پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹ (School burnout inventory (SBI پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط سالما- آرو و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عبدالله پور و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه خستگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹ Emotional Regulation Processes questionnaire پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان توسط شات، مانس و مالوف (۲۰۰۹) به منظور سنجش راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آگاهی هیجانی در دانش آموزان ریفی و همکاران ۲۰۰۷- EAQ-27

    پرسشنامه استاندارد آگاهی هیجانی در دانش آموزان ریفی و همکاران ۲۰۰۷- EAQ-27 Emotional Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی هیجانی در دانش آموزان توسط ریفی و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش آگاهی هیجانی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط غلامرضا و صابری (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان

    پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان پرسشنامه علاقه اجتماعی کودکان توسط علیزاده و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش علاقه اجتماعی برای کودکان ایران با سن ۴ تا ۱۲ سال طراحی و تدوین شده است این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال و ۴ مولفه عامل مسئولیت پذیری- انجام تکلیف، ارتباط با مردم و همدلی، جرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R)

    پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R) The revised Gudjonsson blame attribution inventory 1989 پرسشنامه اسناد خطای گوجانسون توسط گودجانسون و سینگ (۱۹۸۹) به منظور سنجش اسناد خطا در افراد خلافکار طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بیرامی و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد صبر

    پرسشنامه استاندارد صبر پرسشنامه صبر توسط خرمائی، فرمانی و سلطانی(۱۳۹۳) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و ۵ مولفه متعالی شدن، شکیبایی، رضایت، استقامت و درنگ می باشد و بر اساس طیف هفت گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تعارض نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰

    پرسشنامه استاندارد تعارض نقش ریزو و همکاران ۱۹۷۰ Role conflict questionnaire پرسشنامه تعارض نقش توسط ریزو و همکاران (۱۹۷۰) به منظور سنجش تعارض نقش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط آقایی و همکاران (۱۳۹۰) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶

      پرسشنامه استاندارد خلاقیت کارکنان گانسن و ویتز ۱۹۹۶  Employee creativity questionnaire پرسشنامه خلاقیت کارکنان توسط گانسن و ویتز (۱۹۹۶) به منظور سنجش خلاقیت کارکنان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط مرتضوی و همکاران (۱۳۹۵) مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ۳ سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷

        پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷ (school climate and school identification measure–student (SCASIM-St پرسشنامه جو و هویت مدرسه توسط لی و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش جو و هویت مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب