پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019)

پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال هالبک و مک کی (2019) Digital Content Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال توسط هالبک و مک کی (2019) به منظور سنجش بازاریابی محتوای دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی محتوای دیجیتال دارای 18 سوال و 4 مولفه برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، حضور در…

ادامه مطلب

پرسشنامه رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018)

پرسشنامه  رسانه های اجتماعی سئو و پارک (2018) Social Media questionnaire پرسشنامه رسانه های اجتماعی توسط سئو و پارک (2018) به منظور سنجش رسانه های اجتماعی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رسانه های اجتماعی دارای 11 سوال و 5 مولفه سرگرمی، اثرمتقابل، مدرن بودن، سفارشی سازی و ریسک پذیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017)

پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی ساتانو کومار (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی توسط ساتانو کومار (2017) به منظور سنجش قابلیت های سیستم های اطلاعاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های سیستم های اطلاعاتی دارای 20 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب

پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات راویچاندران (2017)

پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات راویچاندران (2017) Information Systems Capabilities questionnaire پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات توسط راویچاندران (2017) به منظور سنجش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سرمایه گذاری فناوری اطلاعات دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سخت افزار…

ادامه مطلب

پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال راویچاندران (2017)

پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال راویچاندران (2017) Digital Platform Capabilities questionnaire پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال توسط راویچاندران (2017) به منظور سنجش قابلیت های بستر دیجیتال طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قابلیت های بستر دیجیتال دارای 10 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرعت پیشرفت تکنولوژی…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017)

پرسشنامه مشارکت مشتری وو و همکاران (2017) Customer Participation questionnaire پرسشنامه مشارکت مشتری توسط وو و همکاران (2017) به منظور سنجش مشارکت مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مشارکت مشتری دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(زمان زیادی را برای به اشتراک گذاشتن…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازاریابی درونی سرمد و همکاران (1390)

پرسشنامه بازاریابی درونی سرمد و همکاران (1390) Internal Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی درونی توسط سرمد و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی درونی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی درونی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این شرکت، داده های گرد آوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه قصد خرید سبز سبحانی فرد و بلیقی (2018)

پرسشنامه قصد خرید سبز سبحانی فرد و بلیقی (2018) Green Food Intention questionnaire پرسشنامه قصد خرید سبز توسط سبحانی فرد و بلیقی (2018) به منظور سنجش قصد خرید سبز طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه قصد خرید سبز دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد مشتری شیخ علی زاده و حاجی لو (1395)

پرسشنامه  اعتماد مشتری شیخ علی زاده و حاجی لو (1395) Customer trust questionnaire پرسشنامه اعتماد مشتری توسط شیخ علی زاده و حاجی لو (1395) به منظور سنجش اعتماد مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد مشتری دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(این…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری نگوین و همکاران (2018)

پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری نگوین و همکاران (2018) Customer perceived value questionnaire پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری توسط نگوین و همکاران (2018) به منظور سنجش ارزش ادارک شده مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ادارک شده مشتری دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت…

ادامه مطلب