پرسشنامه بهسازی منابع انسانی گاینی (1391)

پرسشنامه بهسازی منابع انسانی گاینی (1391) Human resource improvement questionnaire پرسشنامه بهسازي منابع انسانی توسط گاینی (1391) به منظور سنجش بهسازي منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهسازي منابع انسانی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (آموزش کارکنان در آموزش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه تجربه مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer experience questionnaire پرسشنامه تجربه مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش تجربه مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه مشتری دارای 12 سوال و 3 مولفه محیط فیزیکی، تعامل پرسنل و تعامل مشتریان می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من این هتل را به دوستانم و…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020) Innovation Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه نوآوری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرکت روش های جدیدی را برای بازاریابی خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه مشارکت مشتری ین و همکاران (2020) Customer engagement Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه مشارکت مشتری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(وقتی کسی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015)

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015) Customer’s turnover intention Questionnaire Revilla-Camacho et al (2015) پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری توسط رویلا- کاماچو و همکاران (2015) به منظور سنجش قصد ترک خرید مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل با مشتري بردی و کرونین جونیور (2012)

پرسشنامه تعامل با مشتري بردی و کرونین جونیور (2012) Customer Interaction Questionnaire پرسشنامه تعامل با مشتری توسط بردی و کرونین جونیور (2012) به منظور سنجش تعامل با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل با مشتری دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002)

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002) Customer Behavioral Motivation Questionnaire پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان توسط آلبرت کارآنا (2002) به منظور سنجش انگیزه رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بهره گیري از اطلاعات،…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977)

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977) Customer cognitional Motivational Questionnaire پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان توسط اولیور (1977) به منظور سنجش انگیزه شناختی مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فعالیت هاي مارک هاي لوکس مدنظر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020)

پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل و همکاران (2020) Affective commitment questionnaire   پرسشنامه تعهد عاطفی اديگوزل، فاروك و كارادل (2020) به منظور سنجش تعهد عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من بسیار خوشحال میشوم كه…

ادامه مطلب