پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی اورگان و کونوسکی (1996) – 19 سوالی Organizational citizenship behavior Questionnaire Organ & Konovsky (1968) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی توسط اورگان و کونوسکی (1996) به منظور سنجش میزان رفتار شهروندي سازمانی  افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی دارای 19 سوال و 5…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968)

پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و استرینجر(1968) Organizational Climate Questionnaire Litwin & Stringer (1968) پرسشنامه جو سازمانی توسط لیتوین و استرینجر (1968) به منظور سنجش میزان جو سازمانی افراد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه جو سازمانی دارای 26 سوال و 9 مولفه ساختار، مسئولیت، پاداش، ریسک، صمیمیت، حمایت، ضوابط، برخورد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390)

پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس (1390) The effectiveness of school administrator Questionnaire پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس توسط باقری و محقق (1390) به منظور سنجش اثربخشی مدیران مدارس  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اثربخشی مدیران مدارس دارای 45 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (مدیر تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983)

پرسشنامه  صمیمت سازمانی واکر و تامپسون (1983) Organizational Intimacy Questionnaire Walker & Thompson (1983) پرسشنامه صمیمت سازمانی  توسط واکر و تامپسون (1983) به منظور سنجش صمیمت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه صمیمت سازمانی دارای 17 سوال و 3 مولفه شامل نزدیکی عاطفی، از خود گذشتگی و رضایت می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (1386) – 12 سوالی Organizational Citizenship Behavior Questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از دو مقیاس رفتار شهروندی سازمانی پادسکاف و همکاران (1990) و نت مه یر و همکارانش (1997) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات (1386) – 20 سوالی

پرسشنامه کیفیت خدمات (1386) – 20 سوالی Service Quality Questionnaire پرسشنامه کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس مشهور سرکوال، پاسورامان و دیگران (1988) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش کیفیت خدمات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه کیفیت خدمات دارای 22 سوال بوده که در تحلیل عاملی با حذف دو…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتری (1386) – 8 سوالی

پرسشنامه وفاداری مشتری (1386) – 8 سوالی Customer Loyalty Questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری با استفاده از مقیاس زیتامل و همکارانش (1996) توسط فتاحی (1386) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 8 سوال و شامل 3 مولفه شامل تبلیغات دهانی، نیات رفتاری و…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری مشتریان راندل تیل (2005) – 11 سوالی

پرسشنامه وفاداری مشتریان راندل تیل (2005) – 11 سوالی Client loyalty Questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتریان توسط راندل تیل (2005) به منظور سنجش وفاداری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتریان دارای 11 سوال و 5 مولفه شامل وفاداری نگرشی، رفتار شکایتی، تمایل به وفادار بودن، مقاومت در مقابل…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد مالی پارک و همکاران (2017) – 9 سوالی

پرسشنامه عملکرد مالی پارک و همکاران (2017) – 9 سوالی Financial Performance Questionnaire پرسشنامه عملکرد مالی برگرفته از مطالعه پارک، کیم و جابکون (2017) پس از تعدیل با استانداردهای حسابرسی ایران و تایید تیم خبرگان توسط فرهادی (1398) به منظور سنجش عملکرد مالی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1398) – 10 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی (1398) – 10 سوالی Organizational Trust Questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی بر اساس مدل فرجیان (1392)، توسط فرهادی (1398) به منظور سنجش اعتماد سازمانی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 10 سوال و 4 مولفه شامل صداقت و راستی، مهارت و شایستگی، ثبات رویه و…

ادامه مطلب