پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی کاری این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی کاری می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کاری کیفیت زندگی کاری : کیفیت زندگی کاری عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی بطور اخص می باشد. به تعبیر دیگر کیفیت زندگی کاری برای هر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی

        پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد کیفیت زندگی می باشد. تعریف مفهومی کیفیت زندگی کیفیت زندگی : فیلیپز( ۲۰۰۶)، دو رویکرد برای کیفیت زندگی ارائه می‌دهد : اولین و مهمترین رویکرد، رویکرد ذهنی است که ادراک فرد از زندگی را شامل می‌شود و دومین رویکرد، رویکرد عینی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه بهزیستی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد بهزیستی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی بهزیستی تحصیلی بهزیستی تحصیلی : شامل میزان  احساس امنیت و سلامتی دانشجویان یا دانش آموزان  از محیط آموزشی است و احساس آنها از اینکه دانشگاه ها و  مدارسشان چه میزان منطقی هستند. معرفی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

        پکیج پرسشنامه اشتیاق تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد اشتیاق تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی اشتیاق تحصیلی اشتیاق  تحصیلی : اشتیاق تحصیلی سرمایه روانی دانش آموزان و تلاش مستقیم آنها برای یادگیری و کسب مهارت ها و تمایل به ارتقاء سطح موفقیت ها است که می تواند منجر به…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه فرسودگی تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد فرسودگی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی فرسودگی تحصیلی فرسودگی تحصیلی : فرسودگی تحصیلی می تواند در دانش آموزان و دانشجویان احساس خستگی نسبت به انجام تکالیف درسی و مطالعه ایجاد و در نگرش بدبینانه آنها نسبت به تحصیل و مطالب…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی

        پکیج پرسشنامه درگیری تحصیلی این پکیج حاوی ۷ پرسشنامه در مورد درگیری تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی درگیری تحصیلی درگیری تحصیلی : سرمایه گذاری روانشناختی و تلاش برای یادگیری، فهمیدن، هدایت یادگیری و مهارت های است که امر تحصیل را تقویت می کند.  معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیل اسچوفیلی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودپنداره تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد خودپنداره تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودپنداره تحصیلی خودپنداره تحصیلی : خودپنداره تعمیم های شناختی برگرفته از تجارب درباره خود است و یکی از هسته های اصلی آن رابطه با افراد مهم زندگی می باشد. پاپیکا خودپنداره را به عنوان…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی : منظور از خودکارآمدی تحصیلی، باور افراد در توانایی هایشان در انجام امور تحصیلی با موفقیت است یا به عنوان درک فرد در انجام وظایف لازم برای رسیدن به اهداف تحصیلی…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی  این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی  می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی  خودکارآمدی : به قضاوت افراد در مورد توانایی های آنها برای سازماندهی و انجام یک سلسله کارها جهت رسیدن به انواع تعیین شده عملکرد اطلاق می شود معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی بندورا ۱۹۸۶-…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی

        پکیج پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد خودکارآمدی پژوهشی می باشد. تعریف مفهومی خودکارآمدی پژوهشی خودکارآمدی پژوهشی:  احساس اطمینان دانشجویان نسبت به توانایی ها و تصور آنها از مهارت پژوهشی شان را خودکارآمدی پژوهشی می نامند. معرفی پرسشنامه ها پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی پژوهشی هولدن و همکاران ۱۹۹۹ –…

ادامه مطلب