پرسشنامه قابلیت اعتماد در کارکنان 26 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد قابلیت اعتماد در کارکنان 26 سوالی  (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد قابلیت اعتماد در کارکنان شامل  26 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه 18 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه  18 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه شامل  18 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات 8 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات 8 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر گرایش فناوری اطلاعات شامل  8 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی یک 41 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی یک 41 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی شامل 41 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دو 30 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دو 30 سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی شامل 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی یک 18 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی 18 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی  شامل 18 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی دو 20 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی دو 20 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی شامل 20 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی سه 20 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی سه  20 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی شامل 20 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد متغیرهای غیر مالی برون سازمانی با جذب سرمایه افراد حقیقی در بورس شامل 49 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد بازاریابی 30 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی 30 سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عملکرد بازاریابی شامل 30 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب