پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی کورنوال و پرلمن (1990)

پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی کورنوال و پرلمن (1990) Inter Organizational Entrepreneurship Questionnaire Cornwall & Perlman (2011) پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی توسط کورنوال و پرلمن (1990) به منظور سنجش کارآفرینی درون سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کارآفرینی درون سازمانی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996)

پرسشنامه اعتماد سازمانی کامینگ و برومیلی (1996) Organizational Trust Questionnaire Cumming & Bromley (1996) پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی (1996) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (به نظرم…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی سبز لبای (2007)

پرسشنامه بازاریابی سبز لبای (2007) The green marketing Questionnaire Labbai (2007) پرسشنامه بازاریابی سبز توسط لبای (2007) به منظور سنجش بازاریابی سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی سبز دارای 4 سوال و می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (شرکت به کاهش اثرات آلاینده های…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی

پرسشنامه نوآوری سازمانی (2007) – 24 سوالی Organizational Innovation Questionnaire (2007) پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط زارعی (2007) به منظور سنجش نوآوری سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری سازمانی دارای 24 سوال و 3 مولفه شامل فرهنگی، ساختاری و منابع انسانی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی مارتین و همکاران (2020)

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی مارتین و همکاران (2020) The Marketing Communication Questionnaire Martin & et al (2020) پرسشنامه ارتباطات بازاریابی توسط مارتین و همکاران (2020) به منظور سنجش ارتباطات بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارتباطات بازاریابی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت بازاریابی مارتین و همکاران (2020)

پرسشنامه قابلیت بازاریابی مارتین و همکاران (2020) The Marketing Capabilities Questionnaire Martin & et al (2020) پرسشنامه قابلیت بازاریابی توسط مارتین و همکاران (2020) به منظور سنجش قابلیت بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت بازاریابی دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و همکاران (2011)

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و همکاران (2011) The Moral intelligence Questionnaire Lennick & et al (2011) پرسشنامه هوش اخلاقی توسط لینک، کیل و جوردن (2011) به منظور سنجش هوش اخلاقی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش اخلاقی دارای 40 سوال و 10 مولفه شامل عمل کردن مبتنی بر اصول،…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازاریابی (1399) – 14 سوالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی (1399) – 14 سوالی The Marketing performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد بازاریابی توسط ایزدیار (1399) به منظور سنجش عملکرد بازاریابی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد بازاریابی دارای 14 سوال و 3 مولفه شامل ارتقای فروش، مديريت بازار، افزايش سهم بازار می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995)

پرسشنامه باورهای ارتباطی رومنس و دی بورد (1995) Relationship beliefs questionnaire Romance & Dibord (1995) پرسشنامه باورهای ارتباطی توسط رومنس و دی بورد (1995) به منظور سنجش افکار و باورهای غیر منطقی و ناکارآمد در روابط زناشویی و پی بردن به روابط زوج ها طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط ازخوش…

ادامه مطلب

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016)

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016) The student Engagement Questionnaire Veiga (2011) پرسشنامه اشتياق تحصيلي توسط ویگا (2016) به منظور سنجش اشتياق تحصيلي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتياق تحصيلي دارای 20 سوال و 4 مولفه شامل شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب