پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016)

پرسشنامه اشتياق تحصيلي دانش آموزان ويگا (2016) The student Engagement Questionnaire Veiga (2011) پرسشنامه اشتياق تحصيلي توسط ویگا (2016) به منظور سنجش اشتياق تحصيلي طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اشتياق تحصيلي دارای 20 سوال و 4 مولفه شامل شناختی، عاطفی، رفتاری و عاملیت می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004)

پرسشنامه توانمندی های منش پترسون و سیگلمن (2004) The Character strengths Questionnaire Peterson & Seligman (2004) پرسشنامه توانمندی های منش توسط پترسون و سیگلمن (2004) به منظور سنجش توانمندی های منش  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه توانمندی های منش دارای 24 سوال و 6 مولفه دانش و خرد، شجاعت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی

پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)- 28 سوالی Ambivalence over the Expression of Emotion Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه دو سوگرایی در ابرازگری هیجانی توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش بررسی اهمیت نقش دو سوگرایی در ابرازگری هیجان در سلامت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع دی (DS-14)

پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D    The Type D personality Questionnaire (DS-14) Denollet (2005) پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D توسط دﻧﻮﻟﺖ  (2005) به منظور سنجش دو وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تیپ شخصیتی نوع D دارای ﺷﺎﻣﻞ ١٤ ﺳﻮال ﻣﻲ…

ادامه مطلب

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020)

پرسشنامه تفکر سیستمی دولانسکی و همکاران (2020) Systems Thinking Scale Dolansky & et al (2020) پرسشنامه تفکر سیستمی توسط دولانسکی مور، پالمیری و سینگ (2020) به منظور سنجش تفکر سیستمی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تفکر سیستمی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391)

  پرسشنامه حرفه ای گرایی (1391) The professionalism Questionnaire پرسشنامه حرفه ای گرایی بر اساس ابعاد و شاخص های حرفه ای گرایی توسط کریمی (1391) به منظور سنجش حرفه ای گرایی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حرفه ای گرایی دارای 16 سوال و 2 مولفه شامل تخصص گرایی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989)

پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ (1989) Pregnancy Related Anxiety Questionnaire Vanden Berg 1989 پرسشنامه اضطراب بارداری توسط وندنبرگ (1989) به منظور سنجش اضطراب بارداری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب بارداری دارای 17 سوال و 5 مولفه ترس از زایمان، ترس از زاییدن یک بچه معلومی جسمی یا روانی، ترس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه

پرسشنامه سنجش استرس والدینی آبدین (1995)- فرم کوتاه Parenting Stress Index- short form (PSI-SF) Abidin 1995 پرسشنامه استرس والدینی توسط آبدین (1995) به منظور سنجش استرس والدینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس والدینی دارای 36 سوال و 3 مولفه شامل آشفتگي والديني، تعاملات ناکارآمد والد- فرزند و ويژگي‌هاي…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978)

پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) Dysfunctional Attitude Scale Weissman, & Beck (1978) پرسشنامه نگرش های ناکارآمد (DAS-26) توسط وایزمن و بک (1978) به منظور سنجش نگرش های ناکارآمد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نگرش های ناکارآمد دارای 26 سوال و 4 مولفه موفقیت – کامل طلبی، نیاز…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان تائو و همکاران (2018)

پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان تائو و همکاران (2018) Participative decision making on organizational social responsibility Tao et al (2018) پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان توسط تائو و همکاران (2018) به منظور سنجش تصمیم گیری مشارکتی در مسئولیت اجتماعی سازمان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های…

ادامه مطلب