پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط لو (2020) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 12 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، چشم انداز اخلاقی درونی و پردازش متون می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000)

پرسشنامه پذیرش تغییر ونبرگ و باناس (2000) Openness to Changes questionnaire پرسشنامه پذیرش تغییر توسط ونبرگ و باناس (2000) به منظور سنجش پذیرش تغییر در سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پذیرش تغییر دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(امن فكر می کنم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور (2000) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط تیلور (2000) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 24 سوال و 4 مولفه عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014)

پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان نیوجرسی (2014) Teacher Professional Development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان توسط نیوجرسی (2014) به منظور سنجش توسعه حرفه ای معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای معلمان دارای 11 سوال و 4 مولفه یادگیرنده و یادگیری، دانش محتوا، تمرین آموزشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی

پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانگ و چوی (2009) – 38 سوالی Knowledge Management processes questionnaire پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش توسط فانگ و چوی (2009) به منظور سنجش فرایندهای مدیریت دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش دارای 38 سوال و 5 مولفه اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398)

پرسشنامه اعتماد بین فردی (1398) Interpersonal trust questionnaire پرسشنامه اعتماد بین فردی توسط حلیمی (1398) به منظور سنجش اعتماد بین فردی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد بین فردی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من معتقدم که وقتی یکی از همکارانم به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000)

پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری کنزاک و همکاران (2000) Leadership empowerment behavior questionnaire Konczak & et al پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری توسط کنزاک و همکاران (2000) به منظور سنجش رفتار توانمندساز رهبری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار توانمندساز رهبری دارای 17 سوال و 6 مولفه تفویض اختیار، پاسخگویی، تصمیم…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983)

پرسشنامه قصد ترک شغل کامن و همکاران (1983) Turnover intention questionnaire پرسشنامه قصد ترک شغل توسط کامن و همکاران (1983) به منظور سنجش قصد ترک شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک شغل دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من از شغلم…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013)

پرسشنامه رهبری فروتن اونز و همکاران (2013) Humble Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری فروتن توسط اونز و همکاران (2013) به منظور سنجش رهبری فروتن طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری فروتن دارای 9 سوال  و سه مولفه تصدیق محدودیت فردی، قدردانی از نقاط قوت دیگران و تعلیم پذیری می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019)

پرسشنامه دلبستگی به برند ون و همکاران (2019) Brand Attachment questionnaire پرسشنامه دلبستگی به برند توسط ون و همکاران (2019) به منظور سنجش دلبستگی به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دلبستگی به برند دارای 10 سوال و دو مولفه پیوند احساسی و ارتباط خود با برند می باشد…

ادامه مطلب