پرسشنامه رهبری کاریزماتیک اولیو و باس (2002)

پرسشنامه رهبری کاریزماتیک اولیو و باس (2002) charismatic leadership questionnaire   پرسشنامه رهبری کاریزماتیک توسط اولیو و باس (2002) به منظور سنجش رهبری کاریزماتیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری کاریزماتیک دارای 4 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(سرپرست من درباره کارهایی که باید…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997)

پرسشنامه رضایت از ارتباطات داونز و آدریان (1997) Communication satisfaction questionnaire پرسشنامه رضایت از ارتباطات توسط داونز و آدریان (1997) به منظور سنجش رضایت از ارتباطات طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رضایت از ارتباطات دارای 6 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(ارتباطات درون سازمان…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999)

پرسشنامه ارزش های سازمانی کمرون و کوئین (1999) Organizational Values questionnaire پرسشنامه ارزش های سازمانی توسط کمرون و کوئین (1999) به منظور سنجش ارزش های سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش های سازمانی دارای 24 سوال و 6 مولفه مشخصه های برجسته سازمان، رهبری سازمانی، مدیریت کارکنان، چسب…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1983)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (1983) Organizational commitment questionnaire پرسشنامه تعهد سازمانی توسط پورتر و همکاران (1983) به منظور سنجش تعهد سازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه تعهد سازمانی دارای 15 سوال و 3 مولفه باور به اهداف و ارزش ها، تمایل به تلاش بیشتر و تمایل به…

ادامه مطلب

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017)

پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور کیانتو و همکاران (2017) Knowledge-based Human resource Management questionnaire پرسشنامه اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور توسط کیانتو و همکاران (2017) به منظور سنجش  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  اقدامات مدیریت منابع انسانی دانش محور دارای…

ادامه مطلب

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011)

پرسشنامه یادگیری ســازمانی هوانگ و همکاران (2011) Learning Organization questionnaire پرسشنامه یادگیری ســازمانی توسط هوانگ و همکاران (2011) به منظور سنجش یادگیری ســازمانی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه یادگیری ســازمانی دارای 9 سوال و 2 مولفه فرهنگ یادگیری و استراتژی یادگیری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011)

پرسشنامه عملکرد نوآورانه هونگ و همکاران (2011) Innovative Performance questionnaire پرسشنامه عملکرد نوآورانه توسط هونگ و همکاران (2011) به منظور سنجش عملکرد نوآورانه طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد نوآورانه دارای 16 سوال و 3 مولفه نوآوری محصول، نوآوری فرایند و نوآوری سازمانی می باشد و بر اساس طیف…

ادامه مطلب

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010)

پرسشنامه رفتار کناره گیری کولکیت و همکاران (2010) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رفتار کناره گیری توسط کولیکت و همکاران (2010) به منظور سنجش رفتار کناره گیری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رفتار کناره گیری دارای 19 سوال و 10 مولفه افکار پوچ، مراوده، تظاهر به کار، سوء استفاده از…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش سیاسی (1394)

پرسشنامه  هوش سیاسی (1394) Political intelligence questionnaire پرسشنامه هوش سیاسی توسط ممبینی و همکاران (1394) به منظور سنجش هوش سیاسی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه هوش سیاسی دارای 28 سوال و 5 مولفه بازي هاي اجتماعی، پویایی هاي قدرت، شخصیت سیاسی، صداقت آشکار، تسخیر احساسات می باشد و بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008)

پرسشنامه رهبری قابل اعتماد والومبا و همکاران (2008) Authentic Leadership questionnaire پرسشنامه رهبری قابل اعتماد توسط والومبا و همکاران (2008) به منظور سنجش رهبری قابل اعتماد طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه رهبری قابل اعتماد دارای 16 سوال و 4 مولفه شفافیت رابطه، دیدگاه اخلاقی درونی شده، تجزیه و تحلیل…

ادامه مطلب