پرسشنامه گونه های خانواده (1397)

پرسشنامه گونه های خانواده (1397) Family Species questionnaire پرسشنامه گونه های خانواده از ترکیب دو ابزار خودگزارشی فرایندهای خانواده سامانی ( 1382) که شامل 43 سوال و پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده سامانی (2008) که شامل 38 سوال می باشد، به منظور سنجش گونه های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382)

پرسشنامه فرایندهای خانواده (1382) Family proses questionnaire پرسشنامه فرایندهای خانواده توسط سامانی (1382) به منظور سنجش فرایندهای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرایندهای خانواده دارای 43 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(چنانچه یکی از اعضای خانواده برای رفع نیازهای خانواده تلاش کند مورد…

ادامه مطلب

پرسشنامه محتوای خانواده (1397)

پرسشنامه محتوای خانواده (1397) Family content questionnaire پرسشنامه خودگزارشی محتوای خانواده توسط سامانی (2008) به منظور سنجش محتوای خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه محتوای خانواده دارای 38 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده ی ما به راحتی نمیتوانند در مورد افکار و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه تجربه برند چرنگ و همکاران (2015) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 14 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (نام تجاري این برند تا چه…

ادامه مطلب

پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده چرنگ و همکاران (2015) Consumer hedonic emotion questionnaire پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش احساس لذت جویانه مصرف کننده  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه احساس لذت جویانه مصرف کننده  دارای 5 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند چرنگ و همکاران (2015) Consumer loyalty to the brand questionnaire پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش وفاداری مصرف کننده به برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند دارای 7 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015)

پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند چرنگ و همکاران (2015) Brand perceived quality questionnaire پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند توسط چرنگ و همکاران (2015) به منظور سنجش کیفیت ادراک شده برند  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت ادراک شده برند  دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996)

پرسشنامه هویت سبز سازمانی قیویا و توماس (1996) Green organizational identity questionnaire پرسشنامه هویت سبز سازمانی توسط قیویا و توماس (1996) به منظور سنجش هویت سبز سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت سبز سازمانی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران ارشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گيري برند بومگارث و اشمیت (2010)

پرسشنامه جهت گيري برند بومگارث و اشمیت (2010) Brand orientation questionnaire پرسشنامه جهت گیری برند توسط بومگارث و اشمیت (2010) به منظور سنجش جهت گیری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جهت گیری برند دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برند خود را…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب