پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019)

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019) Brand Attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی به برند توسط ون و همکاران (2019) به منظور سنجش دلبستگی به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی به برند دارای 10 سوال و دو مولفه پیوند احساسی و ارتباط خود با برند می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020)

پرسشنامه اثر اجتماعی بو و همکاران (2020) Social impact questionnaire پرسشنامه اثر اجتماعی توسط بو و همکاران (2020) به منظور سنجش اثر اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثر اجتماعی دارای 6 سوال و 2 مولفه اثر اجتماعی هنجاری و اثر اجتماعی اطلاعاتی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020)

پرسشنامه آگاهی بخشی راجی و همکاران (2020) Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی بخشی توسط راجی و همکاران (2020) به منظور سنجش آگاهی بخشی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهی بخشی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آگاهی من از گردشگری سلامت به گونه ای…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه اقدامات مفید برند تامینن و راناویرا (2019) Brand’s helpfulness questionnaire پرسشنامه اقدامات مفید برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش اقدامات مفید برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اقدامات مفید برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند در…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش رابطه درک شده تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه ارزش رابطه درک شده تامینن و راناویرا (2019) Relationship Value perception questionnaire پرسشنامه ارزش رابطه درک شده توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش ارزش رابطه درک شده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش رابطه درک شده دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد به برند تامینن و راناویرا (2019)

پرسشنامه اعتماد به برند تامینن و راناویرا (2019) Brand trust questionnaire پرسشنامه اعتماد به برند توسط تامینن و راناویرا (2019) به منظور سنجش اعتماد به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد به برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این برند دقیقا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012)

پرسشنامه رفتار نوآورانه هولمن و همکاران (2012) Innovative Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار نوآورانه توسط هولمن و همکاران (2012) به منظور سنجش رفتار نوآورانه  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار نوآورانه  دارای 9 سوال  و سه مولفه خلق ایده، ارتقاء ایده و اجرای ایده می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت رهبری والومبا و هارتنل (2011)

پرسشنامه هویت رهبری والومبا و هارتنل (2011) Leader Identification questionnaire پرسشنامه هویت رهبری توسط والومبا و هارتنل (2011) به منظور سنجش هویت رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت رهبری دارای 10 می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(موقتی شخصی از مدیر من انتقاد می کند…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007)

پرسشنامه نشاط سازمانی کرولف (2007) Organizational Vitality questionnaire پرسشنامه نشاط سازمانی توسط کرولف (2007) به منظور سنجش نشاط سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نشاط سازمانی دارای 23 سوال و 6 مولفه یادگیری، خودگشودگی، مشارکت، مثبت اندیشی، معنادار بودن کار و علاقه به کار می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002)

پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان آکینو و رید (2002) Employee moral identity questionnaire پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان توسط آکینو و رید (2002) به منظور سنجش هویت اخلاقي کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت اخلاقي کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(انواع چیزهایی…

ادامه مطلب