پرسشنامه اعتماد سازمانی (1395)

پرسشنامه  اعتماد سازمانی (1395) Organizational Memory questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط شفیعی (1395) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 16 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(افراد همکاري با این مدرسه را نسبت به دیگر مدرسه ها ترجیح…

ادامه مطلب

پرسشنامه حافظه سازمانی آنت (2010) – 72 سوالی

پرسشنامه حافظه سازمانی آنت (2010) – 72 سوالی Organizational Memory questionnaire پرسشنامه حافظه سازمانی توسط آنت (2010) به منظور سنجش حافظه سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه حافظه سازمانی دارای 72 سوال و 6 مولفه دانش کاری، دانش فرهنگی، دانش سیاسی، دانش صنعتی، دانش اجتماعی و تاریخچه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008) – 30 سوالی

پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (2008) – 30 سوالی Organizational Trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط الونن و دیگران (2008) به منظور سنجش اعتماد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 30 سوال و 3 مولفه اعتماد جانبی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی می باشد و…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) – 12 سوالی

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) – 12 سوالی Organizational Justice Questionnaire پرسشنامه عدالت سازمانی توسط نیهوف و مورمن (1993) به منظور سنجش عدالت سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عدالت سازمانی دارای 12 سوال و 3 مولفه عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای و عدالت توزیعی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفاه کارکنان شارما و همکاران (2016)

پرسشنامه رفاه کارکنان شارما و همکاران (2016) Employees’ welfare questionnaire پرسشنامه رفاه کارکنان توسط شارما و همکاران (2016) به منظور سنجش رفاه کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفاه کارکنان دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(کیفیت زندگیتان را چه میزان ارزیابی می…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار سبز کارکنان دی روئک و فاروک (2017)

پرسشنامه رفتار سبز کارکنان دی روئک و فاروک (2017) Green behaviors of employee’s questionnaire پرسشنامه رفتار سبز کارکنان توسط دی روئک و فاروک (2017) به منظور سنجش رفتار سبز کارکنان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار سبز کارکنان دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی لی سانگ و همکاران (2013)

پرسشنامه اعتماد سازمانی لی سانگ و همکاران (2013)            Organizational trust questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(شرکت همه چیزی را که می خواهم بدانم، به ما می گوید.) به سنجش اعتماد سازمانی می‌پردازد. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اعتماد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت داهلسرود (2008)

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت داهلسرود (2008) Company’s Social responsibility questionnaire پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط داهلسرود (2008) به منظور سنجش مسئولیت اجتماعی شرکت طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت دارای 5 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(بنظر می رسد این شرکت عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه هویت بخشی سازمانی مائل و آشفورت (1992)

پرسشنامه هویت بخشی سازمانی مائل و آشفورت (1992) Organizational identification questionnaire پرسشنامه هویت بخشی سازمانی توسط مائل و آشفورت (1992) طراحی و تدوین شده است و در پژوهش سو و سوانسون (2019) به منظور سنجش هویت بخشی سازمانی استفاده شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هویت بخشی سازمانی دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دوگلاس و همکاران (2019)

پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دوگلاس و همکاران (2019) Advertisement Tactic’s questionnaire Douglas & et al پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی توسط دوگلاس و همکاران (2019) به منظور سنجش تاکتیک های تبلیغاتی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تاکتیک های تبلیغاتی دارای 9 سوال و سه مولفه نگرش نسبت به برنامه بازاریابی،…

ادامه مطلب