پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی سالما- آرو و همکاران ۲۰۰۹ (School burnout inventory (SBI پرسشنامه فرسودگی تحصیلی توسط سالما- آرو و همکاران (۲۰۰۹) به منظور سنجش فرسودگی تحصیلی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عبدالله پور و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال و سه مولفه خستگی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی تحصیلی مارتین و جکسون ۲۰۰۸- فرم کوتاه Academic Flow Questionnaire پرسشنامه شیفتگی تحصیلی توسط مارتین و جکسون (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی تحصیلی در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط جلیلی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۹ سوال می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد هیجان های مرتبط با یادگیری پکران و همکاران ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد هیجان های مرتبط با یادگیری پکران و همکاران ۲۰۱۱ (The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ پرسشنامه هیجان­های مرتبط با یادگیری توسط پکران و همکاران (۲۰۱۱) به منظور سنجش هیجان­های مرتبط با یادگیری طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط ستاری، حسین پور و شکری (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹

    پرسشنامه استاندارد راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان شات و همکاران ۲۰۰۹ Emotional Regulation Processes questionnaire پرسشنامه راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان توسط شات، مانس و مالوف (۲۰۰۹) به منظور سنجش راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان در دانشجویان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نریمانی و همکاران (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد رفتارهای یادگیری مک درموت و همکاران ۱۹۹۹ (learning behaviors scale (LBS پرسشنامه رفتارهای یادگیری توسط مک درموت و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش رفتار یادگیری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط عابدی و همکاران (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و چهار…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد آگاهی هیجانی در دانش آموزان ریفی و همکاران ۲۰۰۷- EAQ-27

    پرسشنامه استاندارد آگاهی هیجانی در دانش آموزان ریفی و همکاران ۲۰۰۷- EAQ-27 Emotional Awareness questionnaire پرسشنامه آگاهی هیجانی در دانش آموزان توسط ریفی و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش آگاهی هیجانی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط غلامرضا و صابری (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه

    پرسشنامه استاندارد تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه پرسشنامه تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه توسط سواری (۱۳۹۱) به منظور سنجش تشخیص اختلال بیش فعالی همراه با نقص توجه در کودکان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و پنج مولفه نقص حافظه و توجه، مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان

    پرسشنامه استاندارد علاقه اجتماعی کودکان پرسشنامه علاقه اجتماعی کودکان توسط علیزاده و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش علاقه اجتماعی برای کودکان ایران با سن ۴ تا ۱۲ سال طراحی و تدوین شده است این پرسشنامه دارای ۶۳ سوال و ۴ مولفه عامل مسئولیت پذیری- انجام تکلیف، ارتباط با مردم و همدلی، جرات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R)

    پرسشنامه استاندارد اسناد خطای گودجانسون تجدید نظرشده (GBAI-R) The revised Gudjonsson blame attribution inventory 1989 پرسشنامه اسناد خطای گوجانسون توسط گودجانسون و سینگ (۱۹۸۹) به منظور سنجش اسناد خطا در افراد خلافکار طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط بیرامی و همکاران (۱۳۹۵) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد خانواده گرایی استیدل و کانتریراس ۲۰۰۳ familism scale Steidel & Contreras 2003 پرسشنامه خانواده گرایی توسط استیدل و کانتریراس (۲۰۰۳) به منظور سنجش خانواده گرایی طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط رجبی و عباس پور (۱۳۹۲) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و چهار مولفه مقدم…

ادامه مطلب