پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لو (2002)

  پرسشنامه هوش هیجانی وانگ و لو (2002) Emotional intelligence questionnaire Wong & Law (2002) پرسشنامه هوش هیجانی توسط وانگ و لو (2002) به منظور سنجش هوش هیجانی را از دیدگاه مایر و سالووی (1993) طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه ارزیابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه تمایل به ترک خدمت فورنیر و همکاران (2010)

  پرسشنامه تمایل به ترک خدمت فورنیر و همکاران (2010) Turnover intention questionnaire Fournier et al (2010) پرسشنامه تمایل به ترک خدمت توسط فورنیر و همکاران (2010) به منظور سنجش تمایل به ترک خدمت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تمایل به ترک خدمت دارای 3 سوال می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009)

  پرسشنامه خستگی عاطفی راترفورد و همکاران (2009) Emotional exhaustion questionnaire Rutherford et al (2009) پرسشنامه خستگی عاطفی توسط راترفورد و همکاران (2009) به منظور سنجش خستگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه خستگی عاطفی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008)

  پرسشنامه تاب آوری اسمیت و همکاران (2008) Resilience questionnaire Smith et al (2008) پرسشنامه تاب آوری توسط اسمیت و همکاران (2008) به منظور سنجش تاب آوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاب آوری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرایط سخت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003)

  پرسشنامه هوش هیجانی پتریذر و فروهام (2003) Emotional intelligence questionnaire Petrides & Furuham (2003) پرسشنامه هوش هیجانی توسط پتریذر و فروهام (2003) به منظور سنجش هوش هیجانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش هیجانی دارای 16 سوال و 4  مولفه عواطف دیگران، خودانگیزشی، خودآگاهی و خود مدیریتی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003)

  پرسشنامه کار احساسی کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) Emotional labor questionnaire Kruml & Geddes (2000) and Grandy (2003) پرسشنامه کار احساسی توسط کرومل و گدس (2000) و گرندی (2003) به منظور سنجش کار احساسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کار احساسی دارای 13 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982)

  پرسشنامه استرس نقش ساکز و ویتز (1982) Role stress questionnaire Saxe & Weitz (1982) پرسشنامه استرس نقش توسط ساکز و ویتز (2003) به منظور سنجش استرس نقش طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه استرس نقش دارای 11 سوال و 2  مولفه تعارض نقش و ابهام نقش می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981)

  پرسشنامه فرسودگی عاطفی مسلش و  جکسون (1981) Job exhaustion questionnaire Maslach and Jackson (1981) پرسشنامه فرسودگی عاطفی توسط مسلش و جکسون (1981) به منظور سنجش فرسودگی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فرسودگی عاطفی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(صبح که…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010)

  پرسشنامه سرمایه روانی هد جز (2010) Psychological Capital questionnaire Hodges (2010) پرسشنامه سرمایه روانی توسط هدجز (2010)  بر اساس پرسشناه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) به منظور سنجش سرمایه روانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه روانی دارای 12 سوال و 4  مولفه تاب آوری، امید، خودکارآمدی…

ادامه مطلب

پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009)

  پرسشنامه بهزیستی عاطفی رگو و همکاران (2009) Emotional Well-Being questionnaire (2009) پرسشنامه بهزیستی عاطفی توسط رگو و همکاران (2009)  به منظور سنجش بهزیستی عاطفی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی عاطفی دارای 15 سوال و 5 مولفه راحتی، لذت، شور و شوق، قدرت، آرامش می باشد و بر…

ادامه مطلب