پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997)

پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) مارکستروم و همکاران (1997) The Psychosocial Inventory of Ego Strength (PIES) پرسشنامه نیرومندی من (ایگو) توسط مارکستروم و همکاران (1977) به منظور سنجش  نیرومندی من طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نیرومندی من دارای 32 سوال و 8 مولفه شامل امید، اراده، هدف، شایستگی، وفاداری، عشق…

ادامه مطلب

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک دیر و همکاران (2000)

پرسشنامه هم وابستگی هالیوک دیر و همکاران (2000) (Holyock Codependency Index (HCI پرسشنامه هم وابستگی هالیوک توسط دیر و همکاران (2000) به منظور سنجش هم وابستگی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هم وابستگی دارای 13 سوال و 3 مولفه از خودگذشتگی، تمرکز بر خارج از خود و واکنش گری…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2009)

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2009) The Curiosity and Exploration Inventory-II Kashdan & et al (2009) پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف توسط کشدان و همکاران (2009) به منظور سنجش کنجکاوی و اکتشاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف دارای 10 سوال و دو بعد کشش (انگیزه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004)

پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کشدان و همکاران (2004) Curiosity and Exploration Inventory Kashdan & et al (2004) پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف توسط کشدان و همکاران (2004) به منظور سنجش کنجکاوی و اکتشاف طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف دارای 7 سوال و دو مولفه شامل اکتشاف و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران (2000)- فرم والدین

پرسشنامه کارکردهای اجرایی جیویا و همکاران (2000)- فرم والدین The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)Gioia& et al 2000 پرسشنامه کارکردهای اجرایی توسط جیویا و همکاران (2000) به منظور سنجش کارکرد اجرایی طراحی شده است. این ارزیابی دارای دو فرم والدین و معلمین می باشد که با توجه به شرایط حادث شدن وضعیت برای…

ادامه مطلب

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج و همکاران (2002)- فرم والدین

پرسشنامه کارکردهای اجرایی کولیج و همکاران (2002)- فرم والدین  Inventory of Executive Function Coolidge & et al (2002) پرسشنامه کارکردهای اجرایی توسط کولیج و همکاران (2002) به منظور سنجش چندین اختلال عصب روانشناختی و رفتاری را در کودکان و نوجوانان ۵ تا ۱۷ ساله طراحی شده است. در واقع این پرسشنامه نقایص کارکردهای اجرایی را…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابرازگرایی هیجان کینگ و امونز (1990)

پرسشنامه ابرازگرایی هیجان کینگ و امونز (1990) Emotional Expressiveness Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه ابرازگرایی هیجان توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش ابرازگرایی هیجان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ابرازگرایی هیجان دارای 16 سوال و 3 مولفه شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمت و ابراز هیجان…

ادامه مطلب

پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان کینگ و امونز (1990)

پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان کینگ و امونز (1990) Ambivalence over the Expression of Emotion Questionnaire King & Emmons (1990) پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان توسط کینگ و امونز (1990) به منظور سنجش دوسوگرایی در ابراز هیجان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان دارای 28 سوال…

ادامه مطلب

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001)

پرسشنامه تنش روانی اسپیو (2001) Psychological Strain Questionnaire (PSQ) Osipow (2001) پرسشنامه تنش روانی توسط اسپیو (2001) به منظور سنجش تنش روانی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه در ایران توسط محمدی و روشن زاده (1393) اعتباریابی شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تنش روانی دارای 10 سوال و 4 مولفه شامل…

ادامه مطلب

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994)

پرسشنامه حساسیت اخلاقی لوتزن و همکاران (1994) Moral Sensitivity Questionnaire Lützén, Nordin & Brolin (1994) پرسشنامه حساسیت اخلاقی توسط لوتزن، نوردین و برولین (1994) به منظور سنجش حساسیت اخلاقی در پرستاران در هنگام ارائه خدمات بالینی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حساسیت اخلاقی دارای 25 سوال و 6 مولفه…

ادامه مطلب