پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993)

پرسشنامه هوش بازار جاورسکی و کهلی (1993) Market intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازار توسط جاورسکی و کهلی (1993) به منظور سنجش هوش بازار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازار دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباط مستقیم با مشتریان در این کسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009)

پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری شمیم و همکاران (2009) Customer Shared value creation questionnaire پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری توسط وانگ و لو (2009) به منظور سنجش خلق مشترک ارزش مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خلق مشترک ارزش مشتری دارای 19 سوال و دو مولفه ارزش آفرینی مشترک…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009)

پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009) Role of Brand questionnaire پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط تونیکس و همکاران (2009) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 15 سوال و 4 مولفه کیفیت ادراک شده برند، آگاهی از برند، تداعی…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان وانگ و لو (2009)

پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان وانگ و لو (2009) Seller’s Emotional intelligence questionnaire پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان توسط وانگ و لو (2009) به منظور سنجش هوش هیجانی فروشندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی فروشندگان دارای 16 سوال و 4 مولفه ارزیابی هیجانات شخصی، ازیابی احساسات دیگران، کاربرد هیجان،…

ادامه مطلب

پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019) Customer relationship management technology questionnaire پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری رحمان(2019) Customer relationship management questionnaire پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری توسط رحمان (2019) به منظور سنجش مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020)

پرسشنامه مشتری مداری لوبیس و همكاران (2020) Customer orientation questionnaire پرسشنامه مشتری مداری توسط لوبیس و همکاران (2020) به منظور سنجش مشتری مداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشتری مداری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به طور منظم با مشتریان ملاقات می…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015)

درباره وردپرس پرسشنامه عملکرد خلاق سای و همکاران (2015) Creative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد خلاق توسط سای، هورنگ و لیو (2015) به منظور سنجش عملکرد خلاق طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد خلاق دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تکنولوژی ها، فرایندها،…

ادامه مطلب

پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس (2016)

درباره وردپرس پرسشنامه پنهان سازی دانش سرنکو و بونتیس  (2016) Knowledge hiding questionnaire پرسشنامه پنهان سازی دانش توسط سرنکو و بونتیس (2016) به منظور سنجش پنهان سازی دانش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پنهان سازی دانش دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018)

پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی محروس و جنئدی (2018) Entrepreneurial orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی توسط محروس و جنئدی (2018) به منظور سنجش جهت گیری کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری کارآفرینی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در برخورد با…

ادامه مطلب