پرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS)

    دریافت پکیج پرسشنامه تمایل مصرف کننده به رضایت گریس (CDS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس تمایل مصرف کننده به رضایت (CDS) توسط Grace (2005) ساخته شده است که از 5 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تمایل مصرف کننده به رضایت بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه تردید مصرف کننده به محصول جدید

   .  دریافت پکیج پرسشنامه تردید مصرف کننده به محصول جدید (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید توسط Saaksjarvi در سال 2010 ساخته شده است که از 13 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تردید مصرف کننده نسبت به محصول های جدید…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت تفکر خلاق در فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تصویر فروشگاهی – ریردن

    .  دریافت پکیج پرسشنامه تصویر فروشگاهی – ریردن (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تصویر فروشگاه توسط Reardon، James، Miller و Chip در سال 1995  ساخته شده است که از 11 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تصویر فروشگاه بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

   .  دریافت پکیج پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه – سیگل و کایمر (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه توسط سیگل و کایمر در سال 1978 ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی جو سازمانی نوآورانه بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت…

ادامه مطلب

مقیاس حمایت از هوشیاری همسر – توماس و همکاران

  .  دریافت پکیج مقیاس حمایت از هوشیاری همسر – توماس و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس حمایت از هوشیاری همسر (SSS) توسط ادوین جی. توماس، ماریان یوشیوکا و ریچارد دی. آگر در سال 1993 ساخته شده است که از 7 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش تلاش…

ادامه مطلب

پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی

    دریافت پکیج پرسشنامه ارتباطات یکپارچه بازاریابی – لی و پارک (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه توسط لی و پارک درسال 2007 ساخته شده است که از 18 گویه و 4 خرده مقیاس ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت (5 سوال)، ارتباطات متفاوت با…

ادامه مطلب

پرسشنامه بلوغ سازمانی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه بلوغ سازمانی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه بلوغ سازمانی از 13 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ سازمانی بکار می رود. این پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از کاملا مصداق دارد تا کاملا مصداق ندارد امتیازبندی شده است. بالندگي سازمان نيازمند…

ادامه مطلب

پرسشنامه تحلیل رفتگی شغلی

    . دریافت پکیج پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی – سینگ و همکاران (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تحلیل رفتگی کارکنان خدماتی توسط Singh، Goolsby و Rhoads در سال 1994 ساخته شده است که از 24 گویه و 3 خرده مقیاس زوال شخصیت (8 سوال)، کاهش دستاوردهای شخصی (8…

ادامه مطلب

پرسشنامه تبلیغات تلویزیونی

    . دریافت پکیج پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی – بلترامینال (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،  امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه باورپذیری تبلیغات تلویزیونی توسط  بلترامینال در سال 1982 ساخته شده است که از 10 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش باورپذیری تبلیغات از نظر مصرف کنندگان بکار می رود.نمره گذاری تمامی سوالات…

ادامه مطلب