پرسشنامه استاندارد باورهای تحصیلی ریاضی لدر و فورگز ۲۰۰۲

    پرسشنامه استاندارد باورهای تحصیلی ریاضی لدر و فورگز ۲۰۰۲ Mathematical Beliefs Scale پرسشنامه باورهای تحصیلی ریاضی توسط لدر و فورگز (۲۰۰۲) به منظور باورهای تحصیلی ریاضی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط فرامرز پور و همکاران (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۳ سوال  و سه عامل می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد مشارکت فعال در مدرسه وانگ و همکان ۲۰۱۱

    پرسشنامه استاندارد مشارکت فعال در مدرسه وانگ و همکان ۲۰۱۱ School engagement scale پرسشنامه مشارکت فعال در مدرسه توسط وانگ و همکاران (۲۰۱۱) به منظور مشارکت فعال در مدرسه کارکنان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط حسین خانی و همکاران (۱۳۹۴) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته راسکین و هال ۱۹۹۷

    پرسشنامه استاندارد شخصیت خودشیفته راسکین و هال ۱۹۹۷ (Narcissistic Personality Inventory (NPI پرسشنامه شخصیت خود شیفته توسط راسکین و هال (۱۹۹۷) به منظور سنجش شخصیت خود شیفته طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط محمد شارونی و همکاران (۱۳۹۸) به منظور سنجش شخصیت خود شیفته در زوجین ایرانی اعتباریابی شده است….

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها

    پرسشنامه استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها پرسشنامه نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها (ساختارهای تواناساز و بازدارنده) توسط ترک زاده و محترم (۱۳۹۳) به منظور سنجش نوع ساختار سازمانی دانشگاه­ها بر اساس چارچوب مفهومی هوی و میسکل (۲۰۰۸) طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۳۵ سوال و دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد دل­بستگی همسالان آرمسدن و گرینبرگ ۱۹۸۷

    پرسشنامه استاندارد دل­بستگی همسالان آرمسدن و گرینبرگ ۱۹۸۷ inventory of peer attachment پرسشنامه دلبستگی همسالان توسط آرمسدن و گرینبرگ (۱۹۸۷) به منظور سنجش دلبستگی همسالان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ویسکرمی و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۲…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد رضایت از حمایت اجتماعی ریبیرو ۱۹۹۹ Ribeiro’s Satisfaction of Social Support Scale پرسشنامه رضایت از حمایت اجتماعی توسط ریبیرو (۱۹۹۹) به منظور سنجش رضایت از حمایت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ابوالمعالی و فقهی (۱۳۹۵) به منظور سنجش رضایت از حمایت اجتماعی در مادران اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد افکار اضطراب تکلم چو و کیم ۱۹۹۹

    پرسشنامه استاندارد افکار اضطراب تکلم چو و کیم ۱۹۹۹ The Speech Anxiety Thoughts Inventory سیاهه افکار اضطراب تکلم توسط چو و کیم (۱۹۹۹) به منظور سنجش افکار اضطراب تکلم طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط ثابت و موسوی سیگارودی (۱۳۹۶) به منظور سنجش افکار اضطراب تکلم در دانشجویان اعتباریابی شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد تشخیص خوانش پریشی دانش آموزان کون و همکاران ۱۹۹۴

    پرسشنامه استاندارد تشخیص خوانش پریشی دانش آموزان کون و همکاران ۱۹۹۴ (Dyslexia Screening Instrument (DSI پرسشنامه تشخیص خوانش پریشی دانش آموزان توسط کون و همکاران (۱۹۹۴) به منظور تشخیص خوانش پریشی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط میهن دوست (۱۳۹۶) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۳…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سبک تفکر منطقی – تجربی (REI)

    پرسشنامه استاندارد سبک تفکر منطقی – تجربی (REI) (Rational-Experiential Inventory (REI پرسشنامه سبک تفکر منطقی – تجربی توسط اپشتاین و پاسینی (۱۹۹۹) به منظور سنجش سبک تفکر منطقی – تجربی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط صفوی پور و ابوالمعالی (۱۳۹۶) به منظور سنجش سبک تفکر منطقی – تجربی اعتباریابی…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه

    پرسشنامه استاندارد کیفیت آموزشی در مدرسه پرسشنامه کیفیت آموزشی در مدرسه توسط موسوی  و همکاران (۱۳۹۶) به منظور سنجش کیفیت آموزشی در مدرسه طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال و چهار مولفه ویژگی های رفتار حرفه ای معلمان،  امکانات و برنامه های آموزشی، استعداد کلی و رغبت سنجی و…

ادامه مطلب