پرسشنامه عملکرد مالی (1390)

پرسشنامه  عملکرد مالی (1390) Financial Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد مالی توسط عزیزی (1390) به منظور سنجش عملکرد مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد مالی دارای 21 سوال و سه سوال مدیریت ارزش، کنترل ریسک و کنترل هزینه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برنامه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020)

پرسشنامه دگرگونی شغلی انسانی لو (2020) Job Crafting questionnaire پرسشنامه دگرگونی شغلی توسط لو (2020) به منظور سنجش دگرگونی شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دگرگونی شغلی دارای 12 سوال و 4 مولفه افزایش منابع شغلی ساختاری، کاهش موانع تقاضاهای شغلی، افزایش منابع شغلی اجتماعی و افزایش تقاضاهای شغلی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد لو (2020) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط لو (2020) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 12 سوال و 4 مولفه خودآگاهی، شفافیت ارتباطی، چشم انداز اخلاقی درونی و پردازش متون می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020)

پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی لو (2020) Human Resource Flexibility questionnaire پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی توسط لو (2020) به منظور سنجش انعطاف پذیری منابع انسانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی دارای 15 سوال و 5 مولفه انعطاف پذیری منابع در فعالیت های منابع انسانی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992)

پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان فریس و کاکمار (1992) Spatial perception of political organizations questionnaire Ferris & Kacmar (1992) پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان توسط فریس و کاکمار (1992) به منظور سنجش ادراک فضای سیاسی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ادراک فضای سیاسی سازمان دارای 12 سوال و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978)

پرسشنامه رفتار سیاسی دوبرین (1978) Political behavior questionnaire Dvbryn (1978) پرسشنامه  رفتار سیاسی توسط فریس و کاکمار (1978) به منظور سنجش  رفتار سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  رفتار سیاسی دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من تمایل دارم در مسافرت جمعی که…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989)

پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دونهام و همکاران (1989) Employee resistance to change questionnaire پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر توسط دونهام و همکاران (1989) به منظور سنجش مقاومت کارکنان در برابر تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مقاومت کارکنان در برابر تغییر دارای 12 سوال و 3…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009)

پرسشنامه رضایت شغلی جول (2009) Job satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی توسط جول (2009) به منظور سنجش رضایت شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تصور میکنم در محیط کار خوشحال تر از دیگران هستم.) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010)

پرسشنامه رهبری تغییر لیو (2010) Change Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری تغییر توسط لیو (2010) به منظور سنجش رهبری تغییر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تغییر دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در سازمان ما به منظور به حداقل رساندن تاثیر اجرای تغییر…

ادامه مطلب

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010)

پرسشنامه عجین شدن با شغل هِویت (2010) Job engagement questionnaire Hewit (2010) پرسشنامه عجین شدن با شغل توسط هِویت (2010) به منظور سنجش عجین شدن با شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عجین شدن با شغل دارای 7 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(برای…

ادامه مطلب