پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان

    پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان (Iranian Positive Thinking Scale (IPTS پرسشنامه مثبت نگری ایرانیان توسط خدایاری فرد و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش مثبت نگری ایرانیان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال و چهار مولفه رابطه با خود، رابطه با خدا، رابطه با دیگران، رابطه با طبیعت می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش

    پرسشنامه استاندارد تدریس اثربخش پرسشنامه تدریس اثربخش توسط محمودی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش تدریس اثربخش آموزگاران طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال  و ۸ مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (پیش از ورود به کلاس، طرح درس مناسب آماده می کنم) به…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی معنوی ۱۰ سوالی پرسشنامه بهزیستی معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش بهزیستی معنوی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چقدر از راز و نیاز در خلوت با خدا درباره امور و کارها…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی ۱۰ سوالی پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سرمایه معنوی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (چقدر در محل کارتان همکاران برای دیگران به عنوان مخلوقات خداوند ارزش قائل…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم ۱۰ سوالی (Kessler Psychological Distress Scale (K10 پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (۲۰۰۲) به منظور سنجش اختلالات روانی  طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یعقوبی (۱۳۹۴) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال و سه مولفه حضور آموزشی، حضور اجتماعی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد یادگیری اجتماعی – هیجانی کسل ۲۰۰۸ (Social Emotional Learning Scale (SELS پرسشنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی توسط کسل (۲۰۰۸) به منظور سنجش یادگیری اجتماعی – هیجانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرنودیان و همکاران (۱۳۹۸) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال و  پنج مولفه خودآگاهی،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳

    پرسشنامه استاندارد اعتماد کارکنان هوی و شان موران ۲۰۰۳ (Omnibus T-Scale (OTS پرسشنامه اعتماد کارکنان توسط هوی و شان- موران (۲۰۰۳) به منظور سنجش اعتماد کارکنان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ویسکرمی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸

    پرسشنامه استاندارد شیفتگی مرتبط با کار باکر ۲۰۰۸ (The Work-Related Flow Inventory (WOLF پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار توسط باکر (۲۰۰۸) به منظور سنجش شیفتگی مرتبط با کار طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط قمرانی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۳ سوال و سه مولفه جذب،…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد سرزندگی ذهنی رایان و فردریک ۱۹۹۷ Subjective Vitality Scale in students پرسشنامه سر زندگی ذهنی توسط رایان و فردریک (۱۹۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تنهای رشوانلو و همکاران (۱۳۹۷) به منظور سنجش سر زندگی ذهنی در دانشجویان اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵

    پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی جنسی زنان سیموند  و همکاران ۲۰۰۵ Sexual Quality of Life–Female (SQOL-F) Symonds and et al 2005 پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان توسط سیموند و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش کیفیت زندگی جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط روشن چسلی و همکاران (۱۳۹۷) اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب