پرسشنامه عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان 33 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان 33 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل موثر بر ارزش اپراتور ایرانسل از دیدگاه مشتریان شامل  33 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت مواجهه خدمت 17 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت مواجهه خدمت 17 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت مواجهه خدمت شامل  17 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه عوامل مزیت رقابتی پورتر 14 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد عوامل  مزیت رقابتی پورتر 14 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد عوامل  مزیت رقابتی پورتر شامل  14 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 35 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری 35 سوالی   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری شامل  35 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری محقق ساخته براساس مولفه‌هاي والتون 32 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری محقق ساخته براساس مولفه‌هاي والتون32 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری محقق ساخته براساس مولفه‌هاي والتون شامل  32 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمت یک 21 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمت یک 21 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمت ( به نقل از یزدان پناه) شامل  21 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات دو 19 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات دو 19 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات شامل  19 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات الکترونیک 16 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیک 16 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیک شامل  16سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل سروکوال

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل سروکوال (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان بر اساس مدل سروکوال شامل  25 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت رابطه برند (BRQ) 37 سوالی

  دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد کیفیت رابطه برند (BRQ) 37 سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد کیفیت رابطه برند (BRQ) شامل  37 سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار…

ادامه مطلب