پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی ۱۵ سوالی

    پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی ۱۵ سوالی پرسشنامه سازگاری اجتماعی توسط سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) به منظور سنجش سازگاری اجتماعی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال و ۵ بعد سازگاری شخصی، سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی، سازگاری شغلی و سازگاری خانوادگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری ۲۰ سوالی

    پرسشنامه استاندارد مسئولیت پذیری ۲۰ سوالی پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی بر مبنای متون اسلامی توسط احمدی آخورمه و همکاران (۱۳۹۲) به منظور سنجش مسئولیت پذیری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال و ۴ مولفه مسئولیت در برابر خداوند، مسئولیت در برابر اجتماع، مسئولیت در برابر طبیعت و مسئولیت…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه امید تحصیلی

        پکیج پرسشنامه امید تحصیلی این پکیج حاوی ۲ پرسشنامه در مورد  پرسشنامه امید تحصیلی  می باشد. تعریف مفهومی امید تحصیلی امید تحصیلی: امروزه یکی از مهمترین شکاف های بین کشورهای غنی و فقیر مربوط به میزان سال های آموزشی است که انتظار می رود یک کودک در طول عمر خود به آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ

    پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی وارویک – ادینبورگ پرسشنامه بهزیستی ذهنی وارویک- ادینبورگ توسط تنانت و همکاران (۲۰۰۷) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی طراحی و تدوین شده است و دارای ۱۴ سوال می باشد. در ایران نیز توسط رجبی (۱۳۹۱) به منظور سنجش بهزیستی ذهنی در بیماران سرطانی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵

    پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو ۲۰۱۵ (Student Engagement Scale (SES پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (۲۰۱۵) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴

    پرسشنامه استاندارد جدایی روانشناختی هافمن ۱۹۸۴ Psychological separation Scale پرسشنامه جدایی روانشناختی توسط هافمن (۱۹۸۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط واحدی (۱۳۹۴) به منظور سنجش جدایی روانشناختی ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲۴ سوال و مولفه های سازه های استقلال کنشی، استقلال…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸

    پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت الیوت و مورایاما ۲۰۰۸ Achievement Goal Questionnaire-Revised پرسشنامه تجدید نظر شده هدف پیشرفت توسط الیوت و مورایاما (۲۰۰۸) به منظور سنجش هدف پیشرفت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط شکری و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش هدف پیشرفت در دانشجویان اعتباریابی شده است. این…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی

    پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت ریاضی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی توسط امینی فر و صالح صدق پور (۱۳۸۹) به منظور سنجش انگیزه پیشرفت ریاضی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۱۷ سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من می خواهم مهارت خود را در ریاضی افزایش دهم…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت مادرانه پرسشنامه کیفیت مراقبت مادرانه توسط قنبری و همکاران (۱۳۹۰) به منظور سنجش کیفیت مراقبت مادرانه طراحی و تدوین شده است.. این پرسشنامه دارای ۳۲ و سه مولفه تعارض و سردرگمی، حساس بودن و پاسخ دهی و دسترس پذیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند…

ادامه مطلب

پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری

        پکیج پرسشنامه سبک های یادگیری این پکیج حاوی ۴ پرسشنامه در مورد سبک های یادگیری می باشد. تعریف مفهومی سبک های یادگیری سبک های یادگیری: سبک یادگیری عبارتست از رفتارهای معین شناختی، عاطفی و روانی اجتماعی که به عنوان شاخص های نسبتاً پایدار در زمینه نحوه ادراک، تعامل و واکنش نسبت به…

ادامه مطلب