پرسشنامه درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی

پرسشنامه استاندارد درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی پرسشنامه درک دانشجویان پرستاری از محیط یادگیری بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 69 گویه و 12 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 0 تا 5 است….

ادامه مطلب

پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی

پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 25 گویه و 3 مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (بازخورد  فورا …

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو

پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو پرسشنامه عوامل موثر بر ارتباط بيمار – دانشجو پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای 42 گویه و 6 مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بیماران قلبی فرانس و پاورس 1999 پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران قلبی توسط فرانس و پاورس در سال 1999 ساخته شده است. این مقیاس دارای 70 گویه و در دو بخش اهمیت و رضایت از ابعاد سلامت جسمانی، روانی – معنوی، اقتصادی- اجتماعی و خانوادگی که با یک مقیاس لیکرت شش درجه…

ادامه مطلب