پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر

. دریافت پرسشنامه شناخت شغل جان واگنر (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه شناخت شغل، پرسشنامه ای است که توسط جان واگنر تدوین شده و برای ارزیابی MPS  به کار می رود و دارای 15 سوال به صورت بسته پاسخ در مقیاس پنج درجه ای لیکرت می باشد که در پیوستاری از کاملا نادرست تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت سازمان

. دریافت پرسشنامه شناخت سازمان – ODQ-پریزیوزی(به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه شناخت سازمان توسط پریزیوزی ساخته شده است.این پرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی ((وایزبورد)) به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد.پرسشنامه حاضر یک ابزار تحقیقی باز خوردهنده است…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

. دریافت پرسشنامه سنجش کارآفرینی (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سنجش کارآفرینی در سال 1990 با هدف این که یک شمایی از نیمرخ کارآفرینی فرد را ارائه کند توسط اسکاربوروف و زیمرر تهیه شد و شامل ده گویه است . کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می گردد.کارآفرینی عبارت است…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسمیت سازمانی

. دریافت پرسشنامه رسمیت سازمانی هیگ و آیکن (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه رسمیت توسط هیگ و آیکن (1969) ساخته شده است که از 15 گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی رسمیت در سازمان بکار می رود. بعد رسميت، حدي است كه يك سازمان براي جهت دهي به رفتار كاركنانش به قوانين…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی الیوت

. دریافت پرسشنامه استرس شغلی الیوت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه استرس شغلی توسط  آر. اس. الیوت (1994) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان استرس در افراد بکار می رود. كواتنز، گرانبرك و بوم استرس را اين گونه تعريف كرده اند: استرس به موقعيت دروني…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت ادراکی

. دریافت پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه کیفیت ادراکی از خدمات بانکی توسط Bahia و Nantel  در سال 2000 ساخته شده است که از 31 گویه و 6 خرده مقیاس اثربخشی و اطمینان (13 سوال)، دسترسی (6 سوال)، قیمت (4 سوال)، جنبه فیزیکی (4 سوال)، سبد خدمت رسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی ساسمان و دیپ

  .  دریافت پکیج پرسشنامه جو سازمانی سوسمان و دیپ (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بيس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) اين پرسشنامه داراي 20 گويه مي باشد. پرسشنامه جو سازمانی توسط سوسمان و دیپ تهیه و تنظیم شده است . جو سازمانی ویژگی های درونی است که یک سازمان را از سازمان دیگر متمایز می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس

. دریافت پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سبک های تصمیم گیری  توسط اسکات و بروس  در سال 1995 تهیه و تنظیم شده است . اسکات و بروس 1995 پنج سبک تصمیم گیری مدیران را مطرح نموده اند و معتقدند این پنج سبک تحت تاثیر ویژگی های…

ادامه مطلب

پرسشنامه خویشتن شناسی مدیران

. دریافت پرسشنامه خویشتن شناسی دیوید وتن و کیم کامرون(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه خویشتن شناسی توسط دیوید وتن و کیم کامرون (1991) ساخته شده است که از 11 گویه و 2 خرده مقیاس خودگشودگی و استقبال از بازخورد دیگران  و آگاهی از ارزشها، سبک شناسی، جهت یابی تغییر و روابط متقابل شخصی  تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان

. دریافت پرسشنامه استاندارد سوالات تعیین کننده ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان(به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 16 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان…

ادامه مطلب