پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020)

پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان و همکاران (2020) Task performance questionnaire   پرسشنامه عملکرد شغلی آبردمان، دهیلز و حمد (2020) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می كنم از…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015)

پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) Strategic Human Resource Management questionnaire   پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی اوگر یوزگت و همکاران (2015) به منظور سنجش مدیریت استراتژیک منابع انسانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارای 14 سوال و 5 مولفه آموزش،…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003)- 16 سوالی

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) – 16 سوالی Knowledge management questionnaire   پرسشنامه مدیریت دانش شرون لاوسون (2003) به منظور سنجش مدیریت دانش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت دانش دارای 16 سوال و 4 مولفه کسب دانش، به کارگیر دانش، دخیره و حفظ دانش و توزیع و انتقال…

ادامه مطلب

پرسشنامه شهرت شرکت ایسلام و همکاران (2021)

پرسشنامه شهرت شرکت ایسلام و همکاران (2021) Corporate reputation Questionnaire پرسشنامه شهرت شرکت توسط ایسلام و همکاران (2021) به منظور سنجش شهرت شرکت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهرت شرکت دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا شما با محصولی که شرکت ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری والامحمدی (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری والامحمدی (2017) Customer relationship management practices Questionnaire Valmohammadi (2017) پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری توسط والامحمدی (2017) به منظور سنجش اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری  دارای 22 سوال و 5 مولفه، همکاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004)

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004) Customer Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط گومز (2004) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 12 سوال و 3 مولفه کیفیت خدمات، کیفیت کلی و ارزش ادراک شده می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی Brand love questionnaire پرسشنامه عشق به برند توسط آلبرت (2010) به منظور سنجش عشق به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عشق به برند دارای 12 سوال و 2 مولفه مهربانی و احساسات شدید می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996)

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996) Green organizational identity questionnaire پرسشنامه هویت سبز سازمانی توسط قیویا و توماس (1996) به منظور سنجش هویت سبز سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران ارشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب