پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه بازاريابي رويدادی لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Event marketing questionnaire پرسشنامه بازاريابي رويدادی توسط لاکوبوجی و چرچیلز (1996) بر اساس مطالعات لاگاس، دالستروم و گسنیرمن (1991) به منظور سنجش بازاريابي رويدادی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاريابي رويدادی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه تجربه برند لاکوبوجی و چرچیلز (2010)

پرسشنامه تجربه برند لاکوبوجی و چرچیلز (2010) Brand experience questionnaire پرسشنامه تجربه برند توسط لاکوبوجی و چرچیلز (2010) به منظور سنجش تجربه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تجربه برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(نام تجاري ما، تأثير قوي بر حس…

ادامه مطلب

پرسشنامه وفاداری برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه وفاداری برند دیوید و آکر (1996) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه وفاداری برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش وفاداری برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه وفاداری برند دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اگر محصول ما در فروشگاه موجود باشد،…

ادامه مطلب

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996)

پرسشنامه تداعی برند دیوید و آکر (1996) Brand loyalty questionnaire پرسشنامه تداعی برند توسط دیوید و آکر (1996) به منظور سنجش تداعی برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تداعی برند دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(مشتريان ما بر اين باورند كه برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار مشتریان بویل و مارتینز (2013)

پرسشنامه رفتار مشتریان بویل و مارتینز (2013) Behavior of customer’s questionnaire پرسشنامه رفتار مشتریان توسط بویل و مارتینز (2013) به منظور سنجش رفتار مشتریان طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار مشتریان دارای 12 سوال و 4 مولفه تمایل به پرداخت قیمت بالاتر، توسعه و گسترش برند، انتخاب و ترجیح…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش ویژه برند کیم و هیون (2011)

پرسشنامه ارزش ویژه برند کیم و هیون (2011) Brand equity questionnaire پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط کیم و هیون (2011) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 12 سوال و 4 مولفه آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده از برند…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوت زنی سازمانی (1395)

پرسشنامه سوت زنی سازمانی (1395) Organizational whistling questionnaire پرسشنامه سوت زنی سازمانی توسط ایزد پناه و همکاران (1395) به منظور سنجش سوت زنی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سوت زنی سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(هر چه تعهد به سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد شغلی بونتیس و سرنکو (2007)

پرسشنامه عملکرد شغلی بونتیس و سرنکو (2007) Job performance questionnaire پرسشنامه عملکرد شغلی توسط بونتیس و سرنکو (2007) به منظور سنجش عملکرد شغلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی دارای 11 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(رعایت حال همکاران خود را نموده و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001)

پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی بوی (2001) Organizational control system questionnaire پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی توسط بوی (2001) به منظور سنجش سیستم کنترل سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه سیستم کنترل سازمانی دارای 8 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این سازمان روشهای رسمی روشنی…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) Organizational citizenship behavior questionnaire پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط ویلیامز و اندرسون (1991) به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(در این…

ادامه مطلب