پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس

  دریافت پکیج پرسشنامه سبک رهبری باردنز و متزکاس (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سبک رهبری توسط باردنز و متزکاس (۱۹۶۹) ساخته شده است که از ۳۵ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی سبک رهبری (رابطه مداری و وظیفه مداری) بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمیت در سازمان رابینز

  دریافت پکیج پرسشنامه رسمیت در سازمان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رسمیت توسط استیفن پی. رابینز ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنی صحیح و درست…

ادامه مطلب

پرسشنامه پیچیدگی در سازمان رابینز

  دریافت پکیج پرسشنامه پیچیدگی در سازمان رابینز (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه پیچیدگی توسط استیفن پی. رابینز ساخته شده است که از ۷ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی پیچیدگی سازمان بکار می رود. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت

  دریافت پکیج پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی توسط اینگلهارت (۱۹۸۱) ساخته شده است که از ۱۲ گویه و ۲ خرده مقیاس مادی گرایی (۶ سوال) و فرا مادی گرایی (۶ سوال) تشکیل شده است و به…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت خدمات فروش اینترنتی توسط Wolfinbarger و Gilly در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است که از ۸۷ گویه و ۹ خرده مقیاس قابلیت اعتماد – تأمین سفارش (۱۵ سوال)، خدمات رسانی به مشتری (۸ سوال)، توجه شخصی (۶ سوال)،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازارگرایی صادراتی

  دریافت پکیج پرسشنامه بازارگرایی صادراتی (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بازارگرایی صادراتی توسط Cadogan، Diamantopoulos و Mortanges در سال ۱۹۹۹ ساخته شده است که از ۷۱ گویه و ۴ خرده مقیاس تولید اطلاعات (۱۱ سوال)، پخش اطلاعات (۱۸ سوال)، پاسخگویی (۱۷ سوال) و ساز و کار هماهنگی (۲۵ سوال) تشکیل شده است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل ایوانسویچ و ماتسون

  دریافت پکیج پرسشنامه طراحی شغل ایوانسویچ و ماتسون (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه طراحی شغل توسط ایوانسویچ و ماتسون (۱۹۹۰) ساخته شده است که از ۱۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش ویژگیهای شغل براساس اهمیت بکار می رود روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی

  دریافت پکیج پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک بین المللی توسط Habib در سال ۱۹۸۷ ساخته شده است که از ۱۴ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش تعارض آشکار در سرمایه گذاری های مشترک…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش روابط رهبر – پیرو فیدلر و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه سنجش روابط رهبر – پیرو فیدلر و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش روابط رهبر – پیرو توسط فردفیدلر، ام. چمرز و ماهار (۱۹۷۶) ساخته شده است که از ۸ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش روابط بین رهبر و پیرو در سازمان بکار…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی آنتیل و همکاران

  دریافت پکیج پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی آنتیل و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رفتار مصرف حافظ مسئولیت اجتماعی توسط Antil و Bennett در سال ۱۹۸۴ ساخته شده است که از ۴۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان مسئولیت اجتماعی مصرف کنندگان بکار می رود. روایی و…

ادامه مطلب