پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون

                .  دریافت پکیج پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون      (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مدیریت تضاد دارای 30 گویه است و با روش لیکرت 7 درجه ای نمره دهی می شود .این ابزرا توسط ویلسون و پونتام در سال 1982…

ادامه مطلب

پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن

     .  دریافت پکیج پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه عدالت سازمانی در سال 1993 توسط نیهوف و مورمن با هدف ارزیابی عدالت سازمانی تهیه و طراحی شد .پرسشنامه مذکور 20 سوال را دربر می گیرد و دارای سه مولفه می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس

    . دریافت پکیج پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه شناسایی ارتباطات توسط سوسمان و کریونوس (1979) طراحی شده است که از 45 گویه تشکیل شده است و بمنظور تعیین موثر بودن برقراری ارتباط با زیردستان، مافوق ها و همکاران بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه موفقیت شغلی

               . دریافت پکیج پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ         (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه موفقیت شغلی توسط رادسیپ و با 30 سوال طراحی و تدوین شد. موفقیت شغلی از دو دیدگاه قابل تعریف است : 1.در دیدگاه روانی به احساس فرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تعهد شغلی بلاو

  .  دریافت پکیج پرسشنامه تعهد شغلی بلاو     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه تعهد شغلی توسط بلاو  طراحی شده است .این پرسشنامه شامل 40 سوال  و دربرگیرنده 4 مولفه می باشد و هدف از طراحی ان ارزیابی میزان تعهد شغلی در مدیران بوده است. تعهد به معنی خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

   . دریافت پکیج پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مسئولیت اجتماعی سازمان ها دربرگیرنده اقتصاد،قانون،اخلاقیات و انتظارات بشردوستانه واحدهای تجاری است که به کلیه ذینفعان تعمیم می یابد.(دانکو و همکاران 2008). در تعریف دیگر آمده است مسئولیت اجتماعی شرکت بدین مفهوم است که شرکت ها…

ادامه مطلب

پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین

   .  دریافت پکیج پرسشنامه منابع قدرت شرایخیم و هینکین     (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه منابع قدرت (( شرایخیم و هینکین)) ( 1989) پرسشنامه ای 20 سوالی است که به وسیله آن می توان منابع قدرت مدیران را از دیدگاه کارکنان تحت نظر آنها مورد سنجش قرار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری

   . دریافت پکیج پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری دوبرین (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه ) پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری توسط دوبرین (1978) طراحی شده است که از 20 گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان تمایل افراد نسبت به بوروکراتیک بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت

. دریافت پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت – ماینر و اسمیت (به همراه یک مقاله بیس معتبر و رایگان) پرسشنامه انگیزه مدیریت در سال 1983 توسط  اسمیت و ماینر تهیه و تدوین شد . : با استفاده از اين پرسشنامه، انگيزه افراد براي اداره يك سازمان بزرگ و پيچيده مورد ارزيابي قرار مي گيرد. پرسشنامه حاضر مشتمل…

ادامه مطلب

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

. دریافت پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا- علیزاده و همکاران (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا مشتمل بر 45 سوال است که بر اساس طیف لیکرت به صورت 4 درجه ای نمره گذاری شده است و هدف آن اندازه گیری میزان رضایت شغلی می باشد . این پرسشنامه 15 مولفه ای…

ادامه مطلب