پرسشنامه رهبری مشتری مدار (1396)

  پرسشنامه رهبری مشتری مدار (1396)  Customer Focused Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری مشتری مدار توسط رضایی و همکاران (1396) به منظور سنجش رهبری مشتری مدار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری مشتری مدار دارای 27 سوال و 5 مولفه نگرش رهبر، رفتار مشتری مدار رهبر، اصول اخلاقی رهبر، رفتار…

ادامه مطلب

پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399)

  پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان (1399) Teachers’ organizational cynicism پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان توسط (1399) با استفاده از مدل نجاتی حاتمیان و همکاران (1398) به منظور سنجش بدبینی سازمانی معلمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بدبینی سازمانی معلمان دارای 24 سوال و 5  مولفه همکاران، طرح ها و برنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009)

  پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009) Emotional exhaustion questionnaire Rutherford et al (2009) پرسشنامه خستگی عاطفی توسط راترفورد و همکاران (2009) به منظور سنجش خستگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان کانیبیر و نارت (2012) Staff attitude to organizational questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش نگرش کارکنان به سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش کارکنان به سازمان دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012)

  پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان کانیبیر و نارت (2012) Employee job satisfaction questionnaire Kanibir & Nart (2003) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان توسط کانیبیر و نارت (2012) به منظور سنجش رضایت شغلی کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع ساسکیند و همکاران (2007)

  پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع ساسکیند و همکاران (2007) Client orientation questionnaire Susskind et al (2007) پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع توسط ساسکیند و همکاران (2007) به منظور سنجش گرایش به ارباب رجوع طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گرایش به ارباب رجوع دارای 6 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)

  پرسشنامه وفاداری مشتریان گونگ و همکاران (2020)  Customer loyalty questionnaire Gong & et al (2020) پرسشنامه وفاداری مشتریان توسط گونگ و همکاران (2020) به منظور سنجش وفاداری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من…

ادامه مطلب

پرسشنامه جذابیت سازمانی دی وال (2018)

  پرسشنامه جذابیت سازمانی دی وال (2018) Organizational attractiveness questionnaire De Waal (2018) پرسشنامه جذابیت سازمانی توسط دی وال (2018) به منظور سنجش جذابیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جذابیت سازمانی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کارکنان، کار کردن در این…

ادامه مطلب

پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005)

  پرسشنامه آشفتگی هیجانی سیمونز و گاهر (2005) Simons and Gaher emotional turmoil questionnaire (2005) پرسشنامه آشفتگی هیجانی توسط سیمونز و گاهر (2005) به منظور سنجش آشفتگی هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه آشفتگی هیجانی دارای 15 سوال و 4  مولفه تحمل پریشانی هیجانی، جذب، ارزیابی و تنظیم می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان لوئیس (2001)

  پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان لوئیس (2001) Student Responsibility Questionnaire Lewis (2001) پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان توسط فرایزر و همکاران (1995) به منظور سنجش مسئولیت پذیری دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت پذیری دانش آموزان دارای 17 سوال و 2  بعد مسئولیت پذیری خود و…

ادامه مطلب