پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه وفاداری مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش وفاداری مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(من این هتل را به دوستانم و…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت مشتری فایزان و همکاران (2018)

پرسشنامه رضایت مشتری فایزان و همکاران (2018) Customer satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت مشتری توسط فایزان و همکاران (2018) به منظور سنجش رضایت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت مشتری دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(به نظر خودم انتخاب این هتل، اقدامی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری ین و همکاران (2020) Customer value co-creation behaviors Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش رفتارهای ارزش آفرینی مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتارهای ارزش آفرینی مشتری دارای 19 سوال و 2…

ادامه مطلب

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020)

پرسشنامه نوآوری ین و همکاران (2020) Innovation Questionnaire Yen et al (2020) پرسشنامه نوآوری توسط ین و همکاران (2020) به منظور سنجش نوآوری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه نوآوری دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرکت روش های جدیدی را برای بازاریابی خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015)

پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری رویلا- کاماچو و همکاران (2015) Customer’s turnover intention Questionnaire Revilla-Camacho et al (2015) پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری توسط رویلا- کاماچو و همکاران (2015) به منظور سنجش قصد ترک خرید مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد ترک خرید مشتری دارای 5 سوال می…

ادامه مطلب

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008)

پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار فریس و همکاران (2008) Workplace ostracism questionnaire پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار توسط فریس و همکاران (2008) به منظور سنجش طرد شدگی از محیط کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه طرد شدگی از محیط کار دارای 13 سوال  می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعامل با مشتري بردی و کرونین جونیور (2012)

پرسشنامه تعامل با مشتري بردی و کرونین جونیور (2012) Customer Interaction Questionnaire پرسشنامه تعامل با مشتری توسط بردی و کرونین جونیور (2012) به منظور سنجش تعامل با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعامل با مشتری دارای 12 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002)

پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان آلبرت کارآنا (2002) Customer Behavioral Motivation Questionnaire پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان توسط آلبرت کارآنا (2002) به منظور سنجش انگیزه رفتاری مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه رفتاری مشتریان دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بهره گیري از اطلاعات،…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977)

پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان اولیور (1977) Customer cognitional Motivational Questionnaire پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان توسط اولیور (1977) به منظور سنجش انگیزه شناختی مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه شناختی مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(فعالیت هاي مارک هاي لوکس مدنظر…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان اولیور (1977)

پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان اولیور (1977) Customers Emotional Motivational Questionnaire پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان توسط اولیور (1977) به منظور سنجش انگیزه عاطفی مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزه عاطفی مشتریان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از فعالیت هاي مارک هاي لوکس…

ادامه مطلب