پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007)

پرسشنامه حرفه ای گرایی بالاکال و همکاران (2007) The Professionalism Questionnaire Blackall & et al (2007) پرسشنامه حرفه ای گرایی پن استیت توسط بالاکال و همکاران (2007) به منظور سنجش حرفه ای گرایی در آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط اکبری لاکه و همکاران (1400) در بین دانشجویان پزشکی…

ادامه مطلب

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988)

پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران (1988) The Self-Harm Inventory (SHI) Sansone & et al (1988) پرسشنامه آسیب به خود توسط سانسون و همکاران (1988) به منظور سنجش سابقه آسیب رساندن به خود را در پاسخ دهندگان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آسیب به خود دارای 22 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989)

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989) Pregnancy Related Anxiety Questionnaire Vanden Berg 1989 پرسشنامه اضطراب بارداری توسط وندنبرگ (1989) به منظور سنجش اضطراب بارداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب بارداری دارای 17 سوال و 5 مولفه ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلومی جسمی یا روانی، ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007)

پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته گلگر و همکاران (2007) Amputee Body Image Scale Gallagher & et al (2007) پرسشنامه تصویر بدنی در افراد آمپوته توسط گلگر و همکاران (1988) به منظور سنجش تصویر بدنی در افراد آمپوته طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط صادقی، فرجی و غلامی (1399) اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه بارداری دی پترو و همکاران 2004

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران 2004 پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (2004) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (1395) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال و …

ادامه مطلب

پرسشنامه علائم روان تنی لاکورت 2013

      پرسشنامه استاندارد علائم روان تنی لاکورت 2013 پرسشنامه علائم روان تنی توسط لاکورت و همکاران (2013) به منظور سنجش علائم روان تنی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و همکاران در سال (2021) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 39 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران 2010 پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (2010) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (2018) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 12…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران 2013- (OPQOL‑brief)

      پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران 2013- (OPQOL‑brief) پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان توسط بولینگ و همکاران (2013) به منظور سنجش کیفیت زندگی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط فیضی و حیدری (2020) در بین سالمندان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 13 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991

      پرسشنامه استاندارد فعالیت فیزیکی سالمندان واشبورن و همکاران 1991 پرسشنامه فعالیت فیزیکی سالمندان توسط واشبورن و همکاران (1993) به منظور سنجش فعالیت فیزیکی در سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حاتمی و همکاران در سال (20201) در بین کارکنان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009

    پرسشنامه استاندارد مراقبت های پرستاری فراموش شده کالیش و ویلیامز 2009 missed nursing care scale Kalisch, & Williams 2009 پرسشنامه مراقبت های پرستاری فراموش شده توسط کالیش (2009) به منظور سنجش مراقبت های پرستاری فراموش شده طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط خواجوی و همکاران (1398) به منظور سنجش مراقبت…

ادامه مطلب