پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی Organizational citizenship behavior Questionnaire Organ & Konovsky (1968) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی توسط اورگان و کونوسکی (1996) به منظور سنجش میزان رفتار شهروندي سازمانی  افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی دارای 19 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968)

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) Organizational Climate Questionnaire Litwin & Stringer (1968) پرسشنامه جو سازمانی توسط لیتوین و استرینجر (1968) به منظور سنجش میزان جو سازمانی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 26 سوال و 9 مولفه ساختار، مسئولیت، پاداش، ریسک، صمیمیت، حمایت، ضوابط، برخورد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390)

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390) The effectiveness of school administrator Questionnaire پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس توسط باقری و محقق (1390) به منظور سنجش اثربخشی مدیران مدارس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس دارای 45 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه معنویت در محیط کار (1386) – 14 سوالی

پرسشنامه معنویت در محیط کار (1386) – 14 سوالی Workplace Spirituality Questionnaire پرسشنامه معنویت در محیط کار با استفاده از دو مقیاس معنویت در محیط کار اشمس و دوچن (2000) و میلیمن و همکارانش (2003) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش معنویت در محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی Organizational Citizenship Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از دو مقیاس رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف و همکاران (1990) و نت مه یر و همکارانش (1997) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمانی (1397) – 9 سوالی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمانی (1397) – 9 سوالی The Corporate Social Responsibility Questionnaire پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمانی با استفاده از مدل کارول (1991) و از پرسشنامه پلسنگ (2011) توسط قلی زاده امیردهی (1397) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی سازمانی دارای 9…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری زيتامل، بری و پاراسورامان (1996)

پرسشنامه وفاداری مشتری زيتامل، بری و پاراسورامان (1996) The Customer Loyalty Questionnaire Zitamal, Berry and Parasuraman (1996) پرسشنامه وفاداری مشتری توسط زيتامل، بری و پاراسورامان (1996) به منظور سنجش وفاداری مشتری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 8 سوال و 3 مولفه وفاداری مشتری، وفاداری نگرشی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی

پرسشنامه مشارکت شغلی سالانوا و شائوفیلی (2008) – 10 سوالی Job engagement Questionnaire Salanova & Schaufeli (2008) پرسشنامه مشارکت شغلی توسط سالانوا و شائوفیلی (2008) به منظور سنجش مشارکت شغلی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت شغلی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001)

پرسشنامه ارزش های فرهنگی ازنوسکی و همکاران (2001) The Cultural Values Questionnaire پرسشنامه ارزش های فرهنگی توسط ازنوسکی و همکاران (2001) به منظور سنجش ارزش های فرهنگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های فرهنگی دارای 24 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (داشتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناخت سازمانی پریزوسی (1980)

پرسشنامه شناخت سازمانی پریزوسی (1980) The Organizational Diagnosis Questionnaire Preziosi (1980) پرسشنامه شناخت سازمانی توسط پریزوسی (1980) به منظور سنجش شناخت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه شناخت سازمانی دارای 35 سوال و 7 مولفه شامل ناکارآمدی ادراک شده، تسخیر ظرفیت روانی، و ویژگی های اصلی شناخت سازمانی می…

ادامه مطلب