پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷)

معرفی پرسشنامه پرسشنامه مقیاس سازگاری هیجانی رابیو و همکاران (۲۰۰۷) Emotional adjustment measure Rubio & et al (2007) پرسشنامه سازگاری هیجانی توسط رابیو و همکاران در سال (۲۰۰۷) به منظور سنجش سازگاری هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سازگاری هیجانی دارای ۲۸ سوال و ۲ مولفه فقدان نظم بخشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان کانتور و ویسبرگ ۲۰۰۲

معرفی پرسشنامه پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان کانتور و ویسبرگ ۲۰۰۲ Employees’ attitudes and behaviors Questionnaire پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان توسط کانتور و ویسبرگ در سال (۲۰۰۲) به منظور  سنجش اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارهای کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه  انطباق پذیری مسیر شغلی ساویکاس و پورفلی ۲۰۱۲ Career Adapt-Ability Scale پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی توسط ساویکاس و پورفلی (۲۰۱۲) به منظور سنجش انطباق پذیری مسیر شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انطباق پذیری مسیر شغلی دارای ۲۴ سوال و ۴…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده- فرم بلند پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده به منظور سنجش میزان استحکام بنیان خانواده بر اساس تعالیم اسلامی از ابعاد مختلف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تحکیم بنیان خانواده دارای ۵۴ سوال و ۹ مولفه شامل اعتقادات دینی اخلاق و…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران ۲۰۱۶- ۲۴ سوالی Cyber-Bullying/Victimization Experiences Questionnaire پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری توسط آنتیادو و همکاران در سال (۲۰۱۶) به منظور سنجش تجربه قلدری – قربانی سایبری در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری مینه سینی و همکاران ۲۰۱۱- ۲۰ سوالی Cyber-Bullying Questionnaire پرسشنامه دو بخشی قلدری سایبری توسط مینه سینی و همکاران در سال (۲۰۱۱) به منظور سنجش قلدری سایبری در دو نسخه برای کسانی که با قلدری سایبری مواجه شده اند و برای کسانی که این…

ادامه مطلب

پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه هشیاری درونی بدن میلینگ و همکاران ۲۰۱۲ The multidimensional assessment of interceptive awareness (MAIA) پرسشنامه هشیاری درونی بدن توسط میلینگ و همکاران (۲۰۱۲) به منظور سنجش هشیاری درونی بدن طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط عباسی و همکاران اعتباریابی شده است.   سوالات و…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر۲۰۰۳ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان توسط میلر در سال (۲۰۰۳) به منظور ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال و دو مولفه فرآیند بررسی عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه دوجین کثیف

        معرفی پرسشنامه پرسشنامه دوجین کثیف The dirty dozen questionnaire پرسشنامه دوجین کثیف توسط جنیسون و وبستر و در سال (۲۰۱۰) به منظور سنجش صفات تاریک شخصیت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و ۳ مولفه خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس شغلی گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱- ۵۷ سوالی

      پرسشنامه  استرس شغلی (مدیریت استرس) گری تافت و اندرسون ۱۹۸۱- ۵۷ سوالی Expanded Nursing Stress Scale (ENSS) gray- toft and anderson 57 items پرسشنامه استرس شغلی پرستاران توسط گری تافت و اندرسون در سال (۱۹۸۱) به منظور سنجش استرس شغلی پرستاران طراحی و تدوین شده است   سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب