پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استیفن ای کاندری (۲۰۰۵)

      پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان استیفن ای کاندری (۲۰۰۵) پرسشنامه ارزیابی عملکرد توسط استیفن ای کاندری در سال (۲۰۰۵) به منظور سنجش ارزیابی عملکرد کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال و ۱۲ مولفه قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازاریابی آلروبی ۲۰۱۳

      پرسشنامه عملکرد بازاریابی آلروبی ۲۰۱۳ پرسشنامه عملکرد بازاریابی توسط آلروبی در سال (۲۰۱۳) به منظور سنجش عملکرد بازاریابی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط مردشتی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۳ سوال باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵)

      پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از اینترنت کوهلمایمر و  نایت (۲۰۰۵) پرسشنامه میزان استفاده از اینترنت توسط کوهلمایمر و نایت (۲۰۰۵) به منظور سنجش میزان استفاده از اینترنت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (اگر من از اینترنت خرید…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵

      پرسشنامه استاندارد ارتباط دهان به دهان پاراسورامان ۱۹۹۵ پرسشنامه ارتباط دهان به دهان توسط پاراسورامان ۱۹۹۵ به منظور سنجش ارتباط دهان به دهان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من دوستان و بستگان را  به کار با این…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه وفاداری مشتری

ادبیات و پرسشنامه وفاداری مشتری ادبیات و پرسشنامه وفاداری مشتری توجه به موضوع وفاداری مشتریان در مبحث بازاریابی، به تلاش­های کوپلند در سال ۱۹۲۳ و چرچیل در سال ۱۹۴۲ بر می­گردد. از آن زمان بود که مفهوم وفاداری به عنوان یک موضوع علمی در ادبیات بازاریابی مطرح گردید و تعدادی مطالعات تجربی با هدف توضیح…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه پاداش اجتماعی

ادبیات و پرسشنامه پاداش اجتماعی ادبیات و پرسشنامه پاداش اجتماعی پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار است که از آن به عنوان یکی از منابع  قدرت مدیر تحت عنوان «قدرت پاداش» یاد می شود. منظور از قدرت پاداش استفاده از  پاداش های مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴

      پرسشنامه استاندارد تجربه بارداری دی پترو و همکاران ۲۰۰۴ پرسشنامه تجربه بارداری توسط دی پترو و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش تجربه بارداری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عبادی و همکاران در سال (۱۳۹۵) در بین زنان باردار اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و …

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی

      پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ ۱۹۸۹- ۴۷ سوالی پرسشنامه رضایت زناشویی توسط انریچ(۱۹۸۹) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و ۱۲ مقیاس می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.) به سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران ۲۰۱۰

      پرسشنامه استاندارد میزان آگاهی از سرطان سینه لینسل و همکاران ۲۰۱۰ پرسشنامه میزان آگاهی از سرطان سینه توسط لینسل و همکاران (۲۰۱۰) به منظور سنجش آگاهی از سرطان سینه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط حیدری و فیضی در سال (۲۰۱۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران ۲۰۱۳- (OPQOL‑brief)

      پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سالمندان بولینگ و همکاران ۲۰۱۳- (OPQOL‑brief) پرسشنامه کیفیت زندگی سالمندان توسط بولینگ و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش کیفیت زندگی سالمندان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط فیضی و حیدری (۲۰۲۰) در بین سالمندان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال می باشد…

ادامه مطلب