پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی

پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی پرسشنامه شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی-یادگیری آموزش پزشکی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور شناسایی راهکارهای توسعه یادگیری سیار در فعالیت های یاددهی- یادگیری آموزش پزشکی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 32 سوال و 6…

ادامه مطلب

پرسشنامه نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش علوم پزشکی

پرسشنامه نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش علوم پزشکی پرسشنامه نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش علوم پزشکی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور بررسی استفاده از تکنولوژی آموزشی، نقش آن در آموزش علوم پزشکی و میزان رضایت افراد از این خدمات طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال و 4 مولفه می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش اساتید نسبت به تغییر برنامه آموزشی در دوره فیزیوپاتولوژی

پرسشنامه نگرش اساتید نسبت به تغییر برنامه آموزشی در دوره فیزیوپاتولوژی پرسشنامه نگرش اساتید نسبت به تغییر برنامه آموزشی در دوره فیزیوپاتولوژی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که به منظور ارزیابی دوره فیزیوپاتولوژی از دیدگاه اساتید و نحوه برگزاری آن (در قالب نظام ترمی یا  کورسی) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی SF-36 پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی توسط وبر در سال 1992 ساخته شده است. این آزمون به منظور ارزيابی سياستهای بهداشتی و بطور کلی ارزيابی حالت سلامت از نظر وضعيت جسمانی و روانی طراحی شده است.  این پرسشنامه دارای 36 سوال و 8 مؤلفه می باشد و بر…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی شده یائسگی هاینمن و همکاران 2003

مقیاس درجه بندی شده یائسگی (Menopause Rating Scale) هاینمن و همکاران 2003 مقیاس درجه بندی شده یائسگی، برای اندازه گیری شدت شکایات مرتبط با یائسگی و ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در این دوران توسط هاینمن و همکاران (2003) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 11 سوال و سه حیطه جسمانی، روانی و ادراری-…

ادامه مطلب

چك ليست بررسي صلاحيت بالينی دانشجويان پرستاري

چك ليست بررسي صلاحيت بالينی دانشجويان پرستاري چك ليست بررسي صلاحيت بالينی دانشجويان پرستاري، به منظور بررسی صلاحیت های بالینی دانشجویان پرستاران  طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 77 سوال و 4 حیطه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (دانشجو در ابتدا با بيمار سلام و احوالپرسي مي‎كند.)…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی میزان حمایت و نظارت درک شده (PESSS)

پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان حمایت و نظارت درک شده (PESSS) پرسشنامه استاندارد ارزیابی میزان حمایت و نظارت درک شده، دارای دو نسخه هم ارز است که وضعیت موجود و وضعیت آیدآل حمایت و نظارت در محیط های بالینی را می سنجد. هر کدام از نسخه دارای 29 گویه است که 17 گویه حیطه حمایت و 12…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزشیابی آگاهی دارویی

پرسشنامه استاندارد ارزشیابی آگاهی دارویی پرسشنامه استاندارد ارزشیابی آگاهی دارویی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد که به منظور ارزیابی میزان آگاهی های افراد در باره داروها طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 26 سوال و 6 حیطه می باشد و بر اساس طیف سه گزینه ای با سوالاتی مانند (تریامترن اچ، جزء دسته دارویی دیورتیکهای…

ادامه مطلب

پرسشنامه بررسی کیفیت زندگی بیماران 36-SF

پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران 36-SF پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت زندگی بیماران 36-SF ، به منظور بررسی کیفیت زندگی بیماران دارای 36 سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (بطور کلی سلامت شما چطور است؟ ) به سنجش کیفیت زندگی بیماران 36-SF می پردازد. روایی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار حرفه اي دانشجويان پرستاري

پرسشنامه استاندارد رفتار حرفه اي دانشجويان پرستاري پرسشنامه رفتار حرفه اي دانشجويان پرستاري ، توسط (Goze) طراحی شده است. این مقیاس دارای 27 گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (اصلا تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (در مورد موضوعات اجتماعی که…

ادامه مطلب