پرسشنامه رهبری خودشیفته رسیسک و همکاران (2009)

پرسشنامه رهبری خودشیفته رسیسک و همکاران (2009) Narcissistic leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خودشیفته توسط رسیسک و همکاران (2009) به منظور سنجش رهبری خودشیفته  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خودشیفته  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدرس شما تا چه میزان نسبت…

ادامه مطلب

پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005)

پرسشنامه پاسخگویی عمومی کارکنان بوونز (2005) General accountability questionnaire پرسشنامه پاسخگویی عمومی توسط تورس و همکارانش (2005) به منظور سنجش پاسخگویی عمومی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پاسخگویی عمومی دارای 24 سوال و 4 مولفه پاسخگویی سازمانی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی حرفه ای و پاسخگویی سیاسی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395)

پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان (1395) Job self-efficacy questionnaire پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان توسط بهدانی (1395) بر اساس پرسشنامه خودکارآمدی بندورا به منظور سنجش خودکارآمدی شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خودکارآمدی شغلی کارکنان دارای 10 سوال و 3 مولفه حرفه و تجربه، اعتماد به نفس و تلاش، علاقه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه کیفیت خدمات لی و شانگ (2020) Service Quality questionnaire پرسشنامه کيفيت خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش کيفيت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کيفيت خدمات  دارای 26 سوال و 7 مولفه کیفیت سیستم، قابلیت، امنیت، دسترسی، کیفیت اطلاعات، پاسخگویی و تعامل می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020)

پرسشنامه ارزش خدمات لی و شانگ (2020) Value of Services questionnaire پرسشنامه ارزش خدمات توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش ارزش خدمات  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش خدمات  دارای 10 سوال و 3 مولفه ارزش کارایی، ارزش دموکراسی و ارزش فراگیر می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع لی و شانگ (2020)

پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع لی و شانگ (2020) Citizens’ Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش اعتماد ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد ارباب رجوع دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وب سایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020)

پرسشنامه رضایت ارباب رجوع لی و شانگ (2020) Citizens ‘Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت ارباب رجوع توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش رضایت ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت ارباب رجوع دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وب سایت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020)

پرسشنامه تداوم در قصد استفاده لی و شانگ (2020) Continuity of Use questionnaire پرسشنامه تداوم در قصد استفاده توسط لی و شانگ (2020) به منظور سنجش تداوم در قصد استفاده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداوم در قصد استفاده دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398)

پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی (1398) Organizational indifference questionnaire پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل دانایی فرد و همکاران (1389) به منظور سنجش بی تفاوتی سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی  دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398)

پرسشنامه ارزش های اخلاقی (1398) Moral values questionnaire پرسشنامه ارزش های اخلاقی توسط حسین زاده مبارکه (1398) بر اساس مدل باکر و همکاران (2006) به منظور سنجش ارزش های اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های اخلاقی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب