پرسشنامه قصد استمرار در رفتارهای خیرخواهانه اجتماعی تائو و همکاران (2018)

پرسشنامه قصد استمرار در رفتارهای خیرخواهانه اجتماعی تائو و همکاران (2018) Persistence intention in prosocial behavior questionnaire Tao et al (2018) پرسشنامه قصد استمرار در رفتارهای خیرخواهانه اجتماعی توسط تائو و همکاران (2018) به منظور سنجش قصد استمرار در رفتارهای خیرخواهانه اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد استمرار…

ادامه مطلب

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009)

پرسشنامه تلفیق فناوری اشمیت و همکاران (2009) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) questionnaire Schmidt & et al (2009) پرسشنامه تلفیق فناوری توسط اشمیت و همکاران (2009) به منظور سنجش تلفیق فناوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تلفیق فناوری دارای 55 سوال و 7 مولفه دانش فناوری، دانش پداگوژی، دانش…

ادامه مطلب

پرسشنامه تقلب علمی (1393)

پرسشنامه تقلب علمی (1393) Academic Cheating Questionnaire پرسشنامه تقلب علمی توسط عمرانی دهکهان (1393) بر مبنای مطالعات (وایتلی و اسپیگل، 2002؛ مک کیب و همکاران،2006؛ کلزبلیکر ، 2007؛ آکبولوت و همکاران، 2008؛ مگی و همکاران، 2008) به منظور سنجش تقلب علمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تقلب علمی دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990)

پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990) Spann and Fisher codependency scale (1990) پرسشنامه هم وابستگی توسط اسپن و فیشر (1990) به منظور سنجش هم وابستگی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺮف (1389) ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هم وابستگی دارای 16 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب مک کالو و همکاران (1998)

پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب مک کالو و همکاران (1998) Transgression-Related Interpersonal Motivations Scale–12-Item Form (TRIM-12) McCullough & et al (1998) پرسشنامه انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب توسط مک کالو و همکاران (1998) به منظور سنجش انگیزه های بین فردی مرتبط با آسیب طراحی و تدوین شده است. در ایران…

ادامه مطلب

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983)

پرسشنامه صفات همدلی باتسون (1983) Batson Empathy Adjectives (1983) پرسشنامه صفات همدلی توسط باتسون و همکاران (1983) به منظور سنجش صفات همدلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صفات همدلی دارای 8 سوال می باشد و فهرستی از احساسات همدلانه مانند همدردی کردن و نگران بودن را در بر می…

ادامه مطلب

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397)

پرسشنامه تربیت اخلاقی (1397) Ethical Education questionnaire پرسشنامه تربیت اخلاقی توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش تربیت اخلاقی در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تربیت اخلاقی دارای 39 سوال و 5 مولفه شامل عفت، شرم و حیا، غیرت، وقار و متانت؛ و کرامت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رعایت حجاب (1397)

پرسشنامه رعایت حجاب (1397) Observance of Hijgab questionnaire پرسشنامه رعایت حجاب توسط عسکریان بیگدلی و همکاران (1397) به منظور سنجش رعایت حجاب در دانشجویان دختر طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رعایت حجاب دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (در مواجهه با نامحرم…

ادامه مطلب

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 10 سوالی

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 10 سوالی Trait Forgivingness Scale Berry & et al (2005) پرسشنامه گذشت صفت توسط بری و همکاران در سال (2005) به منظور سنجش گذشت صفت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه گذشت صفت دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی

پرسشنامه گذشت صفت بری و همکاران (2005) – 8 سوالی Trait Forgivingness Scale Berry & et al (2005) پرسشنامه گذشت صفت توسط بری و همکاران در سال (2005) به منظور سنجش گذشت صفت طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در سال (2015) توسط بارکاچیا و همکاران اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه:…

ادامه مطلب