پرسشنامه شهرت شرکت ایسلام و همکاران (2021)

پرسشنامه شهرت شرکت ایسلام و همکاران (2021) Corporate reputation Questionnaire پرسشنامه شهرت شرکت توسط ایسلام و همکاران (2021) به منظور سنجش شهرت شرکت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهرت شرکت دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(آیا شما با محصولی که شرکت ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری والامحمدی (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری والامحمدی (2017) Customer relationship management practices Questionnaire Valmohammadi (2017) پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری توسط والامحمدی (2017) به منظور سنجش اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اقدامات مدیریت ارتباط با مشتری  دارای 22 سوال و 5 مولفه، همکاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004)

پرسشنامه رضایت مشتری گومز (2004) Customer Satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط گومز (2004) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 12 سوال و 3 مولفه کیفیت خدمات، کیفیت کلی و ارزش ادراک شده می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی

پرسشنامه عشق به برند آلبرت (2010) – 12 سوالی Brand love questionnaire پرسشنامه عشق به برند توسط آلبرت (2010) به منظور سنجش عشق به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عشق به برند دارای 12 سوال و 2 مولفه مهربانی و احساسات شدید می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996)

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996) Green organizational identity questionnaire پرسشنامه هویت سبز سازمانی توسط قیویا و توماس (1996) به منظور سنجش هویت سبز سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران ارشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه تداعی برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش تداعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداعی برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتريان ما بر اين باورند كه برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه آگاهی از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011)

پرسشنامه آگاهي از برند دیوید و آکر (1996) و اسپراي و همكاران (2011) Brand awareness questionnaire پرسشنامه آگاهي از برند توسط دیوید و آکر (1996) و و اسپراي و همكاران (2011) به منظور سنجش آگاهي از برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آگاهي از برند دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001)

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001) Organizational control system questionnaire پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی توسط بوی (2001) به منظور سنجش سیستم کنترل سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان روشهای رسمی روشنی…

ادامه مطلب
logo-samandehi