنجش تاب آوری کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری کارکنان دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از برخورد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)

پرسشنامه توانمندسازی كاركنان اسپريترز و همكاران (1995)  Employee empowerment questionnaire پرسشنامه توانمندسازي كاركنان توسط اسپريترز و همكاران (1995) به منظور سنجش توانمندسازي كاركنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندسازي كاركنان دارای 15 سوال و 5 مولفه معنی داری، خودمختاری، موثر بودن و اعتماد می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های محصول اخگری و همکاران (2018)

پرسشنامه ارزش های محصول اخگری و همکاران (2018) Product values questionnaire پرسشنامه ارزش های محصول توسط اخگری و همکاران (2018) به منظور سنجش ارزش های محصول طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های محصول  دارای 7 سوال و 2 مولفه ارزش لذت و ارزش سودمندی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده چیو و همکاران (2011) Perceived service quality questionnaire پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش کیفیت خدمات ادراک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه وفاداری مشتری چیو و همکاران (2011) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من به شخصه تمایل دروتی برای ادامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری چیو و همکاران (2011)

پرسشنامه رضایت مشتری چیو و همکاران (2011) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط چیو و همکاران (2011) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این شرکت در مقایسه با سایر رقبا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری فلینت و همکاران (2011)

پرسشنامه رضایت مشتری فلینت و همکاران (2011) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط فلینت و همکاران (2011) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به طور کلی، من از خدمات ارائه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش سبز درک شده لین و همکاران (2017)

پرسشنامه ارزش سبز درک شده لین و همکاران (2017) Green perceived value questionnaire پرسشنامه ارزش سبز درک شده توسط لین و همکاران (2017) به منظور سنجش ارزش سبز درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش سبز درک شده دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی روبينسون و همکاران (1991)

پرسشنامه کارآفرینی روبينسون و همکاران (1991) Entrepreneurship questionnaire پرسشنامه کارآفرینی توسط روبينسون، استيمپسون، هونفر و هانت (1991) به منظور سنجش کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی دارای 75 سوال و 3 مولفه عاطفه، شناخت و رفتار می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به اعتقاد من…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار خود توسعه ای ایکس یو (2007)

پرسشنامه رفتار خود توسعه ای ایکس یو (2007) Self-Development Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار خود توسعه ای توسط ایکس یو (2007) به منظور سنجش رفتار خود توسعه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارخود توسعه ای دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مجلات،…

ادامه مطلب