پکیج پرسشنامه آمادگی برای تغییر

        پکیج پرسشنامه آمادگی برای تغییر این پکیج حاوی ۳ پرسشنامه در مورد آمادگی برای تغییر می باشد. تعریف مفهومی آمادگی برای تغییر آمادگی برای تغییر مجموعه ای از تصورات و اهداف نسبت به تلاش های ویژه تغییر افراد است. این تصورات شامل  اداراک افراد از نیاز سازمان به تغییر، مناسب بودن تغییر…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه اخلاق حرفه ای

        پکیج پرسشنامه اخلاق حرفه ای این پکیج حاوی ۵ پرسشنامه در مورد اخلاق حرفه ای می باشد. تعریف مفهومی اخلاق حرفه ای اخلاق حرفه ای: اخلاق حرفه‌ای یک فرآیند عقلانی شدن ارزش های نهادی یک حرفه خاص بر اثر فرایند جامعه پذیری بوده و هدف اصلی آن حفظ و اشاعه آن در…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه تاب آوری کونور و دیودسون

        پکیج پرسشنامه تاب آوری کونور و دیودسون این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد تاب آوری می باشد. تعریف مفهومی تاب آوری تاب آوری: سطحی از مقابله با سختی ها است یا درجه ای که افراد به مشکلات پاسخ می دهند و توانایی است که به افراد امکان غلبه بر سختی ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد درگیری تحصیلی فریدریکس و همکاران ۲۰۰۴ School Engagement Scale پرسشنامه درگیری تحصیلی توسط فریدریکس و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش درگیری تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طالبی و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و سه مولفه  درگیری شناختی، درگیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی لانگر ۲۰۰۴

    پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی لانگر ۲۰۰۴ langer mindfulness scale پرسشنامه ذهن آگاهی توسط لانگر و همکاران (۲۰۰۴) به منظور سنجش ذهن آگاهی در معلمان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط معماری و حمیدی (۱۳۹۷)اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ سوال و چهار مولفه آگاهی از پیرامون، تازه جویی، انعطاف…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جنگ طلبی مک کانکی ۲۰۰۷

    پرسشنامه استاندارد جنگ طلبی مک کانکی ۲۰۰۷ McConochie 44-item Warmongering Scale پرسشنامه جنگ طلبی توسط مک کانکی (۲۰۰۷) به منظور سنجش جنگ طلبی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بانان فردوسیان و همکاران (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال و نه مولفه استبداد طلبی، اهمیت ارتش و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد اضطراب امتحان فریدمن و جاکوب ۱۹۹۷ test anxiety questionnaire پرسشنامه اضطراب امتحان توسط فریدمن و جاکوب (۱۹۹۷) به منظور سنجش اضطراب امتحان بزرگسالان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال و سه مولفه تحقیر اجتماعی، خطای شناختی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه روزن و ویل ۱۹۹۵

    پرسشنامه استاندارد اضطراب رایانه روزن و ویل ۱۹۹۵ (Computer Anxiety Rating Scale (CARS مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه توسط روزن و ویل (۱۹۹۵) به منظور سنجش اضطراب رایانه در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط رحیمی و یدالهی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران

    پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی در جامعه ورزشی ایران Cultural Intelligence Questionnaire in Iranian Sports Society پرسشنامه هوش فرهنگی توسط آنگ (۲۰۰۷) به منظور سنجش هوش فرهنگی در جامعه ورزش ایران طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط افشاریان و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد رضایت از تصویر تن سوئوتو و گارسیا ۲۰۰۲ (Satisfaction with Body Image Scale (SWBIS پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (۲۰۰۲) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب