پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020)

پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020) Customer orientation questionnaire پرسشنامه مشتری مداری توسط لوبیس و همکاران (2020) به منظور سنجش مشتری مداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشتری مداری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به طور منظم با مشتریان ملاقات می…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015) Creative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد خلاق توسط سای، هورنگ و لیو (2015) به منظور سنجش عملکرد خلاق طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد خلاق دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تکنولوژی ها، فرایندها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس (2016)

درباره وردپرس پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس  (2016) Knowledge hiding questionnaire پرسشنامه پنهان سازی دانش توسط سرنکو و بونتیس (2016) به منظور سنجش پنهان سازی دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پنهان سازی دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018) Entrepreneurial orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در برخورد با…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری بازار محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری بازار محروس و جنئدی (2018) Market orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری بازار توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری بازار دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ما به طور…

ادامه مطلب

پرسشنامه مکان برنامه ريزی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه مکان برنامه ريزی محروس و جنئدی (2018) Deep locus of planning questionnaire پرسشنامه مکان برنامه ريزی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش مکان برنامه ريزی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مکان برنامه ريزی دارای 9 سوال و سه مولفه مدیریت میانی، مدیریت عملیاتی و سطوح کارمندان…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013)

پرسشنامه عدم امنیت شغلی اُنیل و سویتوس (2013) Job insecurity questionnaire   پرسشنامه عدم امنیت شغلی توسط اُنیل و سویتوس (2013) به منظور سنجش عدم امنیت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدم امنیت شغلی دارای 18 سوال و 4 مولفه رفتن شغل، بقای سازمانی، تغییر شغل و حاشیه…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه سرمایه فکری کیانتو و همکاران (2017) Intellectual capital questionnaire پرسشنامه سرمایه فکری توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش سرمایه فکری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه فکری دارای 10 سوال و 3 مولفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017)

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017) Customer Participation questionnaire پرسشنامه مشارکت مشتری توسط وو و همکاران (2017) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(زمان زیادی را برای به اشتراک گذاشتن…

ادامه مطلب