پرسشنامه هوش بازاریابی ونکاتارامان (2019)

پرسشنامه هوش بازاریابی ونکاتارامان (2019) Marketing intelligence questionnaire پرسشنامه هوش بازاریابی توسط ونکاتارامان (2019) به منظور سنجش هوش بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش بازاریابی دارای 12 سوال و 3 مولفه، مذاکره با مشتریان، تحقیقات بازاریابی، اطلاعات داخلی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تحلیل…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش رقابتی بیل و همکاران (2019)

پرسشنامه هوش رقابتی بیل و همکاران (2019) Competitive Intelligence questionnaire پرسشنامه هوش رقابتی توسط بیل و رواچ و سانتی (2019) به منظور سنجش هوش رقابتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش رقابتی دارای 15 سوال و 3 مولفه هوش بازار، هوش رقبا و هوش تکنولوژیکی می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری خیمنز و واله (2018)

پرسشنامه نوآوری خیمنز و واله (2018) Innovation questionnaire پرسشنامه نوآوری توسط خیمنز و واله (2018) به منظور سنجش نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری دارای 6 سوال و 2 مولفه نوآوری محصول و نوآوری فرایند می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(گرایش به پیشگامی در…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازاریابی بین المللی کاپلان و نورتون (2018)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی بین المللی کاپلان و نورتون (2018) International Marketing Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد بازاریابی بین المللی توسط کاپلان و نورتون (2018) به منظور سنجش عملکرد بازاریابی بین المللی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد بازاریابی بین المللی دارای 14 سوال و 4 مولفه منظر مالی، منظر مشتری،…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو ارتباطات لیندیو و همکاران (2019)

پرسشنامه جو ارتباطات لیندیو و همکاران (2019) Communication atmosphere questionnaire پرسشنامه جو ارتباطات توسط لیندیو و همکاران (2009) به منظور سنجش جو ارتباطات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو ارتباطات دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من با فرهنگ سازمانی، ارزشها و نگرشهایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان دویودی و همکاران (2017)

پرسشنامه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان دویودی و همکاران (2017) Willingness to Paying Customers questionnaire پرسشنامه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان توسط دویودی و همکاران (2017) به منظور سنجش تمایل به پرداخت مصرف کنندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به پرداخت مصرف کنندگان دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی ارتباطی گومز و همکاران (2017)

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی ارتباطی گومز و همکاران (2017) Communication Marketing Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های بازاریابی ارتباطی توسط گومز و همکاران (2017) به منظور سنجش قابلیت های بازاریابی ارتباطی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های بازاریابی ارتباطی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند بلاک و همکاران (2017)

پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند بلاک و همکاران (2017) Brand pro-Environment Behavior questionnaire پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند توسط بلاک و همکاران (2017) به منظور سنجش رفتار طرفدار محیط زیست برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار طرفدار محیط زیست برند دارای 5 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی لاگس و همکاران (2008)

پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی لاگس و همکاران (2008) Market intelligence questionnaire پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی توسط لاگس و همکاران (2008) به منظور سنجش تطبیق پذیری بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تطبیق پذیری بازاریابی دارای 13 سوال و 4 مولفه تطبیق پذیری محصول، تطبیق پذیری قیمت، تطبيق پذیري نيروي…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000)

پرسشنامه انسجام تیم کارلس و دپاولو (2000) Team cohesion questionnaire پرسشنامه انسجام تیم توسط کارلس و دپاولو (2000) به منظور سنجش انسجام تیم طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انسجام تیم دارای 7 سوال و 2 مولفه انسجام وظیفه و انسجام اجتماعی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب