پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و وال (1980)- 5 سوالی

پرسشنامه تعهد سازمانی کوک و  وال (1980)- 5 سوالی Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط کوک و  وال (1980) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(از اینکه در مورد خوبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش شغلی وار و همکاران (1979)

پرسشنامه انگیزش شغلی وار و  همکاران (1979) Job motivation questionnaire  پرسشنامه انگیزش شغلی توسط وار و همکاران (1979) به منظور سنجش انگیزش شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش شغلی دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(منتظر پایان دوره تعطیلات تابستانه هستم تا…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری تکنولوژی ونگ و تنگ (2014)

پرسشنامه رهبری تکنولوژی ونگ و تنگ (2014) Technology Leadership questionnaire Weng and Tang (2014)   پرسشنامه رهبری تکنولوژی توسط ونگ و تنگ (2014) به منظور سنجش رهبری تکنولوژی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری تکنولوژی دارای 30 سوال و 5 مولفه مدیریت ماموریت، مدل و هدایت، عرضه و حمایت،…

ادامه مطلب

پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995)

پرسشنامه ویژگی های شغل جان واگنر (1995) job characteristics questionnaire پرسشنامه ویژگی های شغل بر مبنای مدل هاکمن و اولدهام، توسط جان واگنر (1995) به منظور سنجش ویژگی های شغل طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ویژگی های شغل دارای 15 سوال و 5 مولفه تنوع مهارت، هویت وظایف، اهمیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008)

پرسشنامه تعلق سازمانی آرمسترانگ (2008) Organizational Belonging questionnaire   پرسشنامه تعلق سازمانی توسط آرمسترانگ (2008) به منظور سنجش تعلق سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعلق سازمانی دارای 15 سوال و 5 مولفه تعلق، محیط کار، رهبری، اراده فرصت برای رشد و ارائه فرصت برای مشارکت می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390)

پرسشنامه حکمرانی خوب (1390) Good Governance questionnaire   پرسشنامه حکمرانی خوب توسط مقیمی و رمضان (1390) به منظور سنجش حکمرانی خوب طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حکمرانی خوب دارای 35 سوال و 6 مولفه نتیجه گیری، اثربخشی نقش ها و ظایف، ارتقاء ارزش شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخگویی…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت رهبری کولکوییت (2001)

پرسشنامه  عدالت رهبری کولکوییت (2001) Leadership justice questionnaire   پرسشنامه عدالت رهبری توسط کولکوییت (2001) به منظور سنجش عدالت رهبری  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدالت رهبری  دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مدیران و سرپرستانی که در سازمان با آنها ارتباط کاری…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام سازمانی کاپتین و همکاران (2005)

پرسشنامه انسجام سازمانی کاپتین و همکاران (2005) Organizational Cohesion questionnaire پرسشنامه انسجام سازمانی توسط کاپتین و همکاران (2005) به منظور سنجش انسجام سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انسجام سازمانی دارای 14 سوال و 3 مولفه خط مشی ها و پرداخت ها و ارتقا، پیش رفتن برای موفق شدن…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999)

پرسشنامه اعتیاد به کار رابینسون (1999) Work-Addiction Risk Test پرسشنامه اعتیاد به کار توسط رابینسون (1999) به منظور سنجش اعتیاد به کار طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتیاد به کار دارای 25 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(قبل از اینکه از تمامی حقایق و…

ادامه مطلب