پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان مهارت شنود موثر مدیران و کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه…

ادامه مطلب

پرسشنامه چابکی سازمان

    دریافت پکیج پرسشنامه چابکی سازمان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جابکی سازمان از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی چابکی سازمان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه به این صورت می باشد که برای گزینه «نه» امتیاز 5- ، «گاهی» امتیاز 0 و «بله» امتیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی توسط Lages، Abrantes و Lages (2008) ساخته شده است که از 30 گویه و 4 خرده مقیاس انطباق محصول با بازار صادرات (10…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات هابرلند و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ادراک مصرف کننده از خلاقیت تبلیغات توسط Haberland و Dacin (1992) ساخته شده است که از 16 گویه و 4 خرده مقیاس اصالت (5 سوال)، ارتباط (4 سوال)، فرمول بندی تازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری سازمانی- 26 آیتمی

    دریافت پکیج پرسشنامه یادگیری سازمانی- 26 آیتمی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه یادگیری سازمانی از 26 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان یادگیری سازمانی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «خیلی کم»، «کم»،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان

    دریافت پکیج پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعارض فردی مدیران و کارکنان از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تعارض فردی مدیران و کارکنان بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون

    دریافت پکیج پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات دیامانتوپولوس و سوچون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)   پرسشنامه استفاده از اطلاعات صادرات توسط Diamantopoulos و Souchon (1999) ساخته شده است که از 24 گویه و 2 خرده مقیاس استفاده ابزاری – مفهومی (12 سوال) و استفاده نمادین (12 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه آمادگی مصرف کننده برای سردرگمی والش و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه آمادگی برای سردرگمی توسط Walsh، Henning-Thurau و Mitchell (2007) ساخته شده است که از 12 گویه و 3 خرده مقیاس سردرگمی ناشی از شباهت (3 سوال)، سردرگمی ناشی از حجم زیاد (4 سوال)…

ادامه مطلب

پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر

    دریافت پکیج پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان لاستویکا و گاردنر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اجزاء اشتیاق در مصرف کنندگان توسط Lastovicka و Gardner (1979) ساخته شده است که از 22 گویه و 3 خرده مقیاس آشنایی (7 سوال)، تعهد (4 سوال) و اهمیت هنجاری (11 سوال) تشکیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید کوهلی و همکاران

    دریافت پکیج پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید کوهلی و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تأثیرهای چندگانه در مرکزهای خرید توسط Kohli و Zaltman (1988) ساخته شده است که از 9 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی تأثیر اعمال شده ی یک شخص در تصمیم…

ادامه مطلب