پرسشنامه شاخص هاي ارزشيابي صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري از ديدگاه اساتيد

پرسشنامه استاندارد شاخص هاي ارزشيابي صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري از ديدگاه اساتيد پرسشنامه شاخص هاي ارزشيابي صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري از ديدگاه اساتيد، پرسشنامه ای محقق ساخته است این مقیاس دارای 44 گویه و 5 مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت 4 درجه ­ای (بی اهمیت تا خیلی مهم) و هر ماده دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بهداشتی دهان و دندان

پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بهداشتی دهان و دندان پرسشنامه نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بهداشتی دهان و دندان دارای 40 گویه و پنج مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (احساس می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر

پرسشنامه استاندارد تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت تغذیه انحصاری کودک با شیر مادر، دارای 25 گویه و چهار مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی

پرسشنامه استاندارد توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی پرسشنامه توانمندی سالمندان مبتلا به بیمار یهای قلبی – عروقی در دریافت حمایت اجتماعی، این مقیاس دارای 31 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه  ­ای (هیچ وقت تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (آزمونگران)

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (آزمونگران) پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS ، پرسشنامه­ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 11 گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 3 است. با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان)

پرسشنامه استاندارد پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS (دانشجویان) پرسشنامه مقبولیت و رضایتمندی روش ارزیابی DOPS ، پرسشنامه­ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای 10 گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 3 است. با سؤالاتی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه توانمندی سالمندان از تغییرات فردی

 پکیج پرسشنامه استاندارد توانمندی سالمندان از تغییرات فردی (نسخه 25  و 32 سوالی) پرسشنامه توانمندی سالمندان از تغییرات فردی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای دو نسخه 25 و 32 گویه ای می باشد که با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین 1…

ادامه مطلب

پرسشنامه خود پنداره پرستاری کوین 2001

پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرستاری کوین 2001 پرسشنامه خود پنداره پرستاری توسط کوین در سال 2001 ساخته شده است. این مقیاس دارای 36 گویه و 6 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 6 است. با سؤالاتی مانند:…

ادامه مطلب

پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991

پرسشنامه استاندارد درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد مور و بنباست 1991 پرسشنامه درک ویژگی های عملکرد مبتنی بر شواهد توسط مور و بنباست در سال 1991 است. این مقیاس دارای 25 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010

پرسشنامه استاندارد پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد رابین و پاریش 2010 پرسشنامه پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد توسط رابین و پاریش در سال 2010 است. این مقیاس دارای 10 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است….

ادامه مطلب