پرسشنامه ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991)

پرسشنامه  ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991) (Fear of Intimacy Scale Descutner & Thelen (1991 پرسشنامه ترس از صمیمیت توسط دسکاتنر و تلن (1991) به منظور سنجش میزان ترس از صمیمیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ترس از صمیمیت دارای 35 سوال و 2 مولفه ترس از صمیمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی

پرسشنامه  نیازهای صمیمیت زناشویی (2001) – 44 سوالی (Marital Intimate Needle Questionnaire (2001 پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی توسط باگاروزی (2001) به منظور سنجش میزان نیازهای صمیمیت زناشویی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی دارای 44 سوال و 9 مولفه صمیمیت عاطفی، صميمت روانشناختي، صميمت عقلاني، صميمت جنسي،…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیمین (2003)

پرسشنامه جو سازمانی لیمین (2003) (Organization Climate Questionnaire lyimyn (2003 پرسشنامه جو سازمانی توسط لیمین (2003) به منظور سنجش میزان جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 42 سوال و 5 مولفه اعتبار، احترام، عدالت، افتخار و صمیمیت می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه  گفتمان سازمانی گرویسبرگ و اسلایند (2012)

پرسشنامه  گفتمان سازمانی گرویسبرگ و اسلایند (2012) Organizational discourse Questionnaire  پرسشنامه گفتمان سازمانی بر اساس دیدگاه گرویسبرگ و اسلایند (2012) توسط شیرازی (1394) به منظور سنجش میزان سازگاری شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گفتمان سازمانی دارای 30 سوال و 4 مولفه صمیمت، تعامل، جامعیت و هدفمندی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012)

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت جنکینز و توملینوسون (2012) Turnover intention questionnaires jacobinse & Thommelins (2012) پرسشنامه تمایل به ترک خدمت توسط جنکینز و توملینوسون (2012) به منظور سنجش میزان تمایل به ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک خدمت دارای 9 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003)

پرسشنامه رضایت شغلی لینز (2003) Job satisfaction questionnaires linz (2003) پرسشنامه رضایت شغلی توسط لینز (2003) به منظور سنجش میزان رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (کار من، فرصت کسب تجربه کاری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی لی و همکاران (2006) – 8 سوالی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی لی و همکاران (2006) – 8 سوالی Human Resource Management Questionnaire پرسشنامه مدیریت منابع انسانی توسط لی و همکاران (2006) به منظور سنجش مدیریت منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مدیریت منابع انسانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمیت سازمانی (1398) – 21 سوالی

پرسشنامه صمیمیت سازمانی (1398) – 21 سوالی Organizational Intimacy Questionnaire پرسشنامه صمیمیت سازمانی توسط ابراهیم زاده (1398) به منظور سنجش صمیمیت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صمیمیت سازمانی دارای 21 سوال و 3 مولفه جو سازمانی، درک سازمانی و روابط حسنه می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازرگانی (1386) – 7 سوالی

پرسشنامه عملکرد بازرگانی (1386) – 7 سوالی Business Performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد بازرگانی توسط عالی و بختیاری (1386) به منظور سنجش عملکرد بازرگانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد بازرگانی دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (وضعیت به دست آوردن سهم بازار…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (2000) – 8 سوالی Organizational Climate Questionnaire پرسشنامه جو سازمانی توسط هالپین و کرافت (2000) به منظور سنجش جو سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه…

ادامه مطلب