پرسشنامه شهروند الکترونیک الدوساری و همکاران (2020)

پرسشنامه شهروند الکترونیک الدوساری و همکاران (2020) The digital citizenship questionnaire پرسشنامه شهروند الکترونیک توسط الدوساری و همکاران (2020) به منظور اندازه گیری سطح در دسترس بودن استانداردهای شهروند الکترونیک برای دانشجویان طبق استانداردهای ISTE طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شهروند الکترونیک دارای 49 سوال و 4 چهار دامنه؛…

ادامه مطلب

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006)

پرسشنامه هدفمندی در زندگی اسچیر و همکاران (2006) The Life Engagement Test پرسشنامه هدفمندی در زندگی توسط اسچیر و همکاران (2006) به منظور سنجش هدفمندی در زندگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هدفمندی در زندگی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اکثر…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399)

پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی (1399) Developing Human Resources Competencies questionnaire پرسشنامه توسعه شایستگی های منابع انسانی بر اساس مدل اولریش (2009) و پرسشنامه مطرح شده در پژوهش دونپورت (2016) و افشارفر و همکاران(1396) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش توسعه شایستگی های منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399)

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک (1399) Electronic Human Resource Management questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر اساس مدل خشمان (2019) توسط بهرامی (1399) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی الکترونیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارای 25 سوال و 5 مولفه استخدام الکترونیک، انتخاب…

ادامه مطلب

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006)

پرسشنامه چرخش شغلی هسن هو و همکاران (2006) Job Rotation questionnaire پرسشنامه چرخش شغلی توسط هسن هو و همکاران (2006) به منظور سنجش چرخش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه چرخش شغلی دارای 11 سوال و 3 مولفه توجه به نظرات، علایق و قابلیت های افراد و توجه به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999)

پرسشنامه رهبری خدمتگزار لاب (1999) Servant Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری خدمتگزار توسط لاب (1999) به منظور سنجش رهبری خدمتگزار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری خدمتگزار دارای 60 سوال و 6 مولفه ارزش دادن به افراد، توسعه افراد، برقراری روابط دوستانه، نشان دادن اعتماد، فراهم نمودن زمینه رهبری و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019)

پرسشنامه کارآفرینی ونکاتارامان (2019) Entrepreneurship questionnaire پرسشنامه کارآفرینی توسط ونکاتارامان (2019) به منظور سنجش کارآفرینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(استفاده از مهارت ها و تخصص های مدیریتی برای ایجاد مزیت های زقابتی در عرصه کارآفرینی…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008)

پرسشنامه توسعه حرفه ای نوا (2008) Professional development questionnaire پرسشنامه توسعه حرفه ای توسط ديوس (2006) به منظور سنجش توسعه حرفه ای طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توسعه حرفه ای دارای 30 سوال و 6 مولفه مواد آموزشی، کار تیمی، مهارت سازمانی، توسعه مسیر شغلی، توسعه روابط بین فردی…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات ديوس (2006)

پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات ديوس (2006) Information technology acceptance questionnaire پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات توسط ديوس (2006) به منظور سنجش پذیرش فناوری اطلاعات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه پذیرش فناوری اطلاعات دارای 19 سوال و 4 مولفه سودمندي ادراك شده، سهولت استفاده ادراك شده، نگرش به استفاده از فناوري…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهبود فضای کسب و کار ونکاتارامان (2019)

پرسشنامه بهبود فضای کسب و کار ونکاتارامان (2019) Improving business environment questionnaire پرسشنامه بهبود فضای کسب و کار توسط ونکاتارامان (2019) به منظور سنجش بهبود فضای کسب و کار طراحی و تدوین شده است.   سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهبود فضای کسب و کار دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب