پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷

        پرسشنامه استاندارد جو و هویت مدرسه لی و همکاران ۲۰۱۷ (school climate and school identification measure–student (SCASIM-St پرسشنامه جو و هویت مدرسه توسط لی و همکاران (۲۰۱۷) به منظور سنجش جو و هویت مدرسه طراحی و تدوین شده است و در ایران توط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳

        پرسشنامه استاندارد خوش بینی تحصیلی دانش آموزان اسچنن- موران و همکاران ۲۰۱۳ Student academic optimism questionnaire پرسشنامه خوش بینی تحصیلی دانش آموزان توسط اسچنن- موران و همکاران (۲۰۱۳) به منظور سنجش خوش بینی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط قدم پور و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد هیجان آگاهی ریف و همکاران ۲۰۰۸ Emotion Awareness Questionnaire پرسشنامه هیجان آگاهی توسط ریف و همکاران (۲۰۰۸) به منظور سنجش هیجان آگاهی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۵ مولفه تمایز هیجانها، ابراز هیجانها، آگاهی بدنی، توجه به هیجانهای دیگران و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶

        پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض در دبیرستان گرامر اریکسون و همکاران ۲۰۱۶ Conflict Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت تعارض در دبیرستان توسط گرامر اریکسون و همکاران (۲۰۱۶) به منظور سنجش مدیریت تعارض نوجوانان در دبیرستان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط باغبان زاده و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی

        پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی تحصیلی پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (۱۳۹۲) به منظور سنجش خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۰ سوال و شش مولفه راهبرد حافظه، هدف گزینی، خود ارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری و سازماندهی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی کودکان

        پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی کودکان Children Moral Intelligence Questionnaire پرسشنامه هوش اخلاقی کودکان توسط امینی مقدم و همکاران (۱۳۹۷) بر اساس نظریه بوربا به منظور سنجش هوش اخلاقی کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال و شش مولفه خویشتن داری، همدلی، وجدان، بردباری، احترام و عدالت می…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نگرش به زمان در نوجوانان

        پرسشنامه استاندارد نگرش به زمان در نوجوانان پرسشنامه نگرش به زمان در نوجوانان توسط خضری آذر و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش نگرش به زمان در نوجوانان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و هشت مولفه آینده مثبت، آینده منفی، حال منفی، لذت گرایی در زمان حال،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد همدلی و همدردی در نوجوانان ووزن و همکاران ۲۰۱۵

        پرسشنامه استاندارد همدلی و همدردی در نوجوانان ووزن و همکاران ۲۰۱۵ empathy and sympathy questionnaire پرسشنامه همدلی و همدردی در نوجوانان توسط ووزن و همکاران (۲۰۱۵) به منظور سنجش همدلی و همدردی در نوجوانان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نیاز به خاتمه دی بیکر و کراوسون ۲۰۰۸

        پرسشنامه استاندارد نیاز به خاتمه دی بیکر و کراوسون ۲۰۰۸ (Need for Closure Scale (NFCS پرسشنامه نیاز به خاتمه توسط دی بیکر و کراوسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش نیاز به خاتمه در بین دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط زارع و همکاران (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱)

        پرسشنامه استاندارد علل نگرانی از آسیب مجدد کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱) the causes of re-injury worry questionnaire پرسشنامه علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش توسط کاریستوکو و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش علل نگرانی از آسیب مجدد در ورزش طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط کاشانی و…

ادامه مطلب